Új zene a nyelv romjain

Szatmári Áron

A német kortárs zenei élet egyik fontos színhelyén Eötvös Péter és Helmut Lachenmann darabjai között, teltházas koncerten egy fiatal magyar szerző, Balogh Máté művének ősbemutatója is elhangzott. Szatmári Áron írása.

Szatmári Áron írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Münchenben a Franz-Joseph-Straße és a Habsburgerplatz sarkán, nem messze a városnyi méretű Englischer Gartentől áll egy nem túl feltűnő épület, amelynek alagsori helységeiben működik a Karl Amadeus Hartmann-Gesellschaft. A társaság célja Karl Amadeus Hartmann, a 20. századi német zeneszerzés és zenei élet fontos alakja életművének és hagyatékának gondozása mellett az, hogy – továbbörökítve Hartmann szellemiségét – kortárs zeneszerzőknek biztosítson koncerthelyszínt, és összehozza őket a kortárs zenét magas színvonalon művelő előadókkal. A hartmann21 rendezvénysorozat második hangversenyén, június 5-én a mai európai zenére életművükkel jelentős hatást gyakorló szerzők – Helmut Lachenmann és Eötvös Péter – darabjai mellett két olyan fiatal szerző – Balogh Máté, valamint a svéd származású, de Münchenben működő Henrik Ajax – egy-egy művét is bemutatták, akik zenéjükben valamelyest kapcsolódnak a fenti szerzőkhöz.

Helmut Lachenmann (fotó: Lebrecht Music and Arts)

A koncert első felében megszólaló darabok – ide értve Balogh Máté szünet után játszott darabját is – nyelv, hangzásélmény és hangadás viszonyát tematizálták. Lachenmann TemA című, 1968-ban született darabja lehet az értelmezés origója. A fuvolára, csellóra és énekhangra (előadók sorrendben: Serena Aimo, Hans-Henning Ginzel és Salome Kammer) írt mű a lehetséges megszólalásmódok és technikák széles tárházát vonultatja fel, beleértve számos zörejhangot a hangszereken, az énekes pedig szinte végig nem nyelvi jeleket és nem is zenei hangzásokat, hanem a legkülönfélébb módokon artikulált hangokat, nyögéseket, hümmögéseket, sóhajtásokat ad ki magából. A hangszeren játszott hanghatások sokszor az énekest utánozzák, keretezik, felerősítik. Az egész darab tulajdonképpen azt a küzdelmet mutatja be – a speciális hangzások előállítása amúgy is nagy technikai nehézséget jelent a zenészeknek –, hogy hogyan lehet megtörni a nyelv sematizmusát, a bevett jelentések és nyelvhasználatok uralmát, és hogyan lehet megszüntetni a kommunikáció elidegenítettségét. Az énekes által utánzott fulladás vagy a néma gesztusok is a sémák mögötti hiányt, a személyiség elnyomását jelentik. De mihelyt valamelyik hangszer átveszi ezeket a nyelv töredékeiből felépülő hangzásokat, megszűnik a nyelvhez kötöttségük, sokkal személyesebbé, érzékibbé válnak, új zenei anyag jön létre a nyelv romjain. A darab előadása egyébként magas színvonalú volt, a három zenész tökéletes összjátéka, együtt rezdülése össze tudta fogni a rendkívül széttartó zenei szövetet, ami nélkül aligha jöhetett volna létre a fent leírt metamorfózis.

Henrik Ajax (fotó: Wikimedia Commons)

Az első rész többi darabja ennek az eljárásnak egy-egy elemét veszi át. Henrik Ajax Sparkling Shiverings című, fuvolára és zongorára írt darabjának ősbemutatóját hallhatta a közönség. Ez Lachenmannéhoz képest jóval hagyományosabb struktúrájú, ritmikai és harmóniai felépítésű. A szinkópált, eltolt ritmusok a jazz-zel rokonítják a művet (Ajax egyébként játszik jazz együttesekben), és a jó érzékkel felépített tempóbeli váltakozások lendületessé teszik a mű építkezését. Főként a lassú részekben találkozhatunk néhány hagyományostól eltérő játéktechnikával, ezek közül az a visszatérő motívum különösen érdekes, amikor a fuvolista folyamatos levegőadagolás mellett hol megszólaltat hangot, hol csak átfújja a levegőt a hangszeren, hol a kettő közötti, igencsak levegős hangot ad ki. Lachenmann darabjában sokkal inkább, de már itt is látványos: amikor a hagyományos zenei hangokon túl – a technikai repertoár kibővítésével – különféle zörejek, speciálisabb hangzások is a zenei struktúra elemévé válnak, akkor rövidesen minden hang jelentős lesz: a levegővételé, a mozdulatoké, a billentyűk kattogásáé is, de ugyanúgy részt vesz a zenei anyag megszervezésében az is, ha nincs hang. Mert az sok esetben már nem hagyományos értelemben vett szünet (amikor a zenész nem csinál semmit, vagy rákészül a szünet utáni hangokra), hanem tevékeny csend, amit sokszor erőfeszítés, mozdulat is kísér. Az előadás jól követte a darab lendületét, a hangszeresek a különféle hangszínek, a hangerő és a játékmód érzékeny és széles skálát felölelő váltogatásával tették izgalmassá az interpretációt. A művet Serena Aimo és Henry Bonamy mutatta be.

Eötvös Péternek a koncert első felében játszott műve, az igen gyakran műsorra tűzött Two Poems to Polly (1998) bár egy csellistára van írva, de a csellistának kell elővezetni a szöveget is, amely ritmikailag és hanglejtésben is megkomponált, szoros egységet alkot a hangszeres szólammal. Tehát a szavalás itt a zenei folyamat részévé válik. A szöveg Lady Sarashina (nevét a Sarashina-naplónak nevezett útirajzáról kapta, eredeti neve ismeretlen) 11. századi japán szerző verseiből áll össze. Bár itt a nyelv mint olyan nem lesz a probléma része, de hasonló egységbe forr emberi hang és hangszeres zene, mint Lachenmann-nál. Különösen érvényes volt ez Ginzel teátrális és kifejező csellójátékára, ahol a hangszeren játszott szólam pontosan ugyanazt a borzongást és sejtelmességet fejezte ki, mint beszéde is: ne feledjük, hogy a szövegben egy halott szerelmesét váró ember kerül dialógusba a túlvilági hanggal.

Balogh Máté (fotó: Végső Zoltán)

Balogh Máté Kipling’s Speech című darabja, melynek szintén ősbemutatója hangzott el, látszólag hasonló eljárást követ. De csak látszólag. Eötvös tulajdonképpen egy nagyon régi hagyományt folytat: verseket zenésít meg. Végeredményben Baloghnál is egy megzenésített költeményt hallunk, az énekszólam hasonlóan ritmizált, énekbeszédszerű, egybekomponált a hangszeres szólamokkal. Viszont Balogh nem egyszerűen Kipling If című versét dolgozza fel. Alapanyaga a vers Kipling általi előadása, tehát nem a szöveget, hanem a beszédet dolgozza fel. A darab nem a szöveg jelentéséből, hanem az elmondás akusztikai élményéből indul ki, amely már maga is meglehetősen zenei. De a hangzó anyag kottára vetése, a beszédhangok elemeire bontása – és nem a fonémáké: ilyen eljárást más darabjában is alkalmazott már Balogh, például a Consummatum est című vonósnégyesben énekszólam nélkül – tovább esztétizálja a beszédhangot, távolabb kerülünk annak nyelvi rögzítettségétől. A további szólamok az énekhangot írják körül – ritmikailag és harmóniailag –, megerősítve annak zenei aspektusát. Fontos pillanat, amikor a zongora szólama túlcsordul, és önállóan, az énekszólam nélkül folytatódik. Ez jelzi, hogy a zenei folyamat a szöveg intenciója nélkül is érvényesül. Mégis: az egész zenei forma átveszi az eredeti vers struktúráját. A szerző is kiemelte a koncert szünete után tartott beszélgetésen ezt az összefüggést: a darab a fokozásra épül, amely egy konklúziószerű zárlatban ér véget:

If…
If…
If…
If…
[Then]…

Ez a szövegben rejlő zenei intenció kibontása. Sajnos az előadásnak voltak hiányosságai, az énekes túlságosan olvasta a szöveget, nem használt elég széles hangterjedelmet, így a fokozás sem volt elég erős. Ennek persze oka az a sajnálatos tény is, hogy betegség miatt az utolsó pillanatban kellett vállalnia Salome Kammernek a helyettesítést.

Eötvös Péter (fotó: Csibi Szilvia / MüPa)

Balogh műve után Eötvös Péter három rövid, meditatív zongoradarabja következett a szerző előadásában, mindegyik kötődik egy fontos szellemi elődhöz. Az Un taxi l´attend, mais Tchékhov préfère aller à pied (2004) egy Csehovval elképzelt találkozásra utal; az 1959 és ’61 között írt zongoraciklusból való Adagio Bartóknak van címezve, az Erdenklavier – Himmelklavier pedig Luciano Berio olasz zeneszerző emlékére íródott (2006-os, revideált verziója hangzott el).

A koncert záró műsorszáma, a Psy, a Psychokosmos című zenekari mű 1996-ban trióra átírt változata. Az eredeti trió felállás: fuvola, cselló és cimbalom, de létezik fuvola–brácsa–hárfára és zongora–hárfa–basszmarimbára átírt verzió is. Most altfuvola/piccolo, cselló és zongora összeállításban hallhattuk. A darabnak az az érdekessége, hogy alig vannak benne hagyományos értelemben vett, hosszan tartó, összefüggő dallamok, frázisok, egymásra épülő zenei folyamatok. Ehelyett a zenei romantikára emlékeztető dallamok töredékei hangzanak fel, sok-sok felfelé törő motívum, de mindezek csak néhány hangig jutnak, aztán ismétlődő akkordfelbontásokba, trillákba, tremolókba oldódnak, elszállnak a magas oktávok között.

Elég jelentős, hogy a német kortárs zenei élet egyik fontos színhelyeként működő Karl Amadeus Hartmann-Gesellschaft termeiben Eötvös Péter és Helmut Lachenmann darabjai között, teltházas koncerten egy fiatal magyar szerző, Balogh Máté művének ősbemutatója is elhangozhatott. Bár Balogh művében felfedezhetők a kapcsolódások Eötvös darabjaival, ebben a műsorösszeállításban mégis nagyobb hangsúlyt kaptak azok a problémák, amik Lachenmann művészetével rokonítják. Értékes tapasztalat, amikor egy szerző műve a megszokott közönség és szerzőtársak műveitől külön, egészen új közegben jelenik meg, és még inkább érdekes az a tapasztalat, hogy mennyire jól beleillik az ottani kontextusba. Mindenesetre: ezen a hangversenyen bizonyosan megvalósult Karl Amadeus Hartmann régiófelettiségre vonatkozó eszmeisége.

(Bélyegkép: Kérges Máté)

2018-06-15 18:00:00