közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági beszámoló a Jelenkor

Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

 

 

A Jelenkor Alapítvány fő tevékenységét az alapító okiratnak megfelelően a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat megjelentetése képezte. A folyóirat 2015-ben immár 58. évfolyamát teljesítette. A lap előállításának költségeit az alapítvány részben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásából, nagyobbrészt pályázati úton elnyert forrásokból (Nemzeti Kulturális Alap), valamint a lapár- és egyéb szolgáltatások bevételeiből fedezte.

         A Jelenkor folyóiratnak ez évben is 11 lapszáma jelent meg, a július-augusztusi a hagyományoknak megfelelően összevontan látott napvilágot. Az évfolyam terjedelme a mellékletekkel együtt 1428 oldal, amely meghaladja a 89 nyomdai ívet. Az egyes lapszámok átlagos terjedelme tehát meghaladta a 8 ívet (vagyis a 129 oldalt).

         A 2015-ös évben – az utóbbi évekhez hasonlóan – két fő dolgozott főállású munkatársként: a főszerkesztő Ágoston Zoltán mellett a szerkesztőségi titkár, Kozma Gyöngyi. A két irodalmi szerkesztő, Szolláth Dávid és Görföl Balázs, valamint a tördelőszerkesztő, Kiss Tibor Noé, továbbá Várkonyi György, a képzőművészeti rovat vezetője vállalkozóként, illetve megbízásos jogviszony keretében végezte munkáját.  A szerkesztő bizottság tagjai – főmunkatárs Bertók László, tagok: Csuhai István, Havasréti József, Keresztesi József, Parti Nagy Lajos, Takáts József, Thomka Beáta, Tolnai Ottó – anyagi juttatás nélkül végzik munkájukat.

            Az alapítvány a TÁMOP pályázat keretében támogatást nyert pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatására, akik a lap alapításától (1958) kezdve a teljes megjelent anyag digitalizálását végezték, melynek eredményeként a Jelenkor végül online archívumában minden publikált írást ingyenesen elérhetővé tesz az olvasóközönség számára. A foglalkoztatott fiatal kollégák – Etlinger Mihály, Mohácsi Balázs, Nell Csilla, Takács Dóra Katalin, Vilmos Eszter – emellett a folyóirat online verziójának (www.jelenkor.net) munkálataiban, valamint a rendezvények szervezésében is aktívan részt vettek. A program október hónappal zárult le eredményesen.

         A fiatalok közül októbert követően is részt vett a folyóirat online verziójának munkálataiban Mohácsi Balázs, ugyancsak megbízásos jogviszonyban.

         A folyóirat szerkesztősége továbbra is a pécsi Széchenyi téren, a Művészetek és Irodalom Háza épületében működik, a városi önkormányzat jóvoltából bérleti díjat nem kellett fizetnie.

         A Jelenkor folyóirat 2015-ös évfolyamának publikációi megtalálhatók a lap honlapján (www.jelenkor.net).

         A Jelenkor szerkesztősége az év elején Pécsett és Budapesten is nagy sikerrel rendezett támogatói esteket, amelyek bevételét a lap működési költségeire fordította. A folyóirat egyéb tevékenységéről szólva a kötetbemutatók, ankétok sorából kiemelendő a POSZT ideje alatti, továbbá az Ördögkatlan fesztivál programjába illeszkedő rendezvényeink. A Jelenkor fiatal munkatársai által indított pécsi kritikai beszélgetéssorozat, a „Kritikai szalon”, amely szépirodalmi műveket elemez, ez évben is folytatódott.

 

Az alapítvány adatai:

A szervezet neve: Jelenkor Alapítvány

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.

Képviseli: Ágoston Zoltán

Adószáma: 18308884-2-02

Alapítás dátuma: 1996. 06.24.

Baranya Megyei Cégbíróság P.K.60.141/1996/18.

Jogállása: közhasznú alapítvány

Tb. törzsszáma:45883-0

Statisztikai számjele: 18308884-9133-569-02

         A Jelenkor Alapítványt a Baranya Megyei Önkormányzat saját intézményén, a Művészetek Házán keresztül 1996-ban alapította. Az alapító képviselője 2011. április 15-ig Kőhalmi Andrea, a Művészetek és Irodalom Háza igazgatója volt. Ekkor az alapító intézményt a Baranya Megyei Önkormányzat jogutód nélkül megszüntette. Ezzel az alapítói jogok a Pécsi Törvényszékhez kerültek.

         Az alapítvány irányító testülete a kuratórium.

 

Az alapítvány tisztségviselői:

    dr. Hoppál Péter, a kuratórium elnöke, 7626 Pécs, Nagymeszes dűlő 49.

    Ágoston Zoltán kuratóriumi titkár, 7635 Pécs, Bagoly dűlő 12.

 

A kuratórium tagjai:

    Bertók László, 7621 Pécs, Király utca 19-21.

    dr. Müller Péter, Mezőszél u.13.

    Pinczehelyi Sándor, 7621 Pécs, Király u. 29-31.

    Parti Nagy Lajos, 1137 Budapest, Katona J. u. 9-11.

    dr. Thomka Beáta, 7633 Pécs, Jedlik Ányos u. 1/b.

 

A felügyelő bizottság tagjai:

    1. dr. Berke Gyula elnök

    2. Tormási Emese

    3. Várkonyi György

 

A költségvetésből kapott cél szerinti juttatások és azok felhasználása:

Nemzeti Kulturális Alap: 14.350.597 Ft – papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői és szerkesztői honoráriumokra

TÁMOP: 12.423.335 Ft – fiatal munkanélküliek foglalkoztatására, a Jelenkor folyóirat 1958 óta megjelent lapszámainak digitalizálására

Pécs MJV Önkormányzata: 3.500.000 Ft – működési költségekre, továbbá

                                            400.000 Ft – rendezvényekre

Emberi Erőforrások Minisztériuma: 6.000.000 Ft működési költségre

 

Nem költségvetési forrásból származó támogatások:

Magánszemélyek támogatása: 1.489.790 Ft

Magánszemélyek adójából (1%) származó támogatás: 100.315 Ft

 

A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2015-ben:

A Jelenkor Alapítvány titkára 210.000 Ft/hó munkabérben, illetve 25.000 Ft/hó gépkocsihasználat-térítésben részesült. A kuratórium és a FEB tagjai nem részesültek díjazásban.