Vörös Rébék

Arany-átiratok 2.

Milbacher Róbert

„Nagyszalontai lakos, Veress Rebeka, ki Székely Jánosnak felesége, panaszának kivizsgálásában jár el a tekintetes esküdtszék, hogy e szerencsétlen asszonynak igazság szolgáltassék.” A Jelenkor júniusi számából Milbacher Róbert Arany-átiratát ajánljuk.

Milbacher Róbert írásai a Jelenkor folyóiratban>

 

 

 

 

 

 

 

Vörös Rébék
Arany-átiratok 2.

 

 

(Bírósági tárgyalóterem, szemben bírói pulpitus, jobboldalt esküdtek, balra kissé elkülönítve a tanúk pulpitusa, háttal a nézőtérnek ülnek a szereplők, onnan szólítják őket.)

BAJÓ MIHÁLY Nagyszalonta választott bírája
BÍRÓ: MISKOLCZI MIHÁLY szalontai főszolgabíró
FÁSI ILONA Gali István 18 éves cselédje
FÜSÜS NAGY JÁNOS másodrendű vádlott
GALI ISTVÁN elsőrendű vádlott
KOZMÁNÉ szalontai javasasszony
SZÉKELY JÁNOS Veress Rebeka férje, 40-es évei közepén járhat
SZÜTS MIHÁLY a város törvényszolgája, ármása
TÖRVÉNYSZÉKI SZOLGA
ÜGYÉSZ: GULYÁS KIS FERENC fiskális, ügyész, a vád képviselője
ÜGYVÉD: BIGE MÁRTON fiskális, Gali István védője
VASVÁRINÉ Veress Rebeka lánya
VERESS JÁNOS Veress Rebeka testvére, 52 éves
VERESS REBEKA szalontai javasasszony
WESZPRÉMI JÁNOS borbély, szalontai lakos

 

 

TÖRVÉNYSZÉKI SZOLGA
Álljanak fel! A bíróság.

BÍRÓ
Az Úr 1808. esztendejének szeptember 15. napján Nemes Bihar Vármegye Magistratialis Esküdtszékének nevében. Itt megjelent nemes Gali Istvánt és tettestársát, nemtelen Füsüs Nagy Jánost vádolja Veress Rebeka nagyszalontai, nemtelen lakos. Kérem az ügyész urat, ismertesse a vádat.

ÜGYÉSZ
Nagyszalontai lakos, Veress Rebeka, ki Székely Jánosnak felesége, panaszának kivizsgálásában jár el a tekintetes esküdtszék, hogy e szerencsétlen asszonynak igazság szolgáltassék. Említett Veress Rebeka azzal a váddal illeti nemes Gali István elsőrendű vádlottat, hogy őt fogságba vetvén megkötözte, szabadságától megfosztotta, tettlegesen és szavakkal rajta erőszakot tett. Továbbá másodrendű, nemtelen Füsüs Nagy János azon váddal illettetik, hogy panaszost kézzel, kötéllel, egyéb eszközökkel megvervén, testi integritásában sértvén, egészségét és életét súlyosan veszélyeztette, asszonyi szemérmében meggyalázta, mellyel egyszersmind emberi mivoltában őt megalázván kegyetlen kínzásnak vetette alá.

BÍRÓ
Szólítom nemes Gali István elsőrendű vádlottat. Gali István, megértette-e a vádat, és van-e hozzáfűznivalója az itt elhangzottakhoz?

GALI ISTVÁN (feláll, kalapját a kezében gyűrögeti)
Tisztelt bíróság, én ezen cselekedeteket el nem követtem, Veress Rebekát sem meg nem kínoztam, sem meg nem gyaláztam. Az ellenem felhozott vádakban ártatlan vagyok.

BÍRÓ
Szólítom Füsüs Nagy János másodrendű vádlottat. Füsüs Nagy János, megértette-e a vádat, és van-e hozzáfűznivalója az itt elhangzottakhoz?

FÜSÜS NAGY JÁNOS (feláll)
Tisztelt bíróság, nem tettem semmit, a mi emberi vagy isteni törvénybe ütközött volna, semmit, mi lelkiösméretemmel összeegyeztethetetlen nem volna. Ártatlannak vallom magamat.

BÍRÓ
Elsőként Szalonta város ármásai képviseletében szólítom Szüts Mihályt, a törvényszolgák strázsamesterét. A többi törvényszolgák nevében is eljár-e kend?

SZÜTS MIHÁLY
Tekintetes törvényszék, ahogyan én mondom, úgy mondja azt a többi is, ki résztvevője volt azon eseményeknek. Az én szavam az övéké is.

ÜGYÉSZ
Mondja el hát a maga szavaival, mi történt 1808. július 8-ának délutánján.

SZÜTS MIHÁLY
Az történt, kérném tisztelettel, nemes Bajó Mihály, Nagyszalonta város bírája, minket négyünket, a város ármásait, nevezetesen, jómagamat, azaz Szüts Mihályt, Köteles Istvánt és Méhész Istvánt és Janó Jánost elküldött nemes Gali István Kölesér utcai házához azonnali hatállyal.

ÜGYÉSZ
Mi okból küldötte oda kendteket a nemes Gali István házához?

SZÜTS MIHÁLY
Azon okból kifolyólag, hogy kiszabadítanánk onnan Veress Rebeka nagyszalontai lakost, kit ottan fogva tart Gali István.

ÜGYÉSZ
Hogyan történt az a kiszabadítás?

SZÜTS MIHÁLY
Elsőnek csak felszólítottuk nemes Gali Istvánt, hogy adja ki nevezett személyt, de Gali István a kamaraajtót lakatra vetvén, minket Veress Rébékhez semmiképpen bé nem eresztett. Ezen az okon közülünk kettő, nevezetesen Janó János és Méhész István visszament a bíróhoz, s a dolog miben létét tudtára adván, Bajó Mihály azt parancsolta, hogy az ajtót törjük bé, mely parancsolatot megértvén Gali István, az ármásokat bébocsátotta önként a kamarába, s úgy találtuk ott Veress Rébéket, kit kiszabadítottunk.

ÜGYÉSZ
Meg volt-e kötözve Veress Rebeka, mikor kiszabadították?

SZÜTS MIHÁLY
Akkor már, kérem, csak a kamarába volt elzárva, megkötözve nem láttuk, sem kezén, sem lábán béklyót nem találtunk.

ÜGYÉSZ
Köszönöm, nincs több kérdésem.

BÍRÓ
Megkérdem tisztelettel az ügyvéd urat, van-e kérdése a tanúhoz?

ÜGYVÉD
Ha nem volt béklyó a felperesnek sem kezén, sem lábán, miből gondolták, hogy Veress Rebeka ott fogva vagyon, és nem önkéntesen tartózkodik Nemes Gali István házában?

SZÜTS MIHÁLY
Nem gondoltunk mi, kérem, semmit is, nem dolgunk a gondolkodás, mink csak Nagyszalonta bírájának, nevezett Bajó Mihály úrnak a parancsát teljesítettük, letett eskünknek értelmében.

BÍRÓ
Ha nincs több kérdés, elmehet, kend. Szólítom nemes Bajó Mihályt, Nagyszalonta város választott bíráját.

ÜGYÉSZ
Elmondaná az esküdtszéknek, mi okból küldte az ármásokat 1808. július 8-án nemes Gali István házához?

BAJÓ MIHÁLY
Mélyen tisztelt esküdtszék, aznap bejelentés érkezett, nevezetesen Ersók Vasvári Jánosnétól, ki gyáraki lakos, és a sértett, Veress Rebeka leánya, hogy asszony anyját otthon nem találta, mert nemes Gali István őt már harmadnapja házában fogva tartotta.

ÜGYVÉD, ÜGYÉSZ (együtt)
Köszönöm, nincs több kérdésem.

BÍRÓ
Szólítom nemtelen Ersók Vasvári Jánosnét, gyáraki lakost, ki nemtelen s reformata vallású, ki leánya Veress Rebekának.

ÜGYÉSZ
Mikor tudtad meg, hogy asszony anyádat, nevezett Veress Rebekát fogva tartják.
VASVÁRINÉ (riadt, buta tekintetű, húszas évei közepén járó nő)

Én, kérem, csak 1808. július 8-án dél körül értesültem asszony anyám szerencsétlen sorsáról, midőn őt a házában nem találtam, pedig frissen sült tepertős pogácsát hoztam néki. Igen szerette mindig is a tepertős…

BÍRÓ (unottan)
Maradjon a tényeknél, kérem, mi dolgunk a kendtek tepertős pogácsájával?

ÜGYÉSZ
Honnan tudtad, hogy nemes Gali István házában kell keresni az asszony anyádat?

VASVÁRINÉ
Hát, azt, kérem, mindenki tudta.

ÜGYÉSZ
Hogyhogy mindenki?

VASVÁRINÉ
Látták, kérem, az utcabéli asszonyok, amikor Gali nagy dérrel-dúrral őt magával rángatta, s akkortól fogvást nem tért haza harmadnapra sem. És akkor kihűlt a tepertős, amit azért csak ott hagytam néki a verandán, mert…

ÜGYÉSZ (leinti)
Előfordult-e másszor is, hogy asszony anyád akár egyetlen éjszakát nem töltött saját házában?

VASVÁRINÉ
Á, az, kérem, az soha. Még ha nálunk érte is az este, mindég hazaigyekezett, az urammal együtt hiába marasztaltuk, hogy hosszú az út ebben a sötétben, de csak nem állt kötélnek. Az csak azt mondogatta volt, ne féltsük mi őtet semmi veszedelemtől, meg nem akar ő a mi terhünkre lenni. Hát ilyen egy figyelmes lélek az én asszony anyám, most meg így tettek vele ezek a… Pedig annyira szereti a…

ÜGYVÉD
Az asszony anyád járt-e máskor is nemes Gali István házában?

VASVÁRINÉ
Én, kérem, azt nem tudhatom, de sok házhoz béjáratos volt, az már egyszer biztos, hol gyerekszületésnél való segítés végett, hol betegség kúrálásából kifolyólag.

ÜGYVÉD
Tehát Veress Rebekát, asszony anyádat, bábaként ismerik a városban?

VASVÁRINÉ
Igenis, kérem, olyan híre járja néki.

ÜGYVÉD
Akkor nem lehetséges-e, ahogyan azt előzetes vallomásában nemes Gali István is állítja, hogy egyszerűen kúrálás céljából, mégpedig a vádlott beteg feleségének kúrálása céljából tartózkodott nemes Gali István házában Veress Rebeka?

VASVÁRINÉ
Azt, kérem, én nem tudhatom, csak azt tudom, hogy három napja nem aludt a házában.

ÜGYVÉD
És azt honnan tudod ilyen pontosan, hogy három éjszaka óta nem aludt odahaza, ha csak állítólagos kiszabadításának napján, nevezetesen július 8-án érkeztél asszony anyád házához?

VASVÁRINÉ
Hát a szomszédok, az utcabeli asszonyok nekem így mondották, kérem, mert gyanús volt, hogy a kutya úgy vonyított a láncon, mint aki se inni, se enni nem kapott.

ÜGYVÉD
És ezek a szomszédok mondták azt is, hogy Gali István erőszakkal rángatta magával Veress Rebekát?

VASVÁRINÉ
Igenis, kérem, így volt.

ÜGYVÉD
Fölhívnám a tisztelt esküdtszék figyelmét, hogy az előzetes meghallgatások nyomán olyan vallomások is születtek, amelyek szerint Gali István nemhogy erőszakkal rángatta volna magával Veress Rebekát, hanem szép szóval, szinte könyörögve kérte, jönne meggyógyítani a nyavalyatörésben szenvedő feleségét.

[...]

2024-06-07 10:14:59