A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár

Fotóesszé

Cseri László, Schmelczer-Pohánka Éva

Az elmúlt év őszén adták át a Janus Pannonius utca 8. szám alatti épületben a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat, amelynek gyűjteménye előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható. Cseri László fotói és Schmelczer-Pohánka Éva írása az épületet és a könyvtár történetét mutatják be.

 

A még Pécs városában is kevesek által ismert Pécsi Egyházmegyei Könyvtárat 1968. október 1-jén alapította dr. Cserháti József megyéspüspök, és a bibliotéka helyszínéül a Pécs-Szigeti Külvárosi Plébánia Szent Ferenc Templom (akkor Sallai, ma Ferencesek utcája 37.) gyóntatófolyosója feletti, korábban a ferences rend által használt könyvtárhelyiségeket és a padlásteret jelölte ki. Az intézmény vezetésével a püspök a Pécs-Szigeti Külvárosi Plébánia kanonok-plébánosát, Fényi Sándort bízta meg, könyvtárosának pedig Kersák Pál segédlelkészt, későbbi püspöki tanácsost kérte fel.

Az egyházmegyei bibliotéka számos történeti gyökerekkel rendelkező könyvállomány gyűjtőhelye: a Pécsi Püspöki Szeminárium könyvtárai mellett az 1923 utáni püspökök, kanonokok és papok hagyatékait olvasztotta magába. A templomba való beköltözéskor az állományhoz csatolták még az 1950-ben feloszlatott pécsi szerzetesrendek válogatás után visszamaradt köteteit, végül az 1980-as éveket követően a megszűnt plébániák könyvgyűjteményeit is. A gyűjtemény nagyrészt hagyatékok, ajándékozások és csak kisebb részben vásárlások révén gyarapodott az 1990-es évek végéig.

A folyamatos beázások, továbbá az emelet fűtetlensége miatt az állomány használhatósága a 2000-es évek elejére nehézkessé vált. Az ezredfordulót követően a könyvtárvezető, Boda Miklósné dr. Szepes Zsuzsanna folyamatosan napirenden tartotta a gyűjtemény méltó és a használhatóságát biztosító épületbe költöztetésének ügyét: csak az alkalmas ingatlan és a felújítási költségek hiányoztak.

A csaknem másfél évtizedes, több helyszínt is tervbe vevő befogadóépület keresése után végül a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár ügye 2016-ra kapott új lendületet dr. Udvardy György megyéspüspök hathatós támogatása, valamint a magyar kormány által kiírt pályázat révén. Ennek kiemelt részeként a Pécs, Janus Pannonius utca 8. (hrsz.18361) továbbá a Rózsakert és volt káptalani borozó (hrsz. 18360) műemléki épületének átalakítása és felújítása cím alatt valósulhatott meg a pécsi egyházmegyei bibliotéka leendő „otthonának” felújítása, a könyvanyag állományvédelmi tisztítása, átköltöztetése, újrarendezése, valamint a kutatásokra való alkalmassá tétele.

A Pécsi Egyházmegye vallástudományi szakkönyvtárának tematikai összetétele: állományában dominál a teológia, a dogmatika, a morális teológia, a szentírástan, az egyháztörténelem, az aszketika-misztika, valamint a lelkiségi irodalom. Felülreprezentált a kateketika, a biblikum, a patrisztika, a lelkipásztorkodástan, az egyházi jog és az egyháztörténet, továbbá jelentős pécsi helyismereti és egyházmegye-történeti különgyűjteménnyel rendelkezik.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár jelenlegi, közel 60 000 dokumentumot magába foglaló állománya a könyvek mellett periodikákat és egyéb különgyűjteményeket tartalmaz. Így kéz- és gépirattárat, fénykép- és térképgyűjteményt, kottatárat, továbbá az aprónyomtatvány-gyűjteményen belül imalap- és szentképgyűjteményt, valamint papi emléklap-kollekciót is magába foglal. A döntő többségében magyar, latin és német nyelvű munkák mellett főként horvát, francia és angol művek találhatók benne.

A 2021. október 7-i ünnepélyes átadót követően a régi, 1771-ben készült ferences apácarácsos könyvszekrények és az új könyvtári bútorzatot tartalmazó könyvtári enteriőrökben éledt újjá a Pécsi Egyházmegye jelentős muzeális szakkönyvtára.

A könyvtár kizárólag előzetes bejelentkezéssel látogatható és kutatható, állománya csak helyben használható.

Dr. Schmelczer-Pohánka Éva

 

2022-05-30 20:00:00