A megváltás játéka

Halmai Tamás

„A templom és a kocsma is nyitva; a szöveg sem zárja be az értelmezés lehetőségeit. Lackfi János verse mintha az Új Vizeken járok klasszikus sorait hangszerelné újra". Halmai Tamás írása Lackfi János Templomok, kocsmák című verséről.

Halmai Tamás írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

Lackfi János (1971) költészete habzsolja a szavakat. Számára az irodalom egyszerre küldetés és játék; s e kettős hangoltság határozza meg alábbi verse jelentésirányait is.

 

Templomok, kocsmák

Nyitva a templomok s a kocsmák,
a túlvilágra ablakocskák.

Most a templomtető veszélyes,
ki csúszdázik rajta? A szél ez,
mely odaérve le se fékez,
arrajáróknak,
alvajáróknak
cserepet vág fejéhez.

Most a kocsmaasztal veszélyes,
a börtöntöltelék beleharap egy éles,
vékonyfalú pohárba,
nyeli és összerágja,
körbenéz, mint ki éhes.

Nyitva a templomok s a kocsmák,
a túlvilágra ablakocskák.

(In: Szívlapát. Kortárs versek, szerk. Péczely Dóra, Tilos az Á Könyvek [Pozsonyi Pagony Kft.], h. n., 2017, 108.)

 

A vers négy strófája látszólag aprólékosabb szabályt nem követő rendbe szerveződik. A változó sorhossz eleven dinamizmust biztosít; ugyanakkor limerickszerű szerkezet képződik meg: egyfelől a keretesség révén (a címben is kiemelt két életszíntér újólagos megnevezésével) a kompozíció egésze fölidézi a nonszensz játékosságnak ezt az angolszász verstípusát; másfelől a második–harmadik versszak tipográfiája önmagában is a limerick látványát nyújtja.

A játszi műgond más elemekben is jól tetten érhető: a templomok, kocsmák alakulata egymást tükrözi (-ok – ko-); ráadásul e kulcsszavakat – s így a profán és a szent régióját! – kétszeres alliteráció kapcsolja össze: „templomok s a kocsmák” – „túlvilágra ablakocskák”.

Az „ablakocskák” és a „csúszdázik” gyermeki optikát nyit a jelenetezésre; ehhez a jambikus lüktetés mondókaszerű könnyedsége társul. Az arrajárók–alvajárók rímpár az inautentikus létezéssel, minthogy a föl nem ébredettek, a kívül levők világával szembesíti a templomi szcénát.

A két közbülső strófa alanyai közül a szél a Szentlélek allúziójaként fú át a versen (a kufárokat kitessékelő Jézus szigorával), míg a „börtöntöltelék” – a bűnös ember jelölőjeként – az evés groteszk aktusa által a megváltásra éhes létező képében tűnik föl. Mindeközben a tető (a maga csúcsos/kúpos formarendjével) a vertikális, az asztal(lap) a horizontális létsíkok irányában tágítja ki a vers látóhatárát. A teljesség igénye ölt alakot a szöveg képiségében.

A párhuzamos strófanyitányok („Most a templomtető veszélyes” – „Most a kocsmaasztal veszélyes”) veszélyről beszélnek; de ami itt valójában és valóságában fenyegetve van: a megváltatlan élet tüneménye, a halandó kívülállás illúziója.

A templom és a kocsma is nyitva; a szöveg sem zárja be az értelmezés lehetőségeit. Lackfi János verse mintha az Új Vizeken járok klasszikus sorait hangszerelné újra: „Én nem leszek a szürkék hegedőse, / Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze: / Röpülj, hajóm, / Én nem leszek a szürkék hegedőse”. Míg Ady pátoszosan dacos ars poeticát bontott ki, a motivikus remixként működő Lackfi-vers a megváltás játékába invitál.

 

(Fotó: Raffay Zsófia)

2018-05-15 15:00:00