Talán, között, mintha

A szerk.

Hűség a változáshoz címmel írt könyvet Halmai Tamás Bertók László költészetéről.

A rendhagyó kis kötet, Halmai Tamás pécsi költő, esszéista Bertók László költői világa alcímű munkája az Interkulturális Kutatások Kft. kiadásában jelent meg 2019 őszén. A kis méretű és terjedelmű – alig több, mint 120 oldalt számláló – könyvecske mellőzi a tárgyalt életmű kiterjedt recepciójának folyamatos hivatkozását annak érdekében, hogy könnyen befogadható legyen, s az érdeklődő olvasó ne tévedjen el a beidézett kritikák és lábjegyzeteik útvesztőjében. Az értelmezés hátterében persze jelen van a kritikusok és pályatársak Bertókot értelmező közös diskurzusa, akiket egy-egy jellemző, a fejezetek élén álló mottóval idéz meg Fodor Andrástól, Tüskés Tibortól, Csűrös Miklóstól Tandori Dezsőn, Balassa Péteren, Nagy Imrén át Nagy Boglárkáig vagy Keresztesi Józsefig.

A kismonográfia szövege a szerző irodalomtörténeti fejtegetései, illetve jó néhány Bertók-vers szövegbe illesztése és azok rövid elemzése révén halad előre (például Villanyvilágította fák Jajcéban, Talán a kérdezés, Mikor már költő lenni nem, Mikor a tenger süllyed el stb.), rövid terjedelme ellenére is átfogó képet nyújtva a költői életmű poétikai alakulásairól. Az indulásról, hogy miként jutott el „a népiességtől a firkákig”, így ír: „Bertók László (1935) poétikai kultúrája az újabb magyar líra egyik legizgalmasabb s legértékesebb fejleménye. Már korai köteteiben nagy biztonsággal egyeztette össze a legkülönfélébb hatásokat. (…) Akkori verseiben a népies képalkotás és az újholdas formakészlet, a vallomásos beszédmodor és a tárgyias poétika egymást támogató hagyományoknak bizonyultak. Eközben modorosság nélkül volt képes egymásba írni a pátosz és az irónia dikcióját – lírai hangokkal kísérletezve, alaki tradíciókat költve újjá.”

A kötet végén Bertók László műveinek listája olvasható időrendben, majd néhány fontosabb szakirodalmi hivatkozás következik. Itt található Halmai Tamás huszonnégy kötetének felsorolása is, köztük a Takács Zsuzsa, Székely Magda, Gergely Ágnes, Rába György és mások költői életművéről írottak. Az IKU-TÁR sorozatban a szerzőnek már három kötete látott napvilágot, ezek egyike a Nikla és Dardzsiling között című, amely 33 vers elemzését tartalmazza, s melyek közül több is a Jelenkor Online felületén jelent meg először.

2020-01-24 14:00:00