Realizmus és mitológia, avagy mit bír el a realizmus, és mivégre bírja el?

Jonathan Franzen: Javítások

Sipos Balázs  kritika, 2014, 57. évfolyam, 3. szám, 356. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

„A művészet értéke és tartóssága attól függ, hogy milyen mértékben képes
egy kor létezésélményét a kor össztudásának a fókuszában felmutatni”

Mészöly Miklós: Érintések

 

Jonathan Franzen Javítások című, 2001-es nagyregényének magyar megjelenése fontos esemény. Az egyesült államokbeli kortárs prózában iránymutató műről van szó, amit mi sem bizonyít jobban, mint átütő kritikai- és közönségsikere[1] (ezt a párosítást a mi irodalmi életünk jobbára gyanakvással és enyhe lenézéssel kezeli[2]).

Mint általában a nagyregény, Franzené is, úgymond, realista próza.[3] A Javítások alkalmat ad arra, hogy újragondoljunk néhány dolgot a kortárs realizmus eszközkészletéről, működéséről, működési feltételeiről és (társadalmi) funkciójáról (ha van ilyen).

 

Nyilvánvaló, hogy mást gondolunk a világról, sőt, másmilyen világban is élünk, mint az előző vagy az azt megelőző század. A „realista próza” hasznos gyűjtőfogalom: az alá rendezett művek áttekintése vizsgálhatóvá teszi, miként változik realizmus-igényünk. A Javítások kapcsán a tulajdonképpeni kérdés az, hogy mennyiben igényel a kortárs valóság újfajta artikulációt – avagy mire kell következtetnünk abból, ha a regény azt bizonyítja, hogy nem igényel. (Azaz ha továbbra is valóság-kompatibilisnek tekinti a megelőző századok realizmusait, különösebb felülvizsgálat nélkül – vagy legalábbis azt, amit saját hagyományának gondol.)

A klasszikus realizmus gyűjtőfogalma konszenzusszerű valóságigényt jelez a legkisebb közös többszörös elve szerint. Nevezhetjük a common sense-re való hagyatkozásnak is. E regénytípus olyan világot terem, amelyet bármelyikünk elgondolhatott volna. Világának egyik eseménye sem ütközik a „józan ésszel”: nem történnek csodák, nem bukkannak fel benne ismeretlen létezők, sem kozmikus katasztrófák, sem a morális érzékenységünket végletekig provokáló szituációk, karakterek, állítások stb. Nincs olyan, hogy botrányos vagy forradalmi realizmus.[4]

A regény – a Javítások is – önmagát való(szerűség)ként hitelesíti. A realizmus leíró fogalmához járulékosan hozzáértett objektivitás hitelesítésének mikéntje felfogható a tudományos kutatás[5] hitelesítésének a mintájára. A kutatás eszközei próza esetében a szöveg nyelve, stiláris megoldásai, tárgya pedig a benne felbukkanó karakter(ek) és a körülöttük működő világ, valamint a kettő közti kapcsolat.[6] A következőkben megpróbálom leírni Franzen realista nagyregényének „valóságigényét” és eszközkészletét, valamint magyarázatot adni a szöveg sikerére és relevanciájára.

A stilisztikai vizsgálat könnyítése érdekében állítsunk fel egy jól áttekinthető viszonyrendszert. Legyen ez a viszonyrendszer egyszerű, és hasonló a tudományos megfigyelés leírásához. Különböztessük meg egymástól a narrátor hangját (megfigyelő), a regény karaktereinek identikus egységét (elemek) és a regény magánvaló (a karakterektől függetlenül létező) világát (közeg). Ezek egymáshoz való viszonya és e viszonyrendszer változásai adják majd ki a regényt. Nevezzük e tényezőket faktoroknak.

A világ ábrázolásával megkapjuk a tulajdonképpeni közeget, amelyben az elemek mozognak. Ez olyan objektív nézőpontból történik, amelyre az elemek soha nem tehetnek szert – hiszen mindig „belülről” tapasztalják a közeget, annak szükségszerű torzításaival. Ez utóbbi a szubjektív nézőpont.[7] A narrátor hangja semleges, független instancia. Ki-be csúszkál egyik nézőpontból a másikba. Ezáltal érzékelteti a kettő közti konfliktust.[8] Nyilvánvaló, hogy az elbeszélés teljes időtartama alatt, egymással mindvégig relációban állva, a faktorok feltételezik egymást. Egyes relációik erősítése más relációik gyengítésével jár együtt. Egymáshoz viszonyított elrendezésük kijelöli azt a valóságmezőt, ami a regény (mindhármat szükségképp magába foglaló) világában egyáltalán látható lesz. Nevezzük ezt a mezőt a regény valóságigényének.

 A klasszikus realizmus tudományos szigorának elengedhetetlen kritériuma, hogy egymástól (tisztességesen) megkülönböztethető legyen a három faktor. Ez a 19. századi tudományos pozitivizmus nagy öröksége. Innen a „regény mint tudományos kísérlet/ társadalmi modell” hagyománya. A klasszikus realizmusban még felismerhető, hogy melyik meddig tart; egymásba csúsztatásuk pillanatnyi, célja az erőteljes hatáskeltés. Azért is célszerű ez, mert láttatja (ha pedig nem láttatja, az elbeszélő rámutat), hol „hazudik magának” a szereplő, hol csúsztat, „hol történt másképp”. Ebben a tradícióban általában egy elem szubjektív nézőpontjának az objektív nézőponttal és a többi, hozzá képest szintén objektív (magánvaló, kiismerhetetlen) elemmel való ütközését követjük nyomon. A klasszikus realizmus általában egyetlen főszereplővel dolgozik. Mondhatni egy elem mozgását képes pontosan követni – hisz elsődlegesen elem és közeg kölcsönhatásai érdeklik.

A modernista próza nagy paradigmaváltása ahhoz köthető, hogy folyamatszerűen elkezdte a három faktort egymásba játszani.[9] A biztos elkülöníthetőség fokozatos leépítésével a klasszikus problematikát – egyén a társadalom ellen – elgyengítette. Az elemek oldalára billentett súly – „szubjektív nézőpontú ábrázolás” – a gondolatok kapcsolódásának egyéni logikáját, az asszociációk, a devianciák, a szorongás én-nézőpontú ábrázolását önmagában hangsúlyossá tette. A modern próza szereplői saját magukkal harcolnak, gyakran nincs is szükség külső közegre, sőt, gyakran nincs is külső közeg – a modern regény hajlamos implicite tagadni az egyéntől független valóság létét, a szubjektum/objektumra osztott világot. A tudatműködés dinamikus ábrázolása olyan mértékben elüt a common sense objektív valóságtól, hogy még akkor is deviánsnak tűnik, ha valójában nem is deviáns – mert nehezen olvasható, hiszen radikálisan egyéni logikával, asszociációs technikával dolgozik.[10] (Ahogy egyébként mindannyian, életünk minden percében ilyen devianciák vagyunk a common sense-hez képest.) A kvázi common sense valóságot ebben az esetben meg sem kell írni. Hiszen az olvasó – viszonyításképp – automatikusan az ábrázolás mellé érti a józan ész megszokott valóságát, az Akárki valóságát. A legkisebb közös többszöröshöz viszonyítva esik nehezére olvasni. Ennek a módszernek szükségszerű leágazása több elem ilyen radikálisan sajátos nézőpontból történő megírása. Az olvasó ilyenkor az egyéni észjárásokat egymáshoz (is), nem pedig (kizárólag) a common sense-hez hasonlíthatja.

Franzen common sense-realizmusa pávatáncot jár a két nagy tradíció között. Ha a történet logikája úgy kívánja, él a modernista eszközkészlettel, de csak olyan mértékben, hogy fenntarthassa a klasszikus realizmus érzetét. Ennek a fenntarthatóságnak fontos jelentése van, később visszatérünk rá. Most alkalmazzuk a faktorok viszonyrendszerét a Javításokra. A faktorok elkülönítése beláthatóvá teszi a regény valóságigényét.

 

A Javítások stiláris készlete

1. A klasszikus realista próza vívmánya a tipizált, sematikus karakterek panoptikum-jellegű összegyűjtése; ez a társadalom jelentős részét átfogó „nagyregény” létrehozására való törekvést szolgálja.[11] Franzen karakterei koruk változatos gyermekei, akik gyökereikben (mégis) közösséget hordoznak. Egyénítésük fő eszköze a foglalkozások szerinti elkülönítés. Ez hasznos, mert történetet épít. A karakterek munkájukon, karrierjükön gondolkodnak, gyakran használják az arra jellemző terminológiát. Ezeken a „kis színeseken” keresztül kirajzolódik, hogy a kilencvenes években mi köthette le az embereket. A családfő, Alfred vasúti mérnök, szabadidejében vegyészkedik. Enid középnyugati háziasszony, aki gyermekei felnevelése után tőzsdei spekulációkba kezd, így akarván – végre – biztosítani anyagi függetlenségét és demonstrálni önállóságát. A legidősebb fiú, Gary depressziós középkorú bankár, feleséggel, két gyerekkel, az apjáétól eltérő családmodellel, problémákkal. Chip, a középső gyerek, egykor volt egyetemi tanár, a történet jelen idejében forgatókönyvírással foglalkozik, míg egy szürreális eseménysor végeredményeként Litvániába nem kerül, hogy amerikai befektetőket csábító hamis hirdetéseket írjon egy kiérdemesült litván nagytőkés alkalmazásában. Denise, a legfiatalabb lány sikeres séf, aki egyszerre tart fent viszonyt egy házaspár mindkét tagjával.

A karakterek kapcsán azt lényeges megjegyeznünk, hogy egyénítésük nem – a modernista tradíció szellemében – nyelvük logikájának egyediségén alapul, hanem az őket foglalkoztató, foglalkozásukhoz vagy élettörténetükhöz kapcsolódó témák különbségein. Ugyanazon a nyelven gondolkodnak, csak éppen más témáról. (Újfent kivételek ezalól a deviáns tudatok, Alfredé, néhol Enidé.) A karakterek saját nagyfejezetet kapnak, de átjárnak epizodistaként egymás történeteibe. Ez szavatolja a panoptikum folyamatos működését, de lehetővé teszi azt is, hogy az egyes történeteknek saját főszereplője legyen (tehát hogy ne kelljen elhagyni a klasszikus realizmushoz illő, egyetlen elemet ábrázoló módszert). A szálak összetartásának mikéntjéről később szólok.

 

2. Franzen célratörő prózát ír: csak a szereplőkről vetül fény a világra. A Javításokban nincs magánvaló. A szerző rafináltan egymásba csúsztatja a narrátort és a szereplőt. Egy külső elbeszélő a „világról” is „mindent tudna”; ám mivel Franzennek nincs szándéka a világgal, a szereplőktől független elbeszélőre sem tart igényt. A szereplők érzékelése és gondolatai konstituálják a világot; annyit látunk, amennyit ők. Mégis azt az érzetet kelti a regény, mintha ugyanaz a hang beszélne. Ugyanis a karakterek – főként Denise, Gary és Chip – nyelve egyforma. Amit látnak, a hangulataikat jellemzi. Nem a biológiai működésük különbözőségeiről vagy az észlelés mikéntjéről ír Franzen – ha ezt tenné, vagy ki kellene lépnie szereplői nézőpontjából (hogy olyasmit láttasson a működésükről, amit ők nem láthatnak, hiszen éppen „működnek”), vagy pedig drasztikusan egyénített nyelven, egyéni logikával kellene megírnia szereplői észjárását (ez azonban kibillentené a klasszikus és modern realista próza nyelvei közötti ingázást). Ehelyett azt látjuk, hogy tulajdonképpen egybemosódik a kijelentés alanya, tárgya és a tárgy közege. Ennek köszönhető, hogy a klasszikus realizmus sémáinak megfelelően az érzelmek az őket megjelenítő/aláfestő/hangsúlyozó tárgyi környezetben érik a szereplőket (akik így mindig a hangulatuknak megfelelő helyen tartózkodnak): magány az elhagyatott házban; siker a sikkes étteremben; szorongás a veszélyes Litvániában stb. A karakter nem ütközik a világgal, és nem is különíthető el tőle; nem „benne-van”, hanem egy vele. Lehet ettől még támadó, ellenséges a világ: ilyenkor a karakter is felismeri, hogy saját magával van baj(a), azt „vetíti rá” a világra; az ellenséges világ ennyiben nem más, mint önsorsrontás.

Franzen módszerének egyik határával szembesülünk itt. Narrátor, világ és karakter egybemosása megjeleníthetetlenné teszi e karakterek tényleges közegét. Másként szólva: elgondolhatatlan Philadelphia vagy St. Jude a Lambertek nélkül, általuk és számukra létezik (az ország). Éppígy szembetűnő, hogy a Javítások mennyire nélkülözi a sűrített állóképeket, egyáltalán a vizualitást. Nem dolgozik „nagytotálokkal”, nem komponál csendéletet. Hiszen nincs hová állítani a kamerát. Ez nem feltétlenül baj. Csupán kérdés, hogy mivégre van ez így.

E valóságigény másik következménye, hogy a Javítások nehezen kezeli a páros jeleneteket. A klasszikus eszköztár elsősorban egyszemélyes regényekre van trenírozva. Világos, hogy Franzen nagyszabású regényt akar írni, sok szereplővel. Ám ahogy ügyesen lehet ingázni a három faktor között akkor, ha az elemeket egyedül látjuk, úgy a két elem találkozásakor a rendszer meginog. Két út lehetséges. Vagy megteszi az egyik elemet a helyzet abszolút domináns tagjává (például Chip viszonya tanítványával, Enid ismerkedései a hajóúton) – és ezzel a másik elemet besorolja a világ részei közé, mint teszi azt a klasszikus próza –, vagy megpróbálja mindkét elemet lefokozni „magánvalóvá”, egyenrangú létezővé. Ez az utóbbi módszer igen steril párbeszéd-leírásokat eredményez (például Chip és a litván nagytőkés, Gitanas; Gary és felesége, Caroline; Denise és szeretője, Robin), ami inkább csak a történet továbbvitelét szolgálja, semmint hogy „mélyreható ábrázolássá” válna. A harmadik, „modernista” megoldás a két elem közti folyamatos ingázás lenne, ez azonban a karakterek nyelvének radikális elkülönböztetése nélkül lehetetlen. Kivétel Enid és Alfred jelenetei (illetve részben a részeg Gary és Caroline): a kába tudat még a common sense szerint sem common sense, így ezek leírása megengedi a modernista módszereket.

 

3. Milyen ez az elemek nézőpontjainak váltogatásával is jobbára állandó nyelv? Megfi-gyelhetjük a szöveg stiláris homogenitását.[12] Franzen minden szálon egyformán működtetett nyelvi logikája és szóhasználata a common sense-hez közelít. Ez a célratörő nyelv levet magáról minden fölösleget vagy problematizálást; éppúgy eltűnik a különbség elbeszélő és nyelv között, mint karakter és világ között; feloldódnak egymásban.[13] Itt a józan ész nyelve szól még akkor is, ha a karakterek a legvadabb témákról gondolkodnak vagy álmodnak.

A Javítások common sense-realizmusa hibrid, amely épít ugyan a faktorok egymásba játszására, de fenntartja a lehetőséget a klasszikus realizmushoz való visszalépésre. A regény épp ezért pusztán az ismert történetelemeket[14] és helyzeteket rendezi újra a kor, a kilencvenes évek jellegzetes témáinak megfelelően.[15]

 

„Ami nem öl meg, az megerősít”

Idézzük fel a klasszikus realista regény oppozícióját: egyén vs. társadalom (világ). Franzent elsősorban nem a kettő ellentétéből kirobbanó konfliktus izgatja,[16] hanem a kettő együttes, analóg leírása. A tét jelentős: amennyiben lehetséges ez, a közösség tagjai otthon érzik magukat a társadalmukban, ugyanis egyéni életszemléletük egybevág a társadalom önszemléletével.

Így a Javítások szerkezeti összefüggéseit két, egymással rokon rendszerelv segít megértenünk. Ezek megértése elvezet bennünket a regény fő állításához. Az egyik rendszerelv az egyén életeseményeire, a másik pedig a társadalom történeti változásaira alkalmazható.

A Javítások cím szolgáltatja a két leírt rendszer axiómáját. Olyan rendszerekre kell következtetnünk belőle, amelyek ciklikusan öngyógyítók/önpusztítók. Az egyénről ezt a klasszikus pszichoanalízis feltételezi, a társadalom működéséről pedig a szabadpiaci kapitalizmus. E két kiemelt jelentőségű észjárás az Amerika-mítosz egy-egy alappillére.

Hogyan mutatkoznak meg ezek a rendszerelvek a regény szerkezetében? A Javítások hét nagyfejezetre oszlik. A regény jelen idejében Enid fő törekvése, hogy összegyűjtse az egész családot St. Jude-ba egy utolsó, közös családi karácsonyra (tekintettel Alfred leépülésére). Enid terve dinamizálja a testvérek egymás közti és szüleikhez való viszonyát. Ugyanez teszi dramaturgiailag lehetővé, hogy mindannyian végiggondolják gyermekkorukat, karrierjüket és mindazt, ami azzá tette őket, akik/amik.

Az egyes karakterek élettörténetét hasonló elv alapján ismerjük meg. Pillanatképeket látunk belőlük a „jelen” történetszálán. Nevezzük ezeket expozíciónak. Megpillantjuk Alfredet és Enidet a regény nyitójelenetében. Sem őket, sem a köztük lévő viszonyt nem ismerjük. Mielőtt megérthetnénk, kik ők, Franzen elvágja a szálat; váltunk egy másik történetre. És így tovább. A karakterek egyes esetekben áthaladnak egymás történetein: futó benyomásként észleljük Denise-t Chip történetében: külső ismertetőjegyeket és egy pillanatnyi magatartást. Máskor Franzen gyorsvágásokkal operál; jelen idejű főszereplőként látunk valakit, de a múltját még nem ismerjük (például a New Yorkban mániákusként rohangáló Chip). Ezek természetesen rövid leírások, jelenetek. Úgy képzeljük el őket, mint a páciens első látogatását az analitikusnál.

Az expozíciók után egy-egy karakterre fókuszálunk. Minden családtag hetven-száz oldalon át visz főszerepet. Nagy időtávot átfogó, epikus leírásokban követjük őket múltjukba, meg-megtorpanva egy jelentősebb esemény részletező, jelenetszerű leírásánál. Nyomozások ezek, az analitikus dráma vagy a freudi módszer tradíciója szerint. Ahogy Franzen epikát gyárt belőle, történetté alakul az egyes karakterek múltja. S mindeközben zajlik a jelen idejű történés is a maga útján. Megkettőződik az idő, akárcsak az analitikusnál: egyszerre olvassuk a múltba-nyomulást és a feltartóztathatatlan, jelen idejű előrenyomulást (amelynek igen szorongató határpontja a karácsony – mintha a terápiát addig mindenképpen be kellene fejezni).

Mivel a szereplők a jelenben mindannyian boldogtalanok, kiégettek, gyógyszerfüggők és/vagy depressziósak, szükségszerű a következtetés, hogy ennek az állapotnak az okai a múltban rejlenek. Ezek az okok – e logika szerint – vagy „hibák”, amelyeket az öncsalás negligál, vagy kibogozatlan (gyerekkori) traumák.[17] Franzen átveszi a pszichoanalízis elfojtás-logikáját. A megértéshez-megváltoztatáshoz nem elegendő a felidézés (különösen, mert számos aspektust eltakar a trauma – például ami Enid és Alfred szexuális életének problémátlanságát,[18] Chip szerelmi életét és egyetemi karrierjét illető magyarázkodását, Gary felesége iránt érzett szeretetének makulátlanságát stb. illeti, lehetnek kétségeink). A (ki)javításhoz valamiféle katartikus élményre van szükség, ami majd megszabadítja a szereplőket a depressziótól. Katarzist ígér minden analízis, és azzal kecsegtet az Enid által szervezett karácsonyi ünnepség is. A katarzist az előzetesen elvégzett munkával kell megalapozni. A katarzis teleologikus; értelemmel tölti meg a múltbeli szenvedéseket, és lehetővé teszi az újrakezdést.[19] Így szavatolja a pszichoanalízis az amerikai mítosz egyik – egyébként pszeudo-buddhista – maximáját: „ami nem öl meg, az megerősít”.

Persze a maradéktalan happy end gyengítené a módszer hitelét. A sikeres analízis kegyelmében „csak” Chip és Denise részesül maradéktalanul, Enid zárlata fél-ironikus, inkább megejtő, mint katartikus, Gary menthetetlennek bizonyul, Alfred számára pedig a megváltás a halál. Az analízis-dramaturgiának köszönhető, hogy olvasóként úgyszólván szurkolni kezdünk a karaktereknek: hogy sikerrel járjanak, lássák meg azt, amit mi már látunk stb. Ezért aztán számos epizódot mellékesként fogadunk el. Ezeken „túl kell lenni”, s majd a teleologikus befejezés igazolja ott-létüket. Folyamatosan érezzük, hogy a nagyszabású finálé felé haladunk, amelyet majd a csöndes epilógus zár le – ennyiben (is) klasszikus Franzen regénye.

A társadalmi rend ezzel analóg leírása a klasszikus kapitalizmus elvét követi. A regényben végigkövethető háttérszál a regény végén kiteljesedő túltermelési válság (amin Gary nagyot bukik – talán ez lehetne az ő katartikus élménye). A válság (úgy tűnik, nemcsak egzisztenciálisan, de társadalmilag is) megszabadít. (Ez az ostoba konklúzió természetesen nehezen lenne tartható, ha Franzen nem a Jólmenő, Kicsit Romlott Businessmanen, Gary-n, hanem egy megélhetését vesztő közép-nyugati kiskereskedőn keresztül ábrázolná a krachot.) A rendszer kiegyensúlyozza önmagát, amint a megtisztulás folyamán kiveti magából a fölöslegként felhalmozott terheket. Ezt a kudarc általi öngyógyítást a társadalom optimista önszemléletének tekinthetjük. És – sugallja tehát a Javítások – az ember sorsa ugyanilyen. A gyakori újrakezdések egyenesen szükségszerűek; nincs idill, nyugalom vagy révbe érés, mert éppúgy hullámzik a sorsunk, mint a gazdasági rendszer, amelyben élünk. Ezért Soha Nem Késő Új Életet Kezdeni.

A Javítások nagyszabású újrahasznosítása a Derűs Amerikai Mítosznak. Az elbeszélés tétje nem a megváltozott világhoz tartozó „újszerű világmagyarázat” megtalálása és demonstrálása, hanem annak próbája, hogy – a megváltozott világ ellenére – működtethető-e még az, ami egykor működött, legitim-e (még) a fennálló. Történelemszemlélete alapján hiába változik a világ, ez a változás nem befolyásolja az antropológiai jellegzetességeket. (Vesd össze az ötödik lábjegyzettel.) Másról gondolkodunk, mint szüleink, de nem másképp. A hibák – és a javítások – ismételhetők, a történelem ciklikus, az ember(i) pedig változatlan. Eszerint a mítosz is működtethető kell, hogy legyen, amíg csak világ a világ.

Franzen természetesen nem reflektál arra a problémára, hogy az ember(i) változatlansága (jelentse ez az ember viselkedését, tapasztalását, absztrakciós, mentális, pszichés vagy bármilyen képességét) sem egyéb, mint mítosz. Azért nem tesz ilyet, mert regényét – ez a kortárs realizmus sajátossága – „ideológiailag makulátlannak” akarja tudni. A realizmus fogalma eleve járulékosan hordozza az (ideológiától nem elhomályosított) „tiszta látás” konnotációját, ami természetesen alapjaiban téves meggyőződés. Elég csupán rámutatnunk arra, hogy ez a rettentő hosszú, mégis rendkívül szűklátókörű regény kizárólag fehér angolszász protestáns (WASP) szereplőket mozgat, s bár – jobbára dramaturgiai kényszerűségből – ezek a WASP-ok gyakran távolságtartón, vagy akár nyílt ellenszegüléssel viszonyulnak hagyományukhoz, az ASP-vel szakítani nem mernek, a W-vel meg, ugye, nehéz mit kezdeni. A „semlegesség” ára az, hogy a Javítások feladja a Valóban Jelentős Amerikai Regény rangját, s beéri a Nagy Amerikai Regény-titulussal, Oprah Winfrey-vel és a kritikai sikerrel.

Vannak szerzők, akik azért érzik szükségét a regényírásnak, mert tudósítani akarnak valamiféle lényegi – antropológiai – módosulásról, amit – szerintük – a gondolkodás, az érzékelés vagy az ön- és világszemlélet terén szenvedtünk el. E könyvek kapcsán gondolhatjuk, hogy – úgymond – átformálják az önmagunkról való gondolkodás határait. Ezek a regények rendhagyó szerkezettel és újszerű nyelvvel nyilvánítják ki az „új alapítás”, az „új kezdet” szükségességét. Jonathan Franzen nem ilyen szerző. A Javítások azt állítja, hogy nincs olyan törés, ami ellehetetleníthetné a szakadatlan folytonosságot. Annak lehetősége pedig minden bizonnyal a common sense gondolkodás logikájának tulajdonképpen – az örökérvényűség igényével fellépő – mitologikus gyökereiben rejlik.

Ennek tükrében kell megértenünk, miképp lett a 2001. szeptember elsején megjelent könyv még annak az évnek a végére bestseller a sokkolt Egyesült Államokban. Az ilyen mitologikus jellegű próza egy minduntalan kiürülő helyet céloz meg, ami egy kielégíthetetlen, mert ciklikusan, generációról generációra, válságról válságra megújuló vágy tárgya. Vágy az állandóság esélyére – hogy úgy élhetünk, gondolkodhatunk magunkról, mint szüleink tették. A mítosz talán konstans, de erről csak akkor győződhetünk meg, ha sikerül újra meg újra bizonyítani, hogy a megújuló változókra is applikálható. Ez a vágy roppant tiszteletreméltó, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy „a fennálló legitimálására” irányuló „esztétikai élvezet” (Adorno) kizárólag azok számára érdekes/hozzáférhető, akik a „fennálló” kedvezményezettjei. Ennélfogva pedig a „realista semlegesség” („Minden mindig is már csak így van, így lesz” stb.) nemcsak művészi/esztétikai, de etikai szempontból sem kimondottan makulátlan. A rendszer inherens gyógyító képessége mindig a régit termeli újra. Franzen világából elgondolhatatlan a forradalom.

„Felőlünk” – a mi irodalmunk felől – nézve talán azt a kérdést kellene feltennünk, hogy ez az irodalom miért nem képes semmiféle konstans újrahasznosítására. Ha sok emberhez eljutó, „jelen idejű történetet” akarunk írni, kortárs prózánk szempontjából nem az az érdekes, hogy a populáris (akár az eladási mutatókat, akár a szöveg kódjainak bonyolultságát, „progresszivitását” tekintjük) és a magaskultúrát hogyan tudnánk összefűzni. Nem erre vagyunk képtelenek, és – ha egyáltalán bármi is – nem ez volna a bravúr. A probléma az, hogy, úgy tűnik, nincs olyan – magyar? kelet-európai? – mitológia, amelynek folytatása (a szó nemes értelmében) közösségi ügy lenne, vagy azzá volna tehető. Talán ez magyarázza, hogy miért nem született releváns magyar regény a kilencvenes, kétezres évekről.

Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést: nem lehetséges, hogy azért érthetetlen a jelen, mert nincs mitologikus erejű magyarázóelv a birtokunkban, vagy, ha van is, nem érezzük fölfrissíthetőnek? S adódik persze a másik kérdés: ha társadalmi szempontból borzasztóak is ennek a következményei, vajon művészi szempontból is azok?

 

[1]     A kritikusok – jobban mondva a díjat megítélő, általában korábbi győztes és/vagy jónevű prózaírókból, költőkből, esszéistákból, történészekből összeálló zsűri – 2001-ben National Book Awarddal jutalmazták Franzent, a regény pedig az előző évtized egyik legtöbb példányban elkelt prózakötete lett.

[2]     Az utolsó, irodalmi jelentőségét tekintve hasonló pozíciójú magyar regény talán Spiró Fogsága volt. Jelentős különbség, hogy Franzen jelen idejű (kritikai és közönségsikert egyaránt elért), kortárs történeteket ír – a magyar próza ebben nem erős.

[3]     („Sohaéletemben nem írtam erről [Ti. a mai magyar valóságról]. Mert nem tudom, mi az. Nem ismerem. Honnan tudnám, hogy milyen a jelenkor? Egy szociológusnak vagy egy riporternek az a dolga, hogy elmenjen valahova, tapasztalatokat gyűjtsön, »kikutassa« a valóság egy szeletét, és írjon róla egy könyvet.” [Spiró, Ellenfény, 2000/3–4] A dolgozat végén visszatérek még erre.)

A magyar kiadó ezt olyan rendkívüli előnynek igyekszik beállítani, mintha egyébként fuldokolnánk az avantgárd szövegdömpingtől.

[4]     Hiszen a társadalmi rendhez/common sense-hez illeszkedik mindenféle realista regény etikai és esztétikai horizontja. (Ez éppúgy érvényes a szabad piaci-demokratikus, mint a megvalósult szocialista társadalmakban született regényekre. A „nemszoc-reál” ezt persze elrejti, de attól még így van.)

[5]     A regény annyiban valóságmodell, amennyiben a valóságról alkotott képünkkel mérjük össze, illetve amennyiben alkalmazható rá a valósággal szemben állandóan működtetett értékelő, számító, összefüggéseket felfedező stb. viszonyulásunk (amely segít eligazodnunk a mindennapi életben, ismerőseinkkel való érintkezésben és így tovább). A szerző – s vele együtt az olvasó – laboratóriumi körülmények között, mesterségesen felállított keretrendszerek közé szorítva (történet), az elemek határhelyzetekig való kényszerítésére törekedve (dramatizálás) követi végig az elemek (szubjektumok) reakcióinak-ellenreakcióinak sorát. Ennyiben hasonlíthatjuk a „tudományos kutatáshoz”.

[6]     Ennek mikéntje adja a klasszikus és a modernista realizmus egyik különbözőségét. Az utóbbi esetében az újfajta stilisztikai eszközök bevezetése az érdekes: a valóság mekkora szeletét képesek leírni, mennyire „engednek közel”, milyen mértékben tesznek láthatóvá újszerű antropológiai működést. (Mintha erősebb mikroszkópot használnánk, mint azelőtt.) Ez a módszer kísérleti, mint minden olyan eset, amikor tudományos felfedezésre törekszünk.

      A klasszikus realizmus esetében a jól bevált mérőeszközöket, technikai fogásokat alkalmazzuk a kor jellegzetes karaktereire, helyszíneire, helyzeteire. Hisz elvileg ugyanazzal a stiláris eszközkészlettel a végtelenségig írhatunk regényeket, hiszen a társadalmi/történeti változások új meg új eseményeket és karaktereket hoznak felszínre, ezáltal biztosítva az ilyen jellegű próza tárgyi utánpótlását. Soha nem fogjuk tudni kimeríteni mindazt, ami megírható, nemcsak azért, mert mennyiségileg képtelenség „mindent megírni”, hanem azért is, mert ez a „mennyiségi minden” folyamatosan mozgásban van, változik. Ez a klasszikus realista hagyomány.

[7]     A karakterek identikus egysége egyértelmű középpontból való perspektivikus látást biztosít (a maga torzításaival és „valószerűségével”), azaz egy hierarchizált világtapasztalást (minden a karakternek rendelődik alá); a személytelen nézőpont úgy láttatja a világot, mint totálisan egyenrangú, „magánvaló” elemek halmazát.

[8]     A klasszikus realista regény fő témája e két nézőpont sajátos össze nem illése; mást gondolok önmagamról, mint amit a valóság gondol rólam. Ha a főszereplő legyőzi az akadályokat, akár azáltal, hogy elismerteti magát olyannak, amilyennek akarja, hogy lássák, akár azáltal, hogy megváltoztatja, saját képére formálja a világot – akkor happy enddel van dolgunk; ha kudarcot vall, s a valóság bebizonyítja, hogy ő rosszabb, gyengébb stb., mint gondolta, akkor megsemmisül. E konfliktust csak a sajátos ki-be csúszkálás révén lehet láttatni.

[9]     Csak utalunk a modernizmus „humán tudományaival” foglalkozó esszék és tanulmányok untig ismert, állandó szereplőjére, Werner Heisenbergre és a forradalom tulajdonképpeni hőseire, Flaubert-re, Proustra, Joyce-ra, Kafkára.

[10]    Hát még, ha deviáns tudattal van dolgunk. Alfred Lambert Javítások-beli ábrázolása sokat köszönhet ennek a modernista eszközkészletnek.

[11]    Még ha e panoptikum tagjainak nagy része statiszta vagy epizodista marad is, protagonistából ugyanis csak egy van.

[12]    A mondatok és bekezdések hossza, bárhol ütjük is fel a szöveget, nagyjából változatlan, azonos intenzitású és tempójú. A mondatok azonos logika szerint követik egymást, Alfred és Enid alább említett alélt állapotaitól eltekintve hiányoznak az asszociatív mondatkapcsolások. A stiláris egyhangúság kelti azt az érzést, hogy az egész regény konzekvens külső nézőpontot, „mindentudó elbeszélőt” visz végig – hisz a szubjektívek gyakran a gondolatok tematikájára korlátozódnak, így pedig végképp elkülöníthetetlen, hogy az elbeszélő mondja-e a szereplőről, vagy a szereplő gondolja-e azt, amiről egyébként is szó kell, hogy legyen, mert „ott tart” az aktuális történet. Ezt éppúgy tekinthetjük túlzott leegyszerűsítésnek, mint az olvasást könnyítő engedménynek (így ugyanis nem kell minden új szereplőnél új logikát kitanulnunk). Fontos és remek kivétel az Alfred nézőpontjából megírt baljóslatú, majdhogynem apokaliptikus kezdés, illetve néhány olyan pont, ahol Franzen a hatáskeltésen kívül különösebb indok nélkül, az elbeszélői hang alanyi önhatalmánál fogva – de nagyon élvezetesen – „elereszti a tollát”, és tekergő, hosszú, lírai mondatokat kezd írni. Tulajdonképpen a Parkinsonnak köszönhetőek a szöveg igazán lírai részei.

[13]    Ez a tárgyi világra, a környezetre, egyáltalán a regények képiségére fordított csekély figyelem (a legszükségesebbekre való önkorlátozás) teszi az amerikai (minimalista) prózát az európaihoz szokott szem számára már-már banálisan eszköztelenné. Franzen gyakran annyira csak a karaktereire és a történet továbbgördítésére koncentrál, hogy a szöveg már-már prózává tett forgatókönyvre emlékeztet.

[14]    Generációs problémák, házastársi elhidegülés, népi-urbánus (!) különbségek, öregedés, homoszexualitás stb.

[15]    Ezek a témák tehát a szereplők foglalkozásának, e jobbára jellegzetesen századvégi foglalkozásoknak megfelelőek (gasztronómia, banki szektor, egyetem, film, reklám). Franzen szereplői koruk aktuálpolitikai eseményeivel egyáltalán nem foglalkoznak. Ez elsősorban persze annak a következménye, hogy Franzen lényegretörő prózája kizárólag a szereplőivel közvetlen relációban lévő világgal foglalkozik, a szereplőket pedig nem érdekli koruk politikai valósága. De joggal gondolhatjuk azt is, hogy Franzen egyszerűen csak féltette „tudományos semlegességét” a Gonosz Politikától.

[16]    Természetesen az egyes történetszálak tartalmaznak ilyen jellegű konfliktusokat. Chip harca az egyetemmel, Denise érvényesülési törekvései séfként stb. A legpontosabban megírt ilyen jellegű konfliktus Alfredé.

[17]    Chip – és némiképp Denise – esetében a nyomozás végpontja a szülőkhöz való megérkezés. Azért szokás Franzen másik nagyregényét, a Szabadságot úgy tekinteni, mint a Javítások érett, adekvát folytatását, mert abban – mint arra némely magyar kritika is rámutatott – már föl sem merül, hogy a 9/11 után felnőttek megmagyarázhatnák vagy legalábbis megérthetnék kudarcaikat szüleik élettörténetéből. A Javítások pedig a radikális cezúra előtti egyik utolsó dokumentum. Ekképp állhat meg az a kijelentés, hogy Franzen életműve érzékeny reakció a (mainstream) amerikai önelemzés paradigmaváltására.

[18]    Ezt a szálat nem véletlenül helyezte Franzen regénye aranymetszésébe, a történet kétharmada környékére. Ekkor járunk legmélyebben a múltban. Ez a regény legsötétebb és talán az egyik legsikerültebb jelenete. Itt rejlik a nagy családi titok, ami a jelképes szülői ágyban játszódik. A schopenhauerista családfő maga az elfojtás, árnyéka mindenkire kivetül. Enid megpróbálja oldani az elfojtást, orálisan kielégíti a férfit. Az elfojtás és a magány közös föloldhatatlanságát erősen ábrázolja a jelenet folytatása: Alfred szinte megerőszakolja terhes feleségét, amivel tovább rombolja mindkettejük kedvét, és még inkább traumatizálja a szexet. A rosszul időzített javítási kísérlet csak ront a helyzeten.

[19]    Figyelemre méltó, hogyan követi az olvasás logikája a szereplők (ön)analízisének logikáját: ahogy számukra a már birtokolt múlt felidézése és az új esemény – a karácsony – megélése nyújtja az újrakezdés lehetőségének katarzisát, úgy igazolódik az olvasó számára is a felzárkóztató történetek végigolvasása a regény Katartikus Befejezésekor.