„Ez a tizenháromker, a Vág utca hangja”

Szubkulturalitás Térey János ’90-es évekbeli köteteiben

Szilvay Máté  tanulmány, 2013, 56. évfolyam, 11. szám, 1145. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

„Ko­moly” vers és rapszöveg

 

Térey Já­nos a ’90-es évek­ben két ver­ses­kö­te­té­be is – az 1997-es Tu­laj­do­no­si szem­lé­let­be, il­let­ve az egy év­vel ké­sőbb meg­je­lent Tér­erő­be – be­le­vett egy-egy olyan cik­lust, ame­lyek rapszövegeit tar­tal­maz­zák. A gesz­tus min­den­kép­pen ket­tős. Egy­fe­lől beemel, va­gyis lí­rá­ja ré­sze­ként ha­tá­roz meg olyan szö­ve­ge­ket, ame­lye­ket a be­fo­ga­dók ma­guk­tól nem so­rol­ná­nak oda. Va­gyis – ahogy Bedecs Lász­ló ír­ja –: „[Térey] azt vár­ja az ol­va­só­tól, hogy ezt a be­széd­mó­dot te­kint­se a köl­tői arc meg­ke­rül­he­tet­len részének.”1 Más­fe­lől vi­szont Térey el is kü­lö­ní­ti eze­ket a ver­se­ket a töb­bi­től az­ál­tal, hogy kü­lön cik­lus­ba te­szi őket, és még inkább az­zal, hogy ezek­nek a cik­lu­sok­nak olyan cí­met ad, amel­­lyel azt su­gall­ja, hogy a ben­ne fog­lalt ver­sek „még­sem” a kö­tet in­teg­ráns ré­szei: a Tu­laj­do­no­si szem­lé­let rapszövegeit az Ap­pen­dix, a Tér­erő ha­son­ló mű­ve­it pe­dig a Bonus Track cí­mű cik­lus köz­li.

      Eh­hez a ket­tős gesz­tus­hoz a re­cep­ció is két­fé­le­kép­pen vi­szo­nyult. Az imént idé­zett Bedecs Lász­ló sze­rint a rapversek „min­den prob­lé­ma nél­kül” be­le­il­le­nek Térey köl­tői pro­fil­já­ba, olyannyira, hogy azon sincs mit cso­dál­koz­ni, hogy „a rap-szerű vers­for­má­lás las­san a «ko­moly» ver­sek­be is átszűrődik.”2 A má­sik ol­da­lon Nagy Gab­ri­el­la áll, aki már a Tu­laj­do­no­si szem­lé­let­ben ér­zé­ke­li ezt az „át­szű­rő­dést”, azon­ban őt a leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban ijesz­ti: „A rapnótafa-stílus óha­tat­la­nul egy­re na­gyobb te­ret kí­ván ma­gá­nak, így hát csak re­mél­ni le­het, hogy a köl­tők égi vi­gyá­zói e te­het­sé­ges »ke­mény rí­me­lőt« meg­óv­ják at­tól, hogy ak­tu­á­lis em­ber­ré, ügyes és na­gyon nép­sze­rű kis­mes­ter­ré váljon.”3 Nagy Gab­ri­el­la nem uta­sít­ja el exp­li­ci­te a rapszövegek beeme­lé­sét a kö­tet­be, a sza­vai még­is azt sej­te­tik, hogy úgy gon­dol­ja, a köl­té­szet­nek mint olyan­nak ha­tá­ro­zot­tan jót ten­ne, ha az ilyes­mi­től tá­vol tar­ta­ná ma­gát.

      Kü­lön­bö­ző ér­ték­íté­let­ük el­le­né­re a két kri­ti­kus ugyan­azt ál­la­pít­ja meg: Térey rapszövegeinek sti­lá­ris je­gyei fel-fel­buk­kan­nak a kö­te­tek más ver­se­i­ben is; bár a „ko­moly” és a rapversek alap­ve­tő­en kü­lön­böz­nek (hi­szen kön­­nyen el­kü­lö­nít­he­tők), el­kezd­tek ös­­sze­csúsz­ni, ha­tár­vo­na­la­ik már nem olyan éle­sek. Bár mind Nagy, mind Bedecs csak az egyik irányt, a rapszövegekből a „ko­moly” ver­sek­be va­ló sti­lá­ris „át­szű­rő­dést” eme­li ki, a fo­lya­mat a má­sik irány­ban is vég­be ment. A ganxta, aki eze­ket a rapszövegeket jegy­zi, va­ló­ban lyrical (vö. Az ut­ca hír­mon­dó­ja): a szö­ve­ge­it szer­ve­ző alap­gesz­tu­sok ugyan va­ló­ban a raphez kö­tőd­nek, azon­ban kö­zel an­­nyi­szor utal a ma­gas-, mint a po­pu­lá­ris kul­tú­ra ele­me­i­re. A Ganxta Zolee és a Kartel mellett4 fel­buk­kan Jó­zsef At­ti­la is,5 Godfather Termann pe­dig nem a FILA Rap Jam, ha­nem a Té­li Könyv­vá­sár megaásza (Az ut­ca hír­mon­dó­ja), aki Hannah Arendtet és Heideggert em­le­ge­ti (Is­ko­la a tű­rés­ha­tá­ron; Ide­gen­ren­dé­szet). Mind­emel­lett Térey rapszövegei nyel­vük­ben is ha­son­lí­ta­nak a „ko­moly” ver­sek­re, hi­szen épp­úgy hasz­nál­ják a szá­zad­elő sza­va­it (pl. „ása­tag”), ahogy a kor­társ pes­ti szlen­get.

      Igaz te­hát, hogy Térey „ko­moly” ver­sei és rapszövegei sok te­kin­tet­ben „ös­­sze­csúsz­nak” – azon­ban még­is lé­nye­gi­leg kü­lön­böz­nek. Bedecs rapszöveg–„komoly” vers meg­kü­lön­böz­te­té­se so­kat­mon­dó­an ket­tős: egy­fe­lől mint­ha vers és nem-vers (a rapszöveg mint ta­lán a dal­szö­veg egy alműfaja) meg­kü­lön­böz­te­té­sé­ről szól­na, más­fe­lől vi­szont a vers szó idé­ző­jel­be tett jel­ző­je mint­ha azt je­lez­né, hogy az el­len­tét még­sem ezek kö­zött, ha­nem a „ko­moly” vers és „ko­moly­ta­lan” vers kö­zött áll fönn. Pe­dig ez a két meg­kü­lön­böz­te­tés egé­szen más ter­mé­sze­tű, így nem len­ne sza­bad őket ös­­sze­mos­ni: vers és nem-vers kö­zött mű­fa­ji, ko­moly és ko­moly­ta­lan vers kö­zött pe­dig egy­sze­rű ér­ték­be­li kü­lönb­ség van.

      El­ső rá­né­zés­re úgy tű­nik, Bedecs nem ér­ték­be­li kü­lönb­ség­re gon­dol, hi­szen az egé­szen meg­vál­toz­tat­ná a kri­ti­ku­si vé­le­mé­nyét. Ha Térey rapszövegei ko­moly­ta­lan ver­sek vol­ná­nak, a kö­te­tek egé­szé­nek kon­tex­tu­sá­ban stí­lust pró­bál­ga­tó ujj­gya­kor­lat­ok­ként ér­tel­me­ződ­né­nek. Csak­hogy en­nek a pró­bál­ga­tott stí­lus­nak min­den ele­me je­len van a ko­moly ver­sek­ben is – te­hát egy­fe­lől úgy tűn­ne, hogy a kö­tet záróciklusának ver­sei va­ló­já­ban in­kább a kö­tet előz­mé­nyei (an­nak az idő­szak­nak a do­ku­men­tu­mai, ami­kor a köl­tő le­en­dő vers­vi­lá­gá­nak stí­lu­sát ki­dol­goz­ta), más­fe­lől pe­dig úgy, hogy ezek a ver­sek a töb­bi­hez ké­pest ha­tá­ro­zot­tan ros­­szak, te­hát csak le­von­nak a kö­tet ér­té­ké­ből. Egy jól meg­kom­po­nált, ko­moly ver­ses­kö­tet­hez ko­moly­ta­lan stí­lus­pró­bál­ga­tó mű­hely­do­ku­men­tu­mo­kat mel­lé­kel­ni fa­tá­lis szer­kesz­tői hi­ba.

      Ha vi­szont a kü­lönb­ség mű­fa­ji, az sem ki­elé­gí­tő vá­lasz, hi­szen ak­kor adó­dik a kér­dés, hogy mit ke­res­nek egy ver­ses­kö­tet­ben olyan szö­ve­gek, ame­lyek nem ver­sek. Ol­va­sói in­tu­í­ci­ó­ink ép­pen Bedecs Lász­ló bi­zony­ta­lan­sá­gát iga­zol­ják: mi is egy­szer­re érez­zük úgy, hogy a rapszövegek mű­fa­ji­lag kü­lön­böz­nek a ver­sek­től, és hogy be­le­il­le­nek Térey ver­ses­kö­te­te­i­be. Adó­dik te­hát a kér­dés: mi­ben is áll ez a mű­fa­ji kü­lönb­ség, és ho­gyan ol­dó­dik fel a kö­te­tek egé­szé­nek kon­tex­tu­sá­ban?

      Ész­re kell ven­nünk, hogy ezt a kér­dést a „ko­moly” ver­sek­be át­szű­rő­dött rapes esz­kö­zök ön­ma­guk­ban nem te­szik fel. Egy „ko­moly” vers, le­gyen bár­mi­lyen rapes is, nem vet fel mű­fa­ji prob­lé­mát, csu­pán a köl­té­szet egy jel­lem­ző sti­lá­ris esz­kö­zé­vel, a ki­sa­já­tí­tás­sal él, va­gyis ját­szik – ez pe­dig nem hor­doz sem­mi­fé­le el­lent­mon­dást. Ez­zel szem­ben ami­kor a rapszöveg mint rapszöveg ke­rül be egy ver­ses­kö­tet­be, ahogy az Ap­pen­dix és a Bonus Track cik­lu­sok­ban, az el­lent­mon­dás adott: az ilyen szö­veg egy­szer­re van be­lül és kí­vül a kö­te­ten. A mű­fa­ji prob­lé­mát még a tá­jé­ko­zat­lan ol­va­só is rög­tön ész­le­li, mi­vel fel­is­me­ri és ek­ként fo­gad­ja be a rapszövegeket, füg­get­le­nül a kö­tet­bé­li he­lyük­től; így az, hogy Térey még kü­lön cik­lus­ba is te­szi eze­ket, in­nen néz­ve lé­nyeg­te­len.

      A mű­fa­ji kér­dés az­ál­tal lesz még éle­sebb, hogy a rapszövegek jel­lem­ző sti­lá­ris ele­me­it egyéb­ként is hasz­ná­ló Térey-versek kon­tex­tu­sá­ban szoritész-problémává fo­gal­ma­zó­dik át: „men­­nyi” rap-eszközt kell hasz­nál­ni egy vers­ben ah­hoz, hogy azt már ne vers­ként, ha­nem rapként ol­vas­suk? A szoritész jel­le­gű kér­dé­sek lé­nye­ge per­sze ép­pen az, hogy ab­szurd kér­dé­sek: az­ál­tal mu­tat­nak rá a kér­dés mi­nő­ség­be­li mi­volt­ára, hogy men­­nyi­ség­be­li kér­dés­ként pró­bál­ják meg fel­ten­ni.

      Az a na­gyobb fo­gal­mi ke­ret, amely­be ez a mű­fa­ji kér­dés ágya­zó­dik, a ma­gas- és a po­pu­lá­ris kul­tú­ra ha­gyo­má­nyos szét­vá­lasz­tá­sa. Úgy gon­do­lom, a raphez, il­let­ve a pop­kul­tú­rá­hoz va­ló vi­szony a ’90-es évek Térey-köteteinek (il­let­ve az egész ún. „har­ma­dik poszt­mo­dern” generációjának)6 egyik kulcs­kér­dé­se. En­nek a ge­ne­rá­ci­ó­nak né­hány alak­já­nál – Térey mel­lett el­ső­sor­ban Peer Krisz­ti­án­nál – ugyan­is a po­pu­lá­ris kul­tú­ra nem egy­sze­rű­en ha­tás, ha­nem olyan té­nye­ző, amely a vi­lág­né­ze­tü­ket alap­ja­i­ban ha­tá­roz­ta meg.7 A Térey-költészetet jel­lem­ző alap­fo­gal­mak jó ré­sze, pl. az ag­res­­szió, a machoizmus és a tör­zsi jel­leg ne­he­zen lel­he­tők fel a magaskultúrában, el­len­ben a pop­kul­tú­rá­ban na­gyon is kön­­nyen. Ezért a kö­vet­ke­zők­ben meg­pró­bá­lom a Térey-költészetnek egy a pop­kul­tú­ra fe­lő­li ol­va­sa­tát ad­ni, se­gít­sé­gül hív­va min­de­nek­előtt Richard Shusterman Prag­ma­tis­ta esz­té­ti­ká­já­nak a rapet elem­ző fejezetét;8 ezt kö­ve­tő­en pe­dig meg­kí­sér­lem Térey ver­se­it a po­pu­lá­ris kul­tú­ra fe­lől kö­ze­lít­ve, át­lé­nye­gí­tett rapszámokként le­ír­ni.

     

 

Köl­tő és rapper

     

Alig­ha­nem Ke­mény Ist­ván 1993-as, A ter­mé­sze­tes ar­ro­gan­ci­á­ról írt kri­ti­ká­ja volt az el­ső olyan írás, amely fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra, hogy Térey ver­sei olyan ér­ték­rend­del lát­sza­nak azo­no­sul­ni, amely tel­je­sen ide­gen a magaskultúra – és ez­ál­tal a ma­gasköl­té­szet – ha­gyo­má­nyos ér­té­ke­i­től.

 

A köl­tő em­ber – de nem va­la­ki. Va­gyis egy sen­ki. Az em­ber­ről, az em­ber­hez, az em­ber­től az Is­ten­hez, sőt, vis­­sza; fő­leg ilyen dol­gok­ról be­szél. Ál­ta­lá­ban ő az em­ber. A va­la­ki vi­szont a pró­za­író­nál kez­dő­dik, és megy föl-föl, a tánc­dal­éne­ke­sen át, egé­szen az ame­ri­kai el­nö­kig. Va­gyis min­den­ki, aki­nek pén­ze és em­be­ri ha­tal­ma van. […] Ezt a le­saj­ná­lást, ezt a fe­le­lőt­len, kön­­nyel­mű hoz­zá­ál­lást nyil­ván Térey Já­nos is meg­un­ta, mert má­so­dik ver­ses­könyv­ében, A ter­mé­sze­tes arroganciában gyö­ke­re­sen sza­kít az ed­di­gi kur­zus­sal; úgy tesz, mint­ha va­la­ki len­ne. Hogy is csi­nál egy va­la­ki? Mász­kál ugyan a vá­ros­ban – de min­dig va­la­ho­va si­et. Ül a pres­­szó­ban, sőt, akár még a ká­vé­ház­ban is – de min­dig vár oda egy má­sik va­la­kit. A do­log vé­ge pe­dig min­den eset­ben pénz vagy hatalom.9

Ke­mény szem­beál­lít­ja a vi­lág ér­té­ke­it és az ál­ta­lá­nos em­be­rit ki­fe­je­ző köl­té­szet ér­té­ke­it, majd azt mond­ja, eb­ben a dichotómiában Térey el­lent­mon­dá­sos he­lyet fog­lal el: egy köl­tő, aki úgy tesz, mint­ha az el­len­fél tér­fe­lén ját­sza­na. Egy sen­ki, aki va­la­ki­nek tet­te­ti ma­gát egy olyan vi­lág­ban, ahol va­la­ki­nek len­ni az ál­ta­lá­nos em­be­ri fe­lől néz­ve egy­ál­ta­lán nem il­do­mos.

      A pop­kul­tú­rá­ban az a mű­faj, amelyet ma­gu­kat va­la­kik­nek – sőt, a leg­na­gyobb va­la­kik­nek – ál­lí­tó sen­kik mű­vel­nek, a rap. A rapper a tár­sa­da­lom sze­mé­ben egy sen­ki, hi­szen olyan ré­teg­ből, a tár­sa­da­lom pe­ri­fé­ri­á­já­ról ér­ke­zik, amely­nek alap­él­mé­nye az el­nyo­ma­tás; ugyan­ak­kor az el­nyo­mott tár­sa­dal­mi ré­teg­hez va­ló tar­to­zás szá­má­ra iden­ti­tás­for­má­ló té­nye­ző. Ezért am­bi­va­lens iden­ti­tás ez, amely egy­szer­re ér­zi ma­gát a tár­sa­dal­mon kí­vül és be­lül, így kul­tú­rá­ja is am­bi­va­lens: a rap a po­pu­lá­ris kul­tú­rá­ból nő ki, és an­nak ré­sze­ként ha­tá­roz­za meg ma­gát, ugyan­ak­kor olyan stí­lus, amely el­vá­laszt­ha­tat­la­nul az őt meg­te­rem­tő tár­sa­dal­mi ré­teg­hez kö­tő­dik. Ez az egy­szer­re be­lül és kí­vül lét tesz egy kul­tu­rá­lis je­len­sé­get szub­kul­tu­rá­lis­sá, amely e mi­nő­sé­gé­ben már va­ló­ban ko­moly iden­ti­tás­for­má­ló té­nye­ző. A rapper tár­sa­dal­mi ho­va­tar­to­zás­ára néz­ve egy sen­ki ugyan, azon­ban sa­ját szub­kul­tú­rá­ján be­lül a leg­na­gyobb va­la­ki­vé küz­döt­te fel ma­gát. „Az ut­ca vi­lá­gá­nak”, ahol ez a szub­kul­tú­ra lét­re­jön, meg­ha­tá­ro­zó vo­ná­sa az erő­szak, és ez a rappet is erő­sza­kos­sá te­szi – bi­zo­nyos ér­te­lem­ben a rap ma­ga nem is más, mint sti­li­zált há­bo­rú, amely ha­ta­lo­mért, il­let­ve a (szű­kebb ér­te­lem­ben vett) tár­sa­dal­mi meg­be­csült­sé­gért zajlik.10 A rapper mér­he­tet­len egója és erő­sza­kos­sá­ga a ver­bá­lis há­bo­rú­ban va­ló helyt­ál­lá­sá­ból táp­lál­ko­zik, ugyan­ak­kor – mi­köz­ben büsz­ke el­ért stá­tu­szá­ra – fo­lya­ma­to­san bi­zo­nyí­ta­nia kell, hogy még min­dig ő a leg­jobb, va­gyis foly­tat­nia kell a há­bo­rút; en­nek esz­kö­ze pl. a kon­ku­rens rappereket szi­dó szöveg.11

      Te­hát a rap két alap­moz­za­na­ta: egy el­nyo­mó kül­ső vi­lág­gal szem­ben ha­tá­roz­za meg ma­gát, il­let­ve ver­bá­lis esz­kö­ze­i­vel ha­ta­lom­ra tör, és ez­zel ös­­sze­füg­gés­ben erő­sza­kos és ego­is­ta. Ez a struk­tú­ra el­vi­leg tel­je­sen ide­gen a magasköltészettől, ugyan­ak­kor jól il­lik a ko­rai Térey-költészetre. A ter­mé­sze­tes ar­ro­gan­cia már cí­mé­vel is azt su­gall­ja, hogy az erő­sza­kos köl­té­szet lét­re­ho­zá­sa itt tu­da­tos köl­tői prog­ram. A rap vi­lág­lá­tá­sá­val va­ló ro­kon­sá­got „A leg­na­gyobb arc” cí­mű szö­veg mu­tat­ja a leg­job­ban, amely­ben meg­je­le­nik az óri­á­si egó, az erő­sza­kos harc, il­let­ve a tár­sa­dal­mi meg­be­csült­ség mint e harc cél­ja. „Ő szük­ség­képp a leg­na­gyobb arc. / Meg­esik, hogy a ked­ve­ző po­zí­ci­ó­kért inditott harc / kikésziti. […] az el­jö­vő // órák még egy s mást tar­to­gat­nak / a szá­má­ra. Di­a­dal­me­net, / pél­dá­ul. […] // Hogy pro­vo­ká­ló­it ki­véd­je, el­bo­ru­ló per­ce­i­ben / pi­masz. Nem is­mer sem­mi­fé­le / mo­rált és ar­ro­gáns. Igen.” Az erő­szak, a má­sok fe­lett ara­tott di­a­dal nem­csak nél­kü­löz­he­tet­len esz­kö­ze az egó óri­á­si­ra nö­vesz­té­sé­nek, ha­nem egy­ben a „túl­élés”, a „get­tó­ban” ma­ra­dás ele­mi fel­té­te­le is: „Én mon­dom: aki nem dönt, azt le­dön­tik. […] Ki­nek ne­ve töb­bé nem tisz­te­len­dő, / moc­can, köl­töz­kö­dik az is­ten­ad­ta” (Is­ten­há­zá­ról IstenhidegéreTu­laj­do­no­si szem­lé­let). Az erő­sza­kos ön­ér­vé­nye­sí­tés­sel ös­­sze­füg­gés­ben gyak­ran meg­je­le­nik a macho sze­xu­a­li­tás is: „Vég­re, ter­ror! Is­te­nü­lök, mi­köz­ben / te csak csök­kensz” (Ki­ter­jesz­tem a ter­rort – A ter­mé­sze­tes ar­ro­gan­cia); „Tar­tás­díj­ról ne ál­modj. Nem adom / ne­ve­met a ba­bá­nak” (A hűlt hely – Tu­laj­do­no­si szem­lé­let). Emel­lett Térey nem mu­laszt­ja el, hogy né­hány ver­set a „kon­ku­ren­cia” szi­dal­ma­zá­sá­nak szen­tel­jen (ilyen pl. az In­tés és az Évad­zá­rás a Tér­erő­ben).

      Az ego­iz­mus és az ez­zel ös­­sze­füg­gő ag­res­­szió Téreynél is egy fe­nye­ge­tő, el­nyo­mó vi­lág el­len­pó­lu­sa­ként szü­le­tik meg. Ahogy Peer Krisz­ti­án meg­fo­gal­maz­za: „Egy min­den­ki ál­tal ker­ge­tett, vagy egy­sze­rűb­ben: ül­dö­zé­si má­ni­á­ban szen­ve­dő hős gran­di­ó­zus ön­saj­ná­la­ta csak egy bru­ta­li­tá­sá­ban még­is­csak va­ló­sá­gos há­bo­rú­val a hát­tér­ben nem vá­lik komikussá.”12 Az én­nel szem­ben ál­ló, fe­nye­ge­tő el­len-vi­lág je­len­lé­te nem­csak az ego­iz­mus­sal ös­­sze­füg­gő he­ro­iz­must és ön­mi­ti­zá­lást le­gi­ti­mál­ja, ha­nem a Térey-költészet egy má­sik fon­tos vo­ná­sát is: a pá­toszt. Ahogy iga­zi hő­sök, pa­te­ti­kus je­le­ne­tek jól el­kép­zel­he­tők egy há­bo­rús ke­ret­ben, úgy ezek a ma­gát ál­lan­dó fe­nye­ge­tett­ség­ben ér­ző rap-szcénában is felbukkannak.13

      Térey köl­té­sze­té­nek azon­ban nem pusz­tán ag­res­­szív ka­rak­te­re, fe­nye­ge­tő vi­lá­ga és pá­to­sza ro­ko­nít­ha­tó a rappel. Ezt ír­ja 1996-os Há­zunk tá­ja – A bel­ter­jes­ség­ről cí­mű es­­szé­jé­ben, amely prog­ram­adó írás­ként is ol­vas­ha­tó:

     

Hogy a kis­ma­gán­ügy­ből köz­ér­dek lesz-e, hogy az ön­élet­raj­zi ih­le­tés men­­nyi­re tud­ja bű­vö­le­té­ben tar­ta­ni a pub­li­ku­mot, az egyes-egye­dül szer­ző­kém ka­riz­má­já­nak ere­jé­nek és au­rá­já­nak ki­ter­je­dé­sé­től függ. Ha meg­van ben­ne a sű­rí­tés, a ve­re­tes for­má­ba, té­tel­mon­da­tok­ba pré­se­lés ké­pes­sé­ge, ma­gán­mi­to­ló­gi­á­ja köz­ér­de­kű lesz. Hadd utal­jak pél­dá­ul a rá­is­mer­te­tés gesz­tu­sá­ra: te is ugyan­azon a tá­jé­kon mo­zogsz, ba­rá­tom, mint én, ugyan­az a nyű­göd, ugyan­az az örö­möd, ugyan­az a na­pi be­te­vőd, ugyan­ott bu­li­zol, ne­ked is ki­rály a cucc és be­üt a té­ma.

      Hadd utal­jak to­váb­bá a kor­do­ku­men­tum elő­ál­lí­tá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­re. Át­men­ten­dő a 90-es évek bu­da­pes­ti le­ve­gő­je, az ar­gó­ból vagy a rock’n’roll szak­szó­kin­csé­ből táp­lál­ko­zó köz­nyelv ízes for­du­la­tai. Kulcs­re­gé­nyek kel­le­nek, ame­lye­ket nem­csak a plety­ka­éh­ség hív élet­re. A fő­sze­rep­lők fi­úk-lá­nyok az 1960 és 1970 kö­rü­li év­já­rat­ok­ból. Ugyan­azt a di­a­lek­tust be­szél­jük a fél­eme­le­ti bü­fé­ben, a Liszt
Fe­renc tér te­ra­sza­in meg a Mik­száth Kál­mán tér kocs­má­i­ban. Szo­ci­o­ló­gi­ai ta­laj­min­ták­ra van szük­ség. To­váb­bá táj­ver­sek­re, komp­lett mi­liő­raj­zok­ra. Egy te­rü­let tö­ké­le­tes le­fe­dé­se, egy út­vo­nal ától cet­tig: ka­ta­ló­gus a szo­ro­san együ­vé tar­to­zó dol­gok­ról (ilyen – re­gény­for­má­ban – Ellis Ame­ri­kai psychója).14

 

Ki­ket is tart Térey el­sőd­le­ges cél­kö­zön­sé­gé­nek? A rá­is­mer­te­tés esz­kö­zé­re va­ló uta­lás alap­ján egy­ér­tel­mű, hogy nem a min­den­ko­ri magasirodalmat ol­va­sók szűk ré­te­gét, ha­nem el­ső­sor­ban a je­len ol­va­só­it és azon be­lül is sa­ját kor­osz­tá­lyát, sőt, kö­zü­lük is min­de­nek­előtt a bu­da­pes­ti­e­ket, hi­szen ők azok, akik tény­le­ge­sen ugyan­ott bu­liz­nak, ahol ő – er­re az egyéb­ként szin­tén szűk ré­teg­re vi­szont elv­ben ol­va­sá­si szo­ká­sa­i­tól füg­get­le­nül szá­mít­hat, hi­szen ezt a cso­por­tot nem a mű­velt­sé­ge, ha­nem élet­ko­ra de­fi­ni­ál­ja, va­la­mint az a tér és az az idő, amely­ben él. Hogy ez a cso­port Térey szá­má­ra va­ló­sá­go­san cso­port­ként de­fi­ni­á­ló­dik, jól jel­zi az „ugyan­azt a di­a­lek­tust be­szél­jük” for­du­lat: egy­fe­lől a töb­bes szám el­ső sze­mély hasz­ná­la­ta, más­fe­lől pe­dig a cso­port sa­ját nyel­vé­re va­ló uta­lás. A sa­ját nyel­ve­zet (a „ki­rály a cucc” és a „be­üt a té­ma”) egy­szer­re erő­sí­ti meg a cso­port tag­ja­i­nak ös­­sze­tar­to­zás ér­ze­tét és zár­ja ki a kívülállókat.15

      Ezen a szűk, el­sőd­le­ges be­fo­ga­dói cso­por­ton kí­vül ál­lók csak má­sod­la­gos be­fo­ga­dók. Azok az ol­va­sók, akik a je­len­ben él­nek, ám nem tar­toz­nak a cso­port­hoz, már más­fé­le be­fo­ga­dói at­ti­tű­döt kép­vi­sel­nek: szá­muk­ra a rá­is­me­rés él­mé­nye he­lyé­re a „szo­ci­o­ló­gi­ai ta­laj­min­ta” jel­leg lép; a jö­vő ol­va­sói pe­dig egy el­múlt kor­szak kulcs­mű­ve­i­ként, kor­do­ku­men­tu­mok­ként fog­ják be­fo­gad­ni Térey mű­ve­it, ha azok iga­zán jól si­ke­rül­tek.

      A tár­sa­dal­mi in­de­xált­ság (va­gyis a szub­kul­tu­rá­lis jel­leg), a lo­ká­lis ka­rak­ter, il­let­ve a hang­sú­lyo­zott je­len­be­li­ség mind-mind olyan jel­leg­ze­tes­sé­gek, ame­lyek nem a magas-költészetet (ame­lyet haj­la­mo­sak va­gyunk az „ál­ta­lá­nos em­be­ri” és az „időt­len­ség” kép­ze­te­i­hez köt­ni, ahogy a fen­tebb idé­zett szö­veg­ben Ke­mény Ist­ván is te­szi), ha­nem a pop­kul­tú­ra ter­mé­ke­it jel­lem­zik. A rapper szá­má­ra kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír, hogy me­lyik vá­rost vagy vá­ros­részt képviseli16 (pl. a ma­gya­rok kö­zül Dopeman és a Fe­ke­te Vo­nat a Jó­zsef­vá­rost, a Bar­bár­fi­vé­rek Győrt, Majka Ózdot)17 – ez Térey Az ut­ca hír­mon­dó­ja cí­mű rapszövegében is meg­je­le­nik: „Ez a tizenháromker, a Vág ut­ca hang­ja”; „Ő az újlipótvárosi horác”. Emel­lett ugyan­ilyen fon­tos jel­lem­ző­je egy rapszövegnek, hogy mi­kor ké­szült: „Szem­ben az ál­ta­lá­nos né­zet­tel, mi­sze­rint »a köl­té­szet örök«, a rap a mű­al­ko­tás idő­be­li­sé­gét és ide­ig­le­nes­sé­gét hang­sú­lyoz­za […] ön­nön temporalitásának a szö­ve­gek­ben va­ló exp­li­cit tematizálása révén”.18 A temporalitás hang­sú­lyo­zá­sá­nak lé­nye­ge, hogy a pop­kul­tú­ra ér­ték­rend­jé­nek meg­fe­le­lő­en ar­ra hív­ja fel a fi­gyel­met, hogy a szám új (te­hát kü­lö­nö­sen ér­té­kes); és ép­pen ez köl­csö­nöz ké­sőbb kor­do­ku­men­tum jel­le­get a rapszövegeknek.

      A tár­sa­dal­mi in­de­xált­ság leg­na­gyobb ha­tá­sát a szer­ző és a be­fo­ga­dó vi­szo­nyá­ra te­szi. A rapper el­sőd­le­ges kö­zön­sé­ge min­dig sa­ját kö­ze­ge, hi­szen a szö­ve­gei e kö­zeg éle­té­ről szól­nak; ugyan­ak­kor ép­pen az­ál­tal, hogy te­het­sé­gé­vel ki­tűnt, és meg­sze­rez­te ma­gá­nak a jo­got, hogy a kö­zös­ség egé­szé­ről szól­has­son, je­len­tős ha­ta­lom­ra is szert tett. Térey a sa­ját he­lyét épp ­így de­fi­ni­ál­ja: az író (köl­tő) egy­fe­lől csak egyet­len em­ber a cso­port­ból, más­fe­lől vi­szont ő az az egy, aki ka­riz­má­já­val ki­tű­nik, és ez­ál­tal „kis­ma­gán­ügye­it” – ame­lyek nyil­ván sem­mi­vel sem ma­gasz­to­sab­bak, mint a töb­bi­ek ügyei – köz­ér­de­kű­vé tud­ja ten­ni. A szer­zőt te­het­sé­ge ha­ta­lom­mal ru­ház­za fel, hi­szen meg­ke­rül­he­tet­len köz­éle­ti sze­rep­lő­vé te­szi – nem ki­zárt, hogy egye­ne­sen a cso­port ve­zé­ré­vé. Hi­szen egye­dül ő az, aki mél­tó rá, hogy a cso­port kró­ni­ká­sa le­gyen: „Ha Térey köl­tői vi­lá­gát egyet­len szó­kap­cso­lat­tal sze­ret­ném ér­zé­kel­tet­ni, ak­kor az ál­ta­la is sű­rűn hasz­nált mél­tó-mél­tat­lan szó­párt említeném”.19 A szer­ző ép­pen azért lett szer­ző, mert ki­vá­lóbb a cso­port töb­bi tag­já­nál – va­gyis fö­löt­te áll le­en­dő ol­va­só­i­nak; ez­ál­tal a szer­ző-ol­va­só vi­szo­nya a macho fér­fi-alá­ve­tett nő sé­má­já­val analóg,20 épp­úgy, ahogy a rapben is.21

      Hogy lás­suk, mi kö­vet­ke­zik mind­eb­ből, tér­jünk vis­­sza a fe­je­zet ele­jén idé­zett kri­ti­ká­hoz. Ke­mény Ist­ván szem­be­ál­lí­tot­ta egy­más­sal a vi­lág és a köl­té­szet ér­ték­rend­jét. Az ő sze­mé­ben a köl­tő, mi­vel az ál­ta­lá­nos em­be­ri­vel fog­lal­ko­zik, szük­ség­kép­pen ide­gen­ke­dik a vi­lág­tól; leg­in­kább Pla­tón fi­lo­zó­fu­sá­hoz ha­son­lít, aki a bar­lang­ból meg­sza­ba­dul­va az ide­ák fé­nyes­sé­gé­ben gyö­nyör­kö­dik, oda vis­­sza­tér­ve vi­szont köz­ne­vet­ség tár­gya lesz, mi­vel sze­me el­szo­kott a bar­lang sö­tét­jé­től. A ha­ta­lom- és pénz­éhes köl­tő ön­el­lent­mon­dás; te­hát ha Térey Já­nos köl­tő (már­pe­dig Ke­mény sze­mé­ben az), ak­kor eb­ből az kö­vet­ke­zik, hogy csak tet­te­ti, hogy a pénz és a ha­ta­lom mo­ti­vál­ja. Csak­hogy Térey ön­de­fi­ní­ci­ós és prog­ram­adó esszé­je, a Há­zunk tá­ja el­lent­mond en­nek, hi­szen az elem­zé­sé­ből ki­tűnt, hogy Térey a mű­ve­i­vel va­ló­ban ha­ta­lom­ra tör – eb­ben pe­dig, ahogy szá­mos más vo­ná­sá­ban is, egy rapperre ha­son­lít. Is­mét elő­állt te­hát a „mű­fa­ji” prob­lé­ma, csak most nem a mű, ha­nem a szer­ző szint­jén – a rapper mint lí­rai én épp­úgy a ma­gas- és po­pu­lá­ris kul­tú­ra meg­kü­lön­böz­te­té­sén ala­pu­ló fo­gal­mi ke­ret­re kér­dez rá, ahogy a ver­ses­kö­tet­ben sze­rep­lő rapszöveg.

      Úgy gon­do­lom te­hát, Térey Já­nos mű­vé­sze­té­nek a rappel va­ló kap­cso­la­ta nem pusz­tán fe­lü­le­ti érint­ke­zés, sőt: a Térey-életművet a magaskultúra és a po­pu­lá­ris kul­tú­ra kö­zöt­ti fe­szült­ség te­szi ter­mé­ken­­nyé. De va­jon ho­gyan mű­köd­te­ti ez a fe­szült­ség Térey írá­sa­it? Ho­gyan jö­het lét­re a pop­kul­tú­ra vi­lág­né­ze­té­ből magasművészet?

 

 

Az át­lé­nye­gí­tett rapszám

 

Azt ál­lí­tom te­hát, hogy Térey ’90-es évek­be­li köl­té­sze­té­nek alap­ja olyan vi­lág­né­zet, ame­lyet nem a magasirodalomból, ha­nem a po­pu­lá­ris kul­tú­rá­ból, kö­ze­lebb­ről a rapből is­me­rünk – így na­gyon nagy ma­gya­rá­zó­erő­vel bír, ha eh­hez a köl­té­szet­hez a po­pu­lá­ris kul­tú­ra irá­nyá­ból kö­ze­lí­tünk. A Há­zunk tá­ja cí­mű es­­szé alap­ján azt is lát­juk, hogy Térey ön­de­fi­ní­ci­ó­ja 1998-ban va­ló­ban kö­ze­lebb állt egy rapperéhez, mint egy (ma­gát a Ke­mény Ist­ván ál­tal le­írt mó­don meg­ha­tá­ro­zó) köl­tő­é­hez. Ha ko­mo­lyan le­het ven­ni ezt az ön­de­fi­ní­ci­ót, ab­ból az kö­vet­ke­zik, hogy Térey két olyan vo­nást tu­laj­do­nít a sa­ját mű­ve­i­nek, ame­lyek se­hogy sem il­le­nek a magasművészetre: egy­fe­lől azt, hogy szub­kul­tu­rá­li­sak, más­fe­lől azt, hogy inst­ru­men­tá­li­sak. Szub­kul­tu­rá­li­sak azért, mert Térey le­írá­sá­ban en­nek a köl­té­szet­nek a lét­re­jöt­te el­vá­laszt­ha­tat­la­nul kö­tő­dik egy sa­já­tos iden­ti­tás­sal bí­ró cso­port­hoz, amely egy­ben e köl­té­szet el­sőd­le­ges be­fo­ga­dói kö­rét is je­len­ti; inst­ru­men­tá­li­sak pe­dig azért, mert e szub­kul­tú­rá­ban az iro­dal­mi al­ko­tá­sok lét­re­ho­zá­sá­nak cél­jai kö­zött sze­re­pel a szer­ző cso­por­ton be­lü­li presz­tí­zsé­nek, ha­tal­má­nak nö­ve­lé­se.

      Vi­tat­ha­tat­lan tény ugyan­ak­kor, hogy Térey al­ko­tá­sa­it (a rapszövegeket ki­vé­ve) ma-gaskultúraként, va­gyis uni­ver­zá­lis és au­to­nóm mű­vé­szet­ként is­mer­jük fel és fo­gad­juk be. De va­jon mi­ért? On­to­ló­gi­ai té­ve­dés ál­do­za­tai len­nénk? Ha nem, ak­kor va­la­hol tet­ten ér­he­tő­nek kell len­nie egy olyan moz­za­nat­nak, amely a Térey ál­tal szub­kul­tu­rá­lis­ként és inst­ru­men­tá­lis­ként meg­ha­tá­ro­zott mű­ve­ket magasművészetté lényegíti át. Hogy ezt a bi­zo­nyos moz­za­na­tot tet­ten ér­jem, most ar­ra te­szek kí­sér­le­tet, hogy Térey ver­se­it át­lé­nye­gí­tett rapszámokként ír­jam le.

      In­dul­junk ki te­hát egy rapszöveg ál­ta­lá­nos jel­lem­ző­i­ből. Egy rapper szö­ve­gei sok mindenről szól­hat­nak, két do­log­ban azon­ban kö­zö­sek: jól meg­fog­ha­tó és ön­ma­gá­val min­dig azo­nos én­nel dol­goz­nak (ez ma­ga a rapper), és min­dig ugyan­ab­ban a vi­lág­ban, az ut­ca vi­lá­gá­ban ját­szód­nak. Mint ko­ráb­ban már lát­tuk, a rapper és vi­lá­ga el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, egy­más nél­kül el­kép­zel­he­tet­le­nek: ha a vi­lág nem olyan len­ne, ami­lyen, nem lé­tez­ne az a tár­sa­dal­mi kö­zeg, amely­ben és amely­ből a rap meg­szü­le­tik. Azt is lát­tuk már, hogy ez a szub­kul­tú­ra az össz­tár­sa­dal­mi ha­tal­mi struk­tú­ra mel­lett és el­le­né­ben sa­ját ha­tal­mi struk­tú­rá­val ren­del­ke­zik, még­hoz­zá olyan­nal, amely­ben a sza­vak­kal va­ló ügyes bá­nás­mód a szub­kul­tú­rán be­lü­li ha­tal­mi har­cok egyik esz­kö­ze. Így a rapper nem csu­pán szö­veg­író és szö­veg­mon­dó, ha­nem har­cos is: azért ag­res­­szív, mert sti­li­zált há­bo­rút vív. A rapper vi­lá­ga ezért örök­ké há­bo­rú­ban ál­ló vi­lág: egy­szer­re vív egy kül­ső, a tár­sa­dal­mi el­nyo­más el­le­ni há­bo­rút és egy bel­ső ha­tal­mi há­bo­rút.

      Térey ver­sei sok­ban ha­son­lí­ta­nak er­re a struk­tú­rá­ra: kö­zép­pont­juk­ban leg­több­ször egy erős (vagy ma­gát erős­nek ál­lí­tó), har­co­ló sze­mé­lyi­ség áll, aki egy kény­sze­rí­tő, ne­ga­tí­van de­ter­mi­nált vi­lág­gal áll szem­ben: „[Térey köl­té­sze­té­ben] min­de­nek­előtt kény­szert je­len­tő hely­ze­tek [van­nak]. A ver­sek egy de­ter­mi­nált vi­lá­got mu­tat­nak, ahol biz­to­san és fel­tét­le­nül ne­ga­tí­vak a jóslatok”.22 Csak­hogy Térey ver­se­i­ben – szem­ben a rapszövegekkel – lát­szó­lag nincs „mű­ve­ken át­íve­lő én- és vi­lág­azo­nos­ság”; bár két tet­sző­le­ges vers lí­rai én­je és vi­lá­ga alap­jel­le­gé­ben min­dig ha­son­ló, so­ha sem fe­dik egy­mást egé­szen: ezek konst­ru­ált ének és vi­lá­gok, ame­lyek egy mű­vön be­lül min­dig egy­más­ra vo­nat­koz­nak és egy­más fe­lől ér­tel­mez­he­tők.

 

A konst­ru­ált vi­lág­ra vo­nat­ko­zó meg­jegy­zé­sek­ben, re­lá­ci­ók­ban a szán­dé­kol­tan bo­nyo­lí­tott, gő­gös sze­mé­lyi­ség is „le­lep­le­ző­dik”, hi­szen va­ló­já­ban foly­ton a konst­ru­ált vi­lág mö­göt­ti tény­le­ges tár­gyat – sa­ját ma­gát – cé­loz­za és ala­kít­ja. […] Ahol az alany egy­ben a tárgy, va­gyis a sze­mé­lyi­ség és a vi­lá­ga: egy. Va­ló­di köl­tői szi­tu­á­ci­ó­val ál­lunk szem­ben te­hát, ahol op­po­ná­ló for­má­ba kény­sze­rít­ve ér­tel­mez­he­tő­vé vá­lik e ver­sek lí­rai én­je, a ma­ga ál­tal kre­ált vi­lág­gal szem­ben meg­szü­le­tő ar­ro­gáns személyiség[.]23

 

Ho­gyan jön­nek lét­re a rapper zsá­ne­ré­ből és az ut­ca vi­lá­gá­ból ezek a lát­szó­lag gyak­ran ezek­től oly­an­­nyi­ra kü­lön­bö­ző vers­bé­li ének és vi­lá­gok? Hi­szen már el­ső pil­lan­tás­ra sejt­he­tő, hogy A va­ló­sá­gos Var­só Termannjának, aki egyes ver­sek­ben ná­ci tiszt­ként, a fel­dúlt vá­ros meg­szál­ló­ja­ként je­le­nik meg (A do­nor jo­gai), kell hogy le­gyen va­la­mi kö­ze Godfather Termannhoz. Egy köl­tő élet­mű­vé­ben alig­ha van olyan, hogy „pusz­ta” név­azo­nos­ság. Úgy gon­do­lom, a lé­nye­gi moz­za­nat, amely nél­kül ezek a vers­bé­li ének és vi­lá­gok – ame­lyek te­hát a rapper és az ut­ca alak­vál­to­za­ta­i­ként ra­gad­ha­tók meg – nem jö­het­né­nek lét­re, a ref­le­xió. Ez az át­lé­nye­gí­tés kul­csa: Térey meg­ke­re­si a rapper és az ut­ca esszenciális tu­laj­don­sá­ga­it (az ar­ro­gan­ci­át és a fe­nye­ge­tő mi­vol­tot), va­gyis lét­re­hoz­za egy sze­mé­lyi­ség­tí­pus és egy vi­lág­tí­pus abszt­rakt ké­pét, és eze­ket te­szi meg ver­sei vál­toz­ha­tat­lan alap­já­ul. Ez­zel egy­ben óri­á­si já­ték­te­re nyí­lik, hi­szen ezek az abszt­rakt ké­pek ön­ma­guk­ban nem hasz­nál­ha­tók: előbb ki kell töl­te­ni az abszt­rak­ció so­rán ki­eső ren­ge­teg par­ti­ku­lá­ris tu­laj­don­ság he­lyén ke­let­ke­zett űrt. Így lesz az „abszt­rakt rapperből”, va­gyis a lé­nye­ge sze­rint har­co­ló sze­mé­lyi­ség­ből ná­ci tiszt, nő fö­löt­ti do­mi­nan­ci­át ke­re­ső fér­fi, ba­rá­ta­it egy­ben ve­tély­tár­sa­i­nak lá­tó partyzó fi­a­tal; és így lesz az „abszt­rakt ut­cá­ból” tény­le­ges get­tó, szét­bom­bá­zott vá­ros vagy ép­pen éj­je­li kocs­ma.

      Mi­ért for­dít­ja át az abszt­rak­ció és az alak­vál­to­zat­ok lét­re­ho­zá­sa a szub­kul­tu­rá­lis szö­ve­get magasművészetté? Azért, mert az így lét­re­jö­vő szö­ve­gek túl­mu­tat­nak ön­ma­gu­kon, túl­mu­tat­nak sa­ját tár­gyu­kon – azok­ra az abszt­rakt dol­gok­ra mu­tat­nak, ame­lyek va­ló­ban lét­re­hoz­zák a kü­lön­fé­le par­ti­ku­lá­ris vers­bé­li ének és ku­lis­­szák lé­nye­gi, ver­se­ken át­íve­lő azo­nos­sá­gát: va­gyis a vi­lág fe­nye­ge­tő mi­vol­tá­nak és az em­ber e vi­lág el­le­ni küz­del­mé­nek ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­la­tá­ra. Az­ál­tal, hogy a je­len­bé­li fe­nye­ge­tett­sé­get mint tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­la­tot mu­tat­ja be, il­let­ve for­dít­va: egy tör­té­nel­mi kép­pel hív­ja fel a fi­gyel­met a je­len fe­nye­ge­tő mi­volt­ára, fel­mu­tat­ja a ket­tő lé­nye­gi azo­nos­sá­gát. A ver­sek te­hát el­eme­lőd­nek sa­ját egye­di­sé­gük­től, en­nek kö­vet­kez­té­ben pe­dig fel­ol­dó­dik eset­le­ges szub­kul­tu­rá­lis jel­le­gük is, hi­szen a szub­kul­tú­ra áb­rá­zo­lá­sa a kü­lö­nö­sön ke­resz­tül fel­mu­ta­tott ál­ta­lá­nos, az egyé­nin ke­resz­tül fel­mu­ta­tott uni­ver­zá­lis pél­dá­já­vá vá­lik. Az­ál­tal pe­dig, hogy szub­kul­tu­rá­lis jel­le­gé­től el­sza­kad, a mű füg­get­len­né vá­lik a szer­ző­jé­től – va­gyis au­to­nóm mű­al­ko­tás­sá vá­lik, amely e mi­nő­sé­gé­ben már nem instrumentalizálható.

      A rapszámok jel­leg­ze­tes­sé­gei te­hát tu­da­to­san vá­lasz­tott és ref­lek­tált jel­lem­zői Térey köl­te­mé­nye­i­nek, ez­ál­tal át­lé­nye­gül­nek. Egy­rész­ről a sa­ját vi­lág mint tér hang­sú­lyo­zá­sa kü­lön­fé­le más tér­ta­pasz­ta­la­tok kon­tex­tu­sá­ba ke­rül, így a ver­sek lo­ká­lis jel­le­ge a térnek ál­ta­lá­ban az em­be­ri élet­ben be­töl­tött meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pé­re utal (va­gyis olyan fo­gal­mak­ra, mint a szü­lő­föld, az ott­hon, a ván­dor­lás stb.); más­rész­ről pe­dig a ’90-es évek je­le­ne más vers­bé­li je­le­nek­kel vál­ta­ko­zik, így a rapszöveg sa­ját új­sze­rű­ség­ét hang­sú­lyo­zó gesz­tu­sa és je­len­be-ve­tett jel­le­ge he­lyé­re hang­sú­lyo­zott tör­té­ne­ti jel­leg ke­rül, va­gyis an­nak ref­lek­tált tu­da­ta, hogy a min­den­ko­ri je­len tör­té­nel­mi fo­lya­ma­tok so­rá­ba ágya­zó­dik. Úgy gon­do­lom, ez az át­lé­nye­gí­tés, a po­pu­lá­ris kul­tú­ra magasművészetbe eme­lé­se Térey Já­nos ’90-es évek­be­li iro­dal­mi prog­ram­já­nak egyik leg­fon­to­sabb cél­ki­tű­zé­se.

 

-----

Szilvay Máté itt közölt dolgozata a Debreceni Egyetemen 2013. április 3–5-én rendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójának versenymunkájaként nyert Jelenkor-különdíjat. A dolgozat a „Kortárs magyar irodalom II.” alszekcióban szerepelt. A szerző köszönetet mond a sok tanácsért és a vitáért az ELTE BTK Modern magyar irodalom szakirányán működő Táltosképző minden tagjának és vezető tanárának, különösen Gintli Tibornak, Schein Gábornak és Tverdota Györgynek.

          Kovai Anna Fruzsina A Holocaust mint ikon Pilinszky János Nagyvárosi ikonok című gyűjteményes kötetében (témavezetője Schein Gábor) is Jelenkor-különdíjat nyert ugyanekkor a „Modern magyar irodalom II.” alszekcióban, az ő tanulmányának átdolgozott változata időközben megjelent. (Holokauszt és Üdvtörténet – Pilinszky János problematikus emlékezete In: Esztétika-Etika-Politika, szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata, Budapest, Eötvös Collegium, Magyar Műhely, 2013, 67–79.)

1        Bedecs Lász­ló: Bá­jos erő­be­széd, Élet és Iro­da­lom, 1999/18. (má­jus 7.), 15.

2        Uo.

3        Nagy Gab­ri­el­la: Az alatt­va­lói bir­tok. In: Lapis Jó­zsef – Se­bes­tyén At­ti­la (szerk.): Erő­vo­na­lak – Kö­ze­lí­té­sek Térey Já­nos­hoz, L’Harmattan, 2009, 73–79., 79.

4        Térey az Interpretátorban idéz a Mr. Hardcore cí­mű szám­ból: „(A nő­det is én du­gom meg ren­de­sen, / nem úgy, mint te: csak csen­de­sen.)”.

5        „Az iga­zat mon­dom, nem­csak a va­ló­dit”, il­let­ve „Az iga­zat nyo­ma­tom, nem­csak a va­ló­dit” (Ide­gen­ren­dé­szet).

6        Eb­ben a dol­go­zat­ban azon­ban csak Térey Já­nos köl­té­sze­té­vel fog­lal­ko­zom. A har­ma­dik poszt­mo­dern fo­gal­má­hoz lásd: Né­meth Zol­tán: Szer­zői név és maszk a ma­gyar poszt­mo­dern iro­da­lom­ban, Al­föld, 2009/9., 78-84. Online el­érés (2012. no­vem­ber 25.): http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/200.

7        Újab­ban a po­pu­lá­ris kul­tú­ra fe­lő­li ol­va­sat le­he­tő­sé­ge Ke­mény Ist­ván ese­té­ben is fel­me­rült, er­ről lásd: Fe­ke­te Ri­chárd: „Ez egy igen-igen ke­mény, ke­mény vi­lág” – Ke­mény Ist­ván és a nyolc­va­nas évek underground dal­szö­ve­gei, Új For­rás, 2012/8.

8        Shusterman, Richard: A rap mű­vé­sze­te. In: Uő: Prag­ma­tis­ta esz­té­ti­ka – A szép­ség meg­élé­se és a mű­vé­szet új­ra­gon­do­lá­sa, Kalligram, 2003, 369–427. Az elem­zés so­rán igyek­szem Shusterman le­írá­sát ma­gyar pél­dák­kal is alá­tá­masz­ta­ni – azon­ban an­nak meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy tény­le­ge­sen meny­­nyi­re ha­son­ló a rap ame­ri­kai és ma­gyar­or­szá­gi hely­ze­te, e dol­go­zat ke­re­tei közt nem cé­lom.

9        Ke­mény Ist­ván: Túl­utaz­ni Var­sót, Ma­gyar Nap­ló, 1993/7., 40.

10       „Roger Abrahams […] a phi­la­del­phi­ai get­tó ta­nul­má­nyo­zá­sa so­rán fel­tár­ja, hogy a be­széd­kész­ség »ma­gas tár­sa­dal­mi stá­tuszt biz­to­sít«, és hogy a sza­vak­kal va­ló ki­fi­no­mult bá­nás­mód [még a fi­a­tal fér­fi­ak kö­ré­ben is] épp oly ér­té­kes tu­laj­don­ság, mint a tes­ti erő.” (Shusterman: i. m., 373., 307. láb­jegy­zet).

11       Shusterman: i. m., 382., 320. láb­jegy­zet. A „kon­ku­ren­cia” szi­dal­ma­zá­sá­nak jel­leg­ze­tes ma­gyar pél­dái: Ganxsta Zolee és a Kartel: Ezittnemaz, Akkezdetphiai: A mo­no­ton (mind­ket­tő az Animal Cannibalsnek szól); Sis­ka Finuccsi: Fankadelinek.

12       Peer Krisz­ti­án: Sze­rep és sze­re­lem, Je­len­kor, 1994/1., 91–93., 92.

13       Pél­dá­ul a „győ­ri get­tó­ból” ér­ke­ző Bar­bár­fi­vé­rek így ír­ják le a rend­őrök­kel szem­ben ­ál­ló al­vi­lá­got: „együtt ál­lunk szem­ben a tör­vén­­nyel, / be­ton­ten­ger­ben, vil­lo­gó kék­fén­­nyel” (Bar­bár­fi­vé­rek feat. Tirpa, Saiid: Ut­ca­dip­lo­ma).

14       Térey Já­nos: Há­zunk tá­ja – A bel­ter­jes­ség­ről, Je­len­kor, 1998/2. Online el­érés (2012. no­vem­ber 25.): http://www.c3.hu/scripta/jelenkor/1998/02/05terey.htm. Az es­­szé – sti­lá­ri­san je­len­tő­sen át­dol­goz­va – kö­tet­ben is meg­je­lent: In: Térey Já­nos: Te­rem­tés vagy sem – es­­szék és port­rék 1990–2011., Libri Ki­adó, 2012, 251–256.

15       Ma­gyar pél­da kí­vül­ál­ló­ként alig-alig ér­tel­mez­he­tő szö­veg­re: Akkezdetphiai: 2 fél.

16       Shusterman: i. m., 381.

17       Vö. Animal Cannibals: Yozsefváros, Bar­bár­fi­vé­rek: gy.ő.r., Majka: Az óz­di hős.

18       Shusterman: i. m., 380. Ma­gyar pél­da: Akkezdetphiai: .

19       Bazsányi Sán­dor: „…szűzi har­cok, if­jú dü­hök most kellenétek…, Je­len­kor, 1995/1., 38–44., 43.

20       Ez a re­cep­ció szá­mos da­rab­já­ban elő­ke­rül – a vo­nat­ko­zó he­lye­ket ös­­sze­gyűj­ti és a té­mát ala­po­san kö­rül­jár­ja Hor­váth Györ­gyi: Térey és az ol­va­sók – Ne­mi sze­re­pek és Bildung Térey Já­nos Drez­da feb­ru­ár­ban cí­mű kö­te­té­ben. In: Erő­vo­na­lak – Kö­ze­lí­té­sek Térey Já­nos­hoz, 271–286.

21       „Ezen el­len­té­te­ket át­itat­ja és irá­nyít­ja a szö­ve­ge­lő-hall­ga­tó ket­tős­ség: […] A be­szé­lő hely­ze­te a nem-be­szé­lők fe­let­ti ha­tal­mat és a ve­lük szem­be­ni ag­res­­szió le­he­tő­sé­gét hor­doz­za ma­gá­ban”. So­mo­gyi Lász­ló: „Az iga­zi ro­ma hip-hop” – etnicitás és rapzene Ma­gyar­or­szá­gon, PTE BTK Romoló-gia Tan­szék, Pécs, 2002, 23.

22       Peer Krisz­ti­án: i. m., 93.

23       Bazsányi Sán­dor: i. m., 44.