„Ein ganz hibsches Zigaanerweibli”

A „női” és a „cigány” identitás kölcsönös megfelelése Weöres Sándor Psychéjében

Schein Gábor  tanulmány, 2013, 56. évfolyam, 11. szám, 1135. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Weöres élet­mű­ve az el­múlt két év­ti­zed­ben rang­já­hoz és tar­ta­lé­ka­i­hoz mér­ten ke­vés fi­gye­lem­ben ré­sze­sült. És nem csu­pán az iro­da­lom­tör­té­net-írá­sé, az ala­ku­ló iro­da­lom ér­dek­lő­dé­se is vi­szony­lag cse­kély. Az élet­mű­vel fog­lal­ko­zók idő­ről idő­re jel­zik, hogy Weöres köl­té­sze­té­nek vers­szem­lé­le­ti kez­de­mé­nye­zé­sei, tör­té­ne­ti-po­é­ti­kai fel­is­me­ré­sei mind­má­ig ke­vés­sé épül­tek be a ma­gyar iro­da­lom rend­sze­ré­be. A Psyché sze­ren­csés ki­vé­tel a Weöres­-élet­mű­vön be­lül. Az erő­tel­jes­nek így sem mond­ha­tó ér­dek­lő­dést két té­nye­ző fo­koz­ta. A nyel­vi-fik­ci­ós el­já­rá­sa­it ha­gyo­mány­ként gon­dol­ta új­ra az Es­ter­házy Pé­ter ál­tal szer­ző­vé ava­tott Cso­ko­nai Li­li Ti­zen­hét hat­­tyúk cí­mű re­gé­nye. Így te­hát a Psyché a kor­társ ma­gyar iro­da­lom alig­ha­nem leg­na­gyobb kri­ti­kai fi­gyel­met él­ve­ző élet­mű­vé­vel ke­rült kap­cso­lat­ba, és az így meg­szer­ve­ző­dött ha­gyo­mány a 21. szá­zad­ban is to­vább­ír­ha­tó­nak bizonyult.1 A má­sik ok a fe­mi­nis­ta iro­da­lom­kri­ti­ka egy­re hang­sú­lyo­sabb ma­gyar­or­szá­gi meg­je­le­né­sé­ben ke­re­sen­dő. Amíg a ko­ráb­bi ér­tel­me­zők a Psychének a ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­ti rend­je­i­ben el­fog­lalt he­lyét igye­kez­tek ki­je­löl­ni, és ré­szint a ha­gyo­mány új­ra­ír­ha­tó­sá­gá­nak, ki­egé­szít­he­tő­sé­gé­nek kér­dé­se­it ál­lí­tot­ták az ol­va­sa­tok előterébe,2 ré­szint pe­dig a Weöres­-ér­tel­me­zés­ben több he­lyütt és hang­sú­lyo­san szó­ba ke­rü­lő alak­vál­tó, decentrált szub­jek­tum színrevitelének3 szen­tel­ték fi­gyel­mü­ket, ad­dig a fe­mi­nis­ta iro­da­lom­kri­ti­ka be­lá­tá­sa­i­ra tá­masz­ko­dó ér­tel­me­zé­sek­nek a fér­fi író ál­tal meg­te­rem­tett női szer­ző­ség, a női test­ké­pek és a női sze­xu­a­li­tás be­széd­rend­jei kap­csán akadt mon­da­ni­va­ló­ja a mű­ről.

      Tanulmányom­ban az utób­bi­ak­hoz kí­vá­nok kap­cso­lód­ni. Mi­köz­ben a Psyché fik­ci­ós rend­sze­ré­nek egy ed­dig ke­vés­sé fel­tárt, ám an­nál fon­to­sabb as­pek­tu­sá­ra igyek­szem rá­mu­tat­ni, amel­lett is ér­vek­kel sze­ret­nék szol­gál­ni, hogy – amint er­re el­ső­sor­ban az ame­ri­kai iro­da­lom­kri­ti­ká­ban szá­mos pél­dát lá­tunk – vizs­gá­la­ti szem­pont­ja­it a ma­gyar­or­szá­gi fe­mi­niz­mus­nak is ér­de­mes ös­­sze­kap­csol­nia a tár­sa­dal­mi identitásnarratívák egyéb (nem­ze­ti, et­ni­kai, em­lé­ke­zet­po­li­ti­kai stb.) as­pek­tu­sa­i­val. Hor­váth Györ­gyi 1998-ban még azt kons­ta­tál­hat­ta, hogy a ma­gyar iro­da­lom­el­mé­le­ti dis­kur­zus­ban a konk­rét szö­veg­in­terp­re­tá­ci­ók­ban nem je­lent­ke­zik a fe­mi­nis­ta meg­kö­ze­lí­tés­mó­dok he­te­ro­ge­ni­tá­sa, „a pat­ri­ar­ká­lis ér­ték­rend­szer mű­kö­dés­mód­já­nak vagy pusz­tán csak iro­dal­mi szö­ve­gek­ben je­lent­ke­ző ha­tá­sá­nak fel­tá­rá­sá­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott fe­mi­nis­ta cso­por­tok a fe­mi­nis­ta el­mé­le­tek gyér ho­ni re­cep­ci­ó­ja mi­att nem konf­ron­tá­lód­hat­nak”, sőt „a fe­mi­nis­ta szö­veg­ol­va­sa­tok, ér­tel­me­zé­sek is majd­nem tel­je­sen hiányoznak”.4 Hor­váth Györ­gyi úgy vél­te, hogy a fik­tív női szer­ző­sé­gű iro­da­lom, amely­nek meg­szü­le­té­sét re­giszt­rál­ta, a Psyché ese­té­ben a fe­mi­nis­ta kri­ti­ka és el­mé­let kér­dés­fel­te­vé­se­i­hez ha­son­ló prob­lé­mák meg­vá­la­szo­lá­sát kí­ván­ja meg a nem fe­mi­nis­ta iro­da­lom­kri­ti­ká­tól is.5 Ilyes­fé­le érin­tett­ség­gel ter­mé­sze­te­sen csak olyan kul­tu­rá­lis tér­ben szá­mol­ha­tunk, ahol a fe­mi­niz­mus egyéb­ként már je­len van. A Psyché el­ső ki­adá­sá­nak ide­jén ke­let­ke­zett kor­tár­si re­cep­ci­ó­ban ilyen kér­dé­sek tu­da­to­san még ke­vés sze­re­pet ját­szot­tak, hi­szen a Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban ak­ko­ri­ban szár­ba szök­ke­nő fe­mi­nis­ta el­mé­let re­cep­ci­ó­ja ná­lunk sok­kal ké­sőbb vet­te kez­de­tét. Weöres mű­vé­nek a fik­tív női szer­ző­ség­gel ös­­sze­füg­gő imp­li­ká­ci­ó­it egye­dül Som­lyó György ér­zé­kel­te Fiú-e vagy lány? cí­mű es­­szé­jé­ben.

      A 90-es évek vé­gén a Psyché fe­mi­nis­ta ol­va­sa­tát a Ti­zen­hét hat­­tyúk be­fo­ga­dá­sa irá­nyí­tot­ta. Hor­váth Györ­gyi re­mé­nyei iga­zo­lód­tak, a fik­tív női szer­ző­ség prob­le­ma­ti­ká­ja a Psyché re­cep­ci­ó­já­ban is hang­sú­lyo­sab­bá vált, és ál­ta­lá­nos­ság­ban a fe­mi­nis­ta iro­da­lom­kri­ti­ka ma­gyar­or­szá­gi hely­ze­te is je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. A fér­fi al­ko­tók mű­ve­i­hez tar­to­zó fik­tív női szer­ző­ség azon­ban sok eset­ben egy­fe­lől te­rü­let­sér­tés­ként vagy te­rü­let­fog­la­lás­ként vált lát­ha­tó­vá a fe­mi­nis­ta re­cep­ci­ó­ban, más­fe­lől az iro­da­lom új­sü­te­tű gya­kor­la­ta­ként, jól­le­het eb­ben az eset­ben is az óko­rig vis­­sza­nyú­ló ha­gyo­má­nyok­kal kel­le­ne szá­mol­nunk. A gya­nak­vás sok eset­ben egy­faj­ta vak­ság­gal pá­ro­sult, és már a ki­in­du­ló fel­té­te­le­zé­se­ket is két­sé­ges­sé tet­te. Ineke Molenkamp-Wiltink, aki Weöres és Es­ter­házy mű­vé­re egy­aránt ki­ter­jesz­tet­te a gya­nú igé­nyét, ab­ból a fel­té­te­le­zés­ből in­dult ki, hogy a hang for­rá­sa ere­de­ti­leg a gender-tulajdonságokkal is fel­ru­há­zott, tár­sa­dal­mi lét­tel, jo­gok­kal ren­del­ke­ző al­ko­tó, aki ese­tünk­ben ide­ig­le­ne­sen ne­met vált, és női szer­ző­ként új­ra­al­kot­va ma­gát női han­gon szó­lal meg. Ez a nemváltás azon­ban ilyen for­mán nem le­het „hi­te­les”, mert nem jár, nem is jár­hat a női pers­pek­tí­va el­sa­já­tí­tá­sá­val. Az úgy­ne­ve­zett hi­te­les­ség és az el­be­szé­lői tu­dat ön­azo­nos­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta itt olyan bi­zony­ta­lan ala­pok­ra he­lye­ző­dik, ame­lye­ket a fe­mi­niz­mu­son még in­nen, de a gö­rög mi­to­ló­gia nemváltásról, két­ne­mű­ség­ről szó­ló el­be­szé­lé­se­i­nek ta­nul­sá­ga­it jól is­mer­ve már Som­lyó sem osztott,6 és oly­bá tű­nik, mint­ha a vizs­gá­lat az elő­re meg­ho­zott íté­let in­dok­lá­sá­ra szol­gál­na. Ineke Molenkamp-Wiltink gya­nak­vó te­kin­te­te előtt a fik­tív női szer­ző­ség a maszkulin, pa­ter­na­lis­ta iro­da­lom cse­le­ként lep­le­ző­dik le, amen­­nyi­ben a fér­fi­pers­pek­tí­va szte­re­o­tí­pi­ái im­már női han­gon tér­nek vis­­sza.

      A gya­nú úgy és ak­kor vo­nat­koz­hat a női ta­pasz­ta­lat, a női sors, a női sze­mé­lyi­ség be­mu­ta­tá­sá­nak hi­te­les­sé­gé­re, amen­­nyi­ben ez a kér­dés füg­get­len­né vá­lik az al­ko­tó ne­mé­től. A hi­te­les­ség kér­dé­se a Psychével kap­cso­lat­ban ko­ráb­ban a ne­ki tu­laj­do­ní­tott szö­ve­gek nyel­vi ál­la­po­tá­ra és iro­da­lom­tör­té­ne­ti he­lyé­re vo­nat­ko­zott. Ta­nul­má­nyok so­ra bi­zo­nyít­ja, hogy Weöres a hi­te­le­sí­tés ezen szem­pont­ja­it ma­ga is na­gyon ko­mo­lyan vet­te, és bra­vú­ros el­já­rá­sok so­rá­val si­ke­re­sen he­lyez­te be­le fi­gu­rá­ját az 1808 és 1831 kö­zöt­ti iro­dal­mi tér­be. Ám pon­to­san a tör­té­ne­ti kontextualizáció hi­te­le­sí­tő el­já­rá­sai hív­ják fel a fi­gyel­met ar­ra, hogy ez az élet­mű több kul­tú­ra­szer­ke­ze­ti ok mi­att sem szü­let­he­tett vol­na meg a kor­szak iro­dal­má­ban. Psyché köl­té­sze­te, el­ső­sor­ban a Hegy­al­jai évek fe­je­zet­cím alatt ös­­sze­gyűj­tött vers­anyag nem si­mul be­le az ak­ko­ri­ban in­téz­mé­nye­sült köl­té­sze­ti kó­dok­ba, jól­le­het is­me­ri és hasz­nál­ni is ké­pes őket. A fik­tív élet­mű na­gyobb há­nya­da egy ké­sőb­bi esz­ményt meg­va­ló­sít­va kvá­zi köz­vet­len, a ko­ra­be­li al­le­go­ri­zá­lás­tól job­bá­ra men­tes vi­szonyt lé­te­sít a je­lö­lő és a je­lölt kö­zött. Emel­lett már Ke­nye­res Zol­tán is ész­re­vet­te, hogy Psyché, ha­bár ér­zé­ke­nyen és ér­tő­en re­a­gál a re­form­kor nem­ze­ti moz­gal­má­nak kul­tú­ra­épí­tő el­kö­te­le­ző­dé­sé­re, amit iga­zol, hogy a moz­ga­lom­hoz tar­to­zó fér­fi­ak a fik­ció sze­rint el­fo­gad­ják a je­len­lét­ét és jo­gát a véleményalkotáshoz,7 köl­tői élet­mű­vé­ben ez ko­ránt­sem jut olyan meg­ha­tá­ro­zó szerephez,8 mint a ko­ra­be­li kon­ven­ci­ó­kat tel­je­sí­tő va­lós élet­mű­vek­ben. Rész­vé­te­le pél­dá­ul a nyelv­újí­tás­ról szó­ló vi­ták­ban még nyo­ma­té­ko­sab­bá te­szi a tényt, hogy a ko­ra­be­li iro­da­lom leg­fel­sőbb re­gisz­te­ré­ben egyéb­ként alig akad­nak női írók. Dukai Takách Ju­dit mel­lett csak né­hány ala­cso­nyabb szin­ten ver­se­lő nőt em­lít­he­tünk. Ka­zin­czy Klá­ra 1817-ben Dukai Takách Ju­dit­nak írott ver­sé­ben egye­ne­sen meg­ta­gad­ta a nők­től a tu­dós gon­dol­ko­dás képességét,9 még­pe­dig a ter­mé­szet­ből fa­ka­dó mun­ka­meg­osz­tás­ra hi­vat­koz­va. Olyan ma­gyar köl­tő pe­dig vég­képp nem akadt a kor­ban, nem ­csak nő, fér­fi sem, aki élet­tör­té­ne­te és táj­éko­zó­dá­sá­nak szé­les­sé­ge foly­tán sze­mé­lye­sen ta­lál­koz­ha­tott vol­na Goet­hé­vel és Hölderlinnel, sőt az utób­bit ér­té­kel­ni is tud­ta vol­na.

      Mind­ez ar­ra utal, hogy a hi­te­les­ség kér­dé­se más vo­nat­ko­zás­ban sem vet­he­tő fel tör­té­ne­ti in­de­xek nél­kül. Ami az iro­da­lom leg­fel­sőbb re­gisz­te­ré­nek kö­ze­gé­ben moz­gó nő sze­mé­lyi­sé­gét, sor­sát, ér­zés­vi­lá­gát, sze­xu­a­li­tá­sát il­le­ti, a kül­ső hi­te­le­sí­tés­nek lé­nye­gé­ben nin­cse­nek kül­ső tör­té­ne­ti for­rá­sai. Ha Psyché élet­út­ja egy­ben-más­ban ha­son­lít is Dukai Takách Ju­di­té­hoz, a ne­ki tu­laj­do­ní­tott tár­sa­dal­mi sze­rep és női iden­ti­tás el­tá­vo­lít­ja őt tő­le, a fér­fi-nő vi­szo­nyok ki­fe­je­zé­sét és a sze­xu­a­li­tás nyel­vét te­kint­ve pe­dig mond­hat­ni kor­sza­kos tá­vol­ság vá­laszt­ja el őket. Mind­eb­ből az kö­vet­ke­zik, hogy a női iden­ti­tás, a női sors, a női sze­xu­a­li­tás meg­élé­sé­re és nyel­vi rep­re­zen­tá­ci­ó­já­ra vo­nat­ko­zó kér­dést csak tör­té­ne­ti tu­da­tos­ság­gal ér­de­mes fel­ten­ni.

      Eb­ből in­dult ki Hor­váth Györ­gyi 1998-as ta­nul­má­nya is, ami le­he­tő­vé te­szi szá­má­ra, hogy a hi­te­les­ség kér­dé­sé­nek hát­tér­be vo­ná­sá­val fo­gal­maz­za új­ra az al­ko­tó és a fik­tív női szer­ző tü­kör­vi­szo­nyá­nak gon­do­la­tát. Az ér­ve­lé­se pszi­cho­ló­gi­ai jel­le­gű, és a Psyché el­ső, fo­lyó­irat­ban pub­li­kált, még kez­det­le­ges vál­to­za­tá­nak Post Scriptumából szár­ma­zó, stá­tu­szát te­kint­ve bi­zony­ta­lan szö­veg­hely­re tá­masz­ko­dik: „A ma­gyar iro­da­lom­ban ta­lán szo­kat­lan, hogy va­la­ki az én­jé­nek egy-egy meg­va­ló­sí­tat­lan ré­szét egy má­sik sze­mél­­lyé sű­rít­se, oly­kor más kor­szak­ba is. A vi­lág­iro­da­lom­ban sok pél­da van er­re: Pessoa négy fő- és sok mellékénje, Chatterton kö­zép­kor­ba vis­­sza­ve­tí­tett ver­sei, Thaly ku­ruc nosz­tal­gi­á­ja. Ez a »pót-én-kivetítés« al­kal­mat ád más tem­pe­ra­men­tum és más stí­lus hasz­ná­la­tá­ra, a szó­kincs és mon­dat­for­má­lás más mód­já­ra: va­gyis nyel­vi és szel­le­mi fel­fris­sü­lés­re. A kis vers­cik­lus­ban női szív van, mely azon­ban nem ta­lál­hat élet­le­he­tő­sé­get egy fér­fi éle­té­ben, csak át­té­te­le­sen, a versben.“10 Az e he­lyütt szer­ző­ként meg­nyi­lat­ko­zó Weöres ál­tal jegy­zett szö­veg­hely meg­ta­lál­ha­tó az Egy­be­gyűj­tött írá­sok 1970-es ki­adá­sá­ban is,11 amely a Psychéből még min­dig csak tíz köl­te­ményt kö­zöl. Az Egy­be­gyűj­tött írá­sok 1972 után köz­zé­tett ki­adá­sa­i­ban (1973, 1975, 1983, 1986, 2003, 2011) az idé­zett szö­veg­rész Hor­váth Györ­gyi közlésével12 el­len­tét­ben nem tért vis­­sza. A Psyché 1972-es ki­adá­sá­ban Weöres már nem szer­ző­ként, ha­nem Lónyay Er­zsé­bet élet­mű­vé­nek fel­fe­de­ző­je­ként és köz­re­a­dó­ja­ként lép az ol­va­só elé, és ter­mé­sze­te­sen ezt kö­ve­ti az Egy­be­gyűj­tött írá­sok min­den ké­sőb­bi ki­adá­sa is, ame­lyek a kanonizáció alap­já­nak te­kint­he­tők.

      A szö­veg­rész hi­á­nya az 1972-es és a ké­sőb­bi ki­adá­sok­ban nem mel­lé­kes kö­rül­mény, hi­szen ha ott len­ne, le­rom­bol­ná Lónyay Er­zsé­bet tör­té­ne­ti lé­te­zé­sé­nek fik­ci­ó­ját. Hor­váth Györ­gyi te­hát a Psyché kon­cep­ci­ó­já­nak egy ko­ráb­bi, tá­vol­ról sem tel­jes, mind­ös­­sze tíz ver­set tar­tal­ma­zó vál­to­za­ta alap­ján gon­dol­ko­dik a fik­tív női szer­ző­ség prob­lé­má­já­ról. Ol­va­sa­ta a ka­no­ni­kus szö­veg fik­ci­ós fel­tét­ele­i­nek nem fe­lel meg. Meg­le­pő le­het, hogy amíg ugyan­ezen szö­veg­hely kap­csán Bá­nyai Já­nos egy 1973-as ta­nul­má­nyá­ban Pessoa köl­té­sze­té­nek ta­pasz­ta­la­ta­it moz­gó­sít­va a köl­tői ént is az alak­za­tok kö­zé so­rol­ta, és úgy vél­te, hogy nem a köl­tő te­rem­ti meg a ver­set, ha­nem a vers a köl­tő­jét, fel­ru­ház­va őt élet­rajz­zal, stí­lus­sal, ars poeticával,13 ad­dig Hor­váth Györ­gyi ne­gyed­szá­zad­dal ké­sőbb vis­­sza­he­lye­zi a köl­tői szub­jek­tu­mot a köl­tés kö­zép­pont­já­ba, és a je­len­té­se­ket rá vo­nat­koz­tat­va al­kot­ja meg. „Az a szer­zői név je­löl­te alany te­hát, mely ma­gát a pót-én-kivetítés te­rem­tő ol­da­la­ként ha­tá­roz­za meg, ma­gát a szö­veg transz­cen­den­tá­lis, egye­dü­li ér­te­lem­adó for­rá­sa­ként je­lö­li ki”,14 ál­lít­ja, és így egy­faj­ta mimetikus vi­szonyt lé­te­sít­ve Psyché és Weöres kö­zött, lé­nye­gé­ben zá­ró­jel­be te­szi a mű alap­gon­do­la­tát. A mű­ve­le­tet an­nak ér­de­ké­ben hajt­ja vég­re, hogy utá­na a derridai me­ta­fi­zi­ka­kri­ti­ka szem­szö­gé­ből el­ma­rasz­tal­has­sa Weöres mun­ká­ját, mond­ván, me­ta­fi­zi­kai szer­ke­ze­te a be­le­élé­sen, az át­tet­sző­sé­gen és az in­tu­í­ci­ón ala­pul, és el­mond­has­sa, hogy mi­köz­ben a Psyché meg­va­ló­sít­ha­tó­nak vé­li „egy szö­veg fe­mi­nin je­gye­i­nek tel­jes je­len­lét­re se­gí­té­sét”, „a femininitást” esszenciálisan fog­ja fel, és egy­faj­ta „lé­nye­gi­ség­re redukálja”.15

      Oly­bá tű­nik, a fe­mi­nis­ta kri­ti­ka itt nem az ol­va­sott mű­vel, ha­nem az ol­va­sás so­rán meg­te­rem­tett, bi­zony­ta­lan ala­pok­ra tá­masz­ko­dó konst­ruk­ci­ó­val néz szem­be, még­pe­dig azért, hogy té­ved­he­tet­le­nül le­lep­lez­hes­se a fér­fi iro­da­lom té­ve­dé­sét és té­ve­dés­re ala­pí­tott cse­lét. Ezért egyet kell ér­te­nem Hock Be­á­tá­val, aki a Weöres­- és az Es­ter­házy-mű kap­csán elé­ge­det­le­nül ál­la­pít­ja meg, hogy a konk­rét szö­veg­elem­zé­sek leg­több­ször egyet­len, szűk szem­lé­le­ti ke­reszt­met­sze­tet nyúj­tó érv­rend­szer je­gyé­ben fo­gal­ma­zód­nak meg, a gon­do­lat­me­ne­tek több­nyi­re az el­mé­le­ti alap­té­zi­sek­hez iga­zod­va meg­jó­sol­ha­tó pá­lyán mozognak.16

      Hock Be­á­ta egy Hor­váth Györ­gyi­é­vel el­len­ke­ző ki­me­ne­te­lű fe­mi­nis­ta ol­va­sa­tot is el­kép­zel­he­tő­nek tart. Ez az ol­va­sat nem hi­vat­ko­zik a ké­sőb­bi mű­nek csu­pán egy kis tö­re­dé­két ma­gá­ban fog­la­ló 1968-as pub­li­ká­ció post scriptumára, el­len­ben ko­mo­lyan ve­szi a ké­sőb­bi, kon­cep­ci­ó­já­ban je­len­tő­sen to­vább­fej­lesz­tett al­ko­tás azon in­ten­ci­ó­ját, amely Weörest nem szer­ző­ként, ha­nem köz­re­a­dó­ként von­ja a mű kon­tex­tu­sá­ba. Hock Be­á­ta a fe­mi­nis­ta kri­ti­ka azon vál­la­lá­sá­val hoz­za ös­­sze­füg­gés­be a Psychét, amely „a múlt­bé­li (is­me­ret­len, vagy már is­mert, de el nem is­mert) női szer­zők, mű­vé­szek, fi­lo­zó­fu­sok, tu­dó­sok, köz­éle­ti-tör­té­nel­mi sze­rep­lők stb. fel­ku­ta­tá­sát tűz­ték ki célul”.17 Jól­le­het ez az ol­va­sat ki­me­ne­tel­ét te­kint­ve el­len­té­tes Hor­váth Györ­gyi­é­vel, a szűk szem­lé­le­ti ke­reszt­met­szet­ből en­nek sem si­ke­rül ki­tör­nie. Mi­ként a ma­gyar­or­szá­gi iro­da­lom­tu­do­má­nyos kö­zeg­ben is­ko­la­sze­rű­en mű­kö­dő ér­tel­me­zői kö­zös­sé­gek több­sé­gé­re, úgy saj­nos a fe­mi­nis­ta kri­ti­ká­ra is sok­szor jel­lem­ző, hogy ön­ma­gát zárt kon­tex­tus­ként ke­ze­li, nem vesz tu­do­mást sem a múlt­ban, sem a kor­tár­si disz­cip­li­ná­ris kör­nye­zet­ben fel­me­rü­lő egyéb re­le­váns vizs­gá­la­ti szem­pont­ok­ról. Ez a fe­mi­niz­mus ese­té­ben azért kü­lö­nö­sen meg­le­pő, mert lét­re­jöt­te is a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok, a pszi­cho­a­na­lí­zis, a po­li­ti­ka­tu­do­mány és az iro­dal­mi ér­tel­me­zői mo­del­lek transzgresszív ta­lál­ko­zá­sá­nak volt kö­szön­he­tő, és a to­váb­bi transzgresszív kí­sér­le­tek­ről a nem­zet­kö­zi szak­iro­da­lom­ban és időn­ként a ha­za­i­ban is szá­mos al­ka­lom­mal be­bi­zo­nyo­so­dott, men­­nyi­re gyü­möl­csö­ző­ek.

      A transzgresszió szük­sé­ges­sé­ge min­dig hi­á­nyok­kal, elég­te­len­sé­gek­kel függ ös­­sze. Fel­tű­nő, hogy a Psyché ed­di­gi re­cep­ci­ó­ja nem fog­lal­ko­zik az­zal a tén­­nyel, csu­pán uta­lá­so­kat tesz rá, hogy Lónyay Er­zsé­bet fik­tív élet­raj­za sze­rint anyai ágon ci­gány colt, és mi­vel any­ja az ő szü­le­té­se után nem sok­kal Bi­ha­ri Já­nosnak, a kor hí­res ze­ne­szer­ző­jé­nek és ci­gány­prí­má­sá­nak a fe­le­sé­ge lett, gyer­mek­ko­rát is ci­gány kör­nye­zet­ben töl­töt­te. A ci­gány iden­ti­tás az 1813-ra da­tált Ta­ran­tel­la cí­mű vers ta­nú­sá­ga sze­rint Psyché fe­szült­sé­get ér­zé­kelt a ci­gány iden­ti­tás és egy­fe­lől az iro­dal­mi gya­kor­lat, a vers­írás, más­fe­lől a csa­lád kö­zött. Ci­gány vol­ta te­hát el­len­tét­be ke­rült az­zal a két tar­ta­lom­mal, amely az élet­mű ja­vá­nak ke­let­ke­zé­si ide­jén, majd bá­ró Zedlitz fe­le­sé­ge­ként ki­töl­töt­te az éle­tét:

 

                                               Fél­re vers, csa­lád, ima,

                                                               Le­szek si­ma

                                                               Czigán ri­ma,

                                                               Gönc­zöm el­sza­kad,

                                                               Öl­tök má­si­kat,

                                                               Szí­vem sze­ret

                                                               Száz ez­re­ket,

                                                               Tsak ha éj te­met,

                                                               On­tom kön­­nye­met.

 

A „czigán ri­ma” szó­kap­cso­la­tot fel­bont­va azt is lát­nunk kell, hogy amen­­nyi­ben a fő­ne­vet el­ső­sor­ban a csa­lád kép­ze­té­vel ál­lít­juk szem­be, úgy a ci­gány iden­ti­tás fő­ként az iro­dal­mi gya­kor­lat­tal ke­rül­het el­len­tét­be. Psyché iden­ti­tá­sa a rá­irá­nyu­ló te­kin­te­tek szá­má­ra ös­­sze nem il­lő tar­tal­mak, tár­sa­dal­mi sze­re­pek tö­re­de­zett, egész­le­ges­sé­gé­ben so­ha sem ér­zé­kel­he­tő konst­ruk­ci­ó­ja: „Ő soh­se láta en­gem, csak projectioimat: a füs­tös czigánt, a ran­gos dá­mát, a te­he­tős pár­to­lót, s más ba­rá­ta­im vé­gett a hítlen csa­po­dárt, etc.”18 Ami­kor Psyché az As­­szony-ének (1817–1831) cí­mű fe­je­zet ré­sze­ként köl­té­sze­té­be emel né­hány ma­gyar­ra for­dí­tott ci­gány dalt, kény­te­len meg­je­gyez­ni, hogy „a pal­lé­ro­zott ízlet el-fordúl tőlök”, mert „nem az Orangerieben ter­met­tek, még tsak nem is a job­bágy tel­ke­ken, ha­nem a kó­bor bitangságban.”19

      A da­tá­lás ide­jén a nép­dal­szö­ve­gek gyűj­té­se még nem in­dult el Ma­gyar­or­szá­gon, a ci­gány nép­dal­szö­ve­ge­ké vég­képp nem. Sőt az sem bi­zo­nyos, hogy a ci­gány kul­tú­ra ese­té­ben hasz­nál­hat­juk a nép­köl­té­szet fo­gal­mát, amen­­nyi­ben a 19. szá­zad iro­dal­mi tu­da­ta a mű­köl­té­szet­tel fogalompárban be­szélt a nép­köl­té­szet­ről, folk­lór­ról pe­dig a ma­gaskul­tú­rá­val összefüggésben.20 A ci­gány mű­köl­té­szet és ma­gaskul­tú­ra csu­pán a 20. szá­zad­ban szü­le­tett meg. Te­hát ami­kor Psyché beemel­te élet­mű­vé­be a Czigán dal­lok magyarittva cí­mű cik­lust, az egyet­len ilyen jel­le­gű dal­cso­por­tot a magaskultúra iro­dal­mi kód­ja­it bra­vú­ro­san hasz­ná­ló és meg­újí­tó köl­tői élet­mű ká­non­já­ba, egy­faj­ta tük­röt al­ko­tott, amely meg­mu­tat­ja, mi­ként lép­he­tett ő ci­gány nő­ként a kazinczyánus iro­dal­má­rok kö­ré­be, és mi­ként ma­radt ott még­is ide­gen. Hi­szen az ma­radt. Szé­che­nyi egy bé­csi bá­lon, ami­kor te­hát Psyché ran­gos dá­ma­ként sze­re­pel, gavotte köz­ben évőd­ve „schwarze Zigeunerin”-nek szó­lít­ja, Achátz Már­ton fik­tív kor­tár­si be­szá­mo­ló­ja sze­rint pe­dig Fe­renc csá­szár egy ha­son­ló meg­jegy­zés kí­sé­re­té­ben ve­zet­te­ti el őt rend­őr­mi­nisz­te­ré­vel: „Ein ganz hibsches Zigaanerweibli aus Schadarada Huihei.”21

      Ha a könyv aján­la­ta sze­rint el­fo­gad­juk a fik­ció já­té­kát, és ko­mo­lyan ves­­szük, hogy Psyché a gyer­mek­ko­rá­ban hal­lott da­lok­ból for­dí­tott le és il­lesz­tett né­há­nyat az élet­mű­vé­be, ak­kor azt is fel kell té­te­lez­nünk, hogy a ci­gány folk­lór stá­tu­szát il­le­tő kér­dé­sen kí­vül szem­be­ta­lál­ta ma­gát né­hány más, a le­for­dí­tan­dó szö­veg mi­ben­lé­té­re vo­nat­ko­zó ne­héz­ség­gel is. Ezek mind­egyi­ke ar­ra a köz­is­mert tény­re ve­zet­he­tő vis­­sza, hogy a ci­gány da­lok ki­zá­ró­lag éne­kel­ve, több­nyi­re hang­sze­res kí­sé­ret­tel szó­lal­tak meg. Psychének el kel­lett vo­nat­koz­tat­nia a szö­ve­get a dal­la­má­tól. Az ál­ta­la kö­zölt da­lok kö­zött té­má­juk­ból ki­kö­vet­kez­tet­ve egy­aránt ta­lál­ha­tó­k gyor­sak és las­sú­ak. Már­pe­dig a ci­gány folk­lór­ban a leg­több las­sú nó­ta ese­té­ben a ze­nei so­rok hos­­szab­bak, mint a szö­veg sorpárjai. Ezért a szö­veg és a dal­lam il­lesz­ke­dé­sé­nek ér­de­ké­ben az éne­kes az el­ső ze­nei sor, va­gyis a má­so­dik szö­veg­sor vé­gét je­len­tés nél­kü­li ré­ják­kal töl­ti ki.22 Ha­son­ló je­len­ség az úgy­ne­ve­zett gaj­do­lás, ami­kor az éne­kes, több­nyi­re gyors tánc­dal­ok ese­té­ben, bi­zo­nyos so­ro­kat vagy fél­so­ro­kat ugyan­csak ér­te­lem nél­kü­li hang­sor­ok­kal helyettesít.23 Az is gyak­ran elő­for­dul, hogy az elő­adó nem jel­zi, hogy egy adott szö­veg vé­gé­re ért, és ugyan­az­zal a dal­lam­mal szü­net nél­kül foly­tat­ja az ének­lést egy ér­tel­mi­leg több-ke­ve­sebb va­ló­szí­nű­ség­gel el­vá­laszt­ha­tó szöveggel.24 A há­rom je­len­ség azt mu­tat­ja, hogy a ci­gány folk­lór­ban a szö­ve­gek jó­val ne­he­zeb­ben vo­nat­koz­tat­ha­tó­k el az éne­kelt elő­adás­tól, mint a ma­gyar nép­dal ese­té­ben, és lé­nye­gé­ben az sem ál­la­pít­ha­tó meg, mi tar­to­zik a szö­veg­hez és mi az elő­adás­hoz, kö­tött szö­veg­va­ri­án­sok­ról pe­dig vég­képp nem be­szél­he­tünk. Te­hát ami­kor Psyché élet­mű­vé­be il­lesz­tett né­hány ci­gány dalt, orá­lis ha­gyo­má­nyuk ös­­sze­füg­gé­se­i­ből a nem­ze­ti iro­da­lom ere­det­kö­zös­sé­gi narratívájának25 je­gyé­ben át­he­lyez­te őket a ma­gasiro­da­lom lé­nye­gi­leg el­té­rő kanonizációs rend­sze­ré­be, és en­nek ér­de­ké­ben meg­ho­zott bi­zo­nyos dön­té­se­ket, vi­tat­ha­tó be­avat­ko­zá­so­kat haj­tott végre.26 A da­lok át­eme­lé­sé­nek prob­lé­mái me­to­ni­mi­ku­san utal­nak Psyché iden­ti­tás­konst­ruk­ci­ó­já­nak tö­re­de­zett vol­tá­ra, amely­nek ele­mei a 19. szá­zad el­ső har­ma­dá­nak tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sá­ban ha­son­ló vagy még je­len­tő­sebb be­avat­ko­zá­sok nél­kül nem ös­­sze­egyez­tet­he­tő­k.

      Mind­eb­ből vi­lá­go­san lát­szik, hogy a Psyché nem ru­ház­za, nem is ru­ház­hat­ja fel egy­sé­ges iden­ti­tás­sal szer­ző­jé­nek fi­gu­rá­ját. A ki­raj­zo­ló­dó iden­ti­tás­min­tá­za­tot a ci­gány­ság szem­pont­já­ból a folk­lór­köz­lés ne­héz­sé­ge­i­nél szé­le­sebb ös­­sze­füg­gés­ben is ér­de­mes meg­vizs­gál­ni. A „ci­gány­hoz” kap­cso­ló­dó szte­re­o­tí­pi­ák az eu­ró­pai kul­tú­rák­ban ha­tal­mas el­lent­mon­dást tar­tal­maz­nak. A „ci­gány” egy­fe­lől ár­tat­lan és sza­bad gyer­mek, aki­nek fe­je fö­lött a tá­gas ég­bolt a te­tő, más­fe­lől ha­zu­dós, pisz­kos, rest, sza­ba­dos er­köl­csű, fű­tött ero­ti­ká­jú és erő­sza­kos. Philip Landon jog­gal vé­li úgy, hogy a „ci­gány­hoz” tar­to­zó ne­ga­tív és po­zi­tív szte­re­o­tí­pi­á­kat a ter­mé­szet és a ci­vi­li­zá­ció szem­ben­ál­lá­sá­ban ér­de­mes vizs­gál­ni. A tu­laj­don­ság­cso­por­tok el­lent­mon­dá­sa így fel­old­ha­tó lesz, hi­szen mind­ket­tő egy­ér­tel­mű­en a ter­mé­szet ol­da­lá­ra he­lye­zi a „ci­gányt”, és vagy a ci­vi­li­zá­ció el­fe­lej­tett, de kí­vá­na­tos al­ter­na­tí­vá­ját kap­csol­ja hoz­zá, vagy an­nak fé­lel­me­tes ve­szé­lyez­te­tő­jét lát­ja benne.27 Jól is­mert, hogy Pus­kin Ci­gá­nyok (1824) cí­mű el­be­szé­lő köl­te­mé­nyé­nek epi­ló­gu­sá­ban „a ter­mé­szet sze­gény gyer­me­ke­i­nek” ne­ve­zi a ci­gá­nyo­kat. Ez a po­zí­ció a fel­vi­lá­go­so­dás fi­lo­zó­fi­á­já­ban és iro­dal­má­ban erő­sö­dik meg, hogy azu­tán a sza­bad­ság­gal ös­­sze­füg­gő po­zi­tív szte­re­o­tí­pi­ák még do­mi­nán­sabb ár­nya­la­to­kat nyer­je­nek a ro­man­ti­ka kul­tú­rá­já­ban. A ne­ga­tív szte­re­o­tí­pi­ák jól lát­ha­tó­an ak­kor erő­söd­nek meg, ami­kor a „ci­gány” ál­tal meg­tes­te­sí­tett ter­mé­sze­ti iden­ti­tást a mo­dern ci­vi­li­zá­ci­ó­nak a ma­gán­tu­laj­don­hoz, a meg­bíz­ha­tó­ság­hoz és az „igaz” diszkurzív sza­bá­lyo­zá­sá­hoz fű­ző­dő nor­mái fe­lől kez­dik szem­lél­ni. Pél­da­ként idéz­he­tő Mérimée Car­men-no­vel­lá­ja, amely az­zal a vég­kö­vet­kez­te­tés­sel ér vé­get, hogy a ci­gá­nyok „má­sok bi­zal­má­ból élnek”.28

       A ter­mé­szet és a ci­vi­li­zá­ció fe­szült­sé­gé­be író­dó szte­re­o­tí­pia­rend­szer a 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ban is jól meg­fi­gyel­he­tő. E he­lyütt nincs mód a rész­le­tes át­te­kin­tés­re, jól­le­het ezt a mun­kát, amely­nek már ren­del­ke­zés­re áll­nak bi­zo­nyos kez­de­mé­nyei, el kel­le­ne vé­gez­ni. Ilyen fon­tos kez­de­mény pél­dá­ul Kül­lős Imo­la kutatása,29 amely a ci­gány­áb­rá­zo­lás jel­le­gét tár­ta fel a 17. és a 18. szá­zad köz­köl­té­sze­té­ben. Ő egy­fe­lől azt ta­pasz­tal­ta, hogy Má­ria Te­ré­zia és II. Jó­zsef ren­de­le­te­i­nek ha­tá­sá­ra, ame­lyek­kel elő­ször tet­tek kí­sér­le­tet a ci­gá­nyok le­te­le­pí­té­sé­re, meg­nőtt a ci­gá­nyok­kal fog­lal­ko­zó iro­dal­mi és folk­lór­al­ko­tá­sok szá­ma, más­fe­lől az áb­rá­zo­lás­nak ugyan­ar­ról a ket­tős­sé­gé­ről ad szá­mot, amely­ről én is be­szá­mol­tam. A ci­gány­hő­sök egyik cso­port­ja el­més, ra­vasz, egy­ügyű­ség­ük csak tet­te­tett, má­sik cso­port­ja ne­vet­sé­ges, os­to­ba és csa­ló. Kül­lős Imo­la azon­ban nem vizs­gál­ta a szem­lé­let­nek azo­kat a szer­ke­ze­ti sza­bá­lyo­zó­it, ame­lyek dön­te­nek ar­ról, hogy me­lyik pers­pek­tí­va ér­vé­nye­sül.

      A „ci­gány” meg­je­le­ní­té­sét ná­lunk is jó­részt ugyan­azon el­vek sza­bá­lyoz­ták, mint más eu­ró­pai iro­dal­mak­ban. Arany Bo­lond Is­tók­ja ek­kép­pen fes­ti a ván­dor­ci­gány­ok gond­ta­lan éle­tét: „Ott hemzsegének üstszin ar­ca­ik­kal / Leirhatatlan ékes rend­ben ők / Tüznél kopólé sus­tor­gott fa­zék­kal / És szol­ga­fán bog­rá­csok, ser­pe­nyők / Egy ré­sze ül, ha­sal, pi­páz­va gug­gol, / If­jú, öreg, nagy, ap­ró, fér­fi, nők, / Más ré­sze jő, megy, szed, vesz, ra­ko­dik, / Tán­col, fü­tyül, visit, ma­ra­ko­dik.” A 19. szá­za­di köz­gon­dol­ko­dás szte­re­o­tí­pia­rend­sze­re ha­mar el­ve­ze­tett a ván­dor­ci­gány­ok és a le­te­le­pe­det­tek jel­lem­rajz­ok­ban tes­tet öl­tő meg­kü­lön­böz­te­té­sé­hez. Az előb­bi­e­ket a kor­szak iro­dal­ma több­nyi­re ro­kon­szenv­vel áb­rá­zol­ja, míg a le­te­le­pe­det­tek­re gya­nak­vás­sal, sőt gya­kor­ta gún­­nyal, meg­ve­tés­sel te­kint. A gú­nyos, meg­ve­tő hang­nem már Gvadányi Pöstényi förödés cí­mű mű­vé­nek El­ső Tör­té­net a’ Czigányokkal cí­mű fe­je­ze­té­ben bő­sé­ge­sen meg­je­lent, és ér­zék­le­te­sen mun­kált Kis­fa­ludy Kár­oly Mit csi­nál a gó­lya cí­mű el­be­szé­lé­sé­ben és Ka­to­na a Lu­ca szé­ké­ben is. Mind­ket­ten alá­za­tos­nak és kép­mu­ta­tó­nak áb­rá­zol­ják sze­gény ci­gány hő­sü­ket.

      A ván­dor­ci­gány­ok és a te­le­pe­sek meg­kü­lön­böz­te­té­se azért is ki­tün­te­tet­ten fon­tos moz­za­na­ta a 19. szá­za­di ci­gány­kép­nek, mert amíg az előb­bi­hez a ren­di tár­sa­da­lom fel­té-t­elei kö­zött ere­den­dő­en nem kap­cso­lód­tak et­ni­kai tar­tal­mak, a „ci­gány” in­kább egy élet- és vi­sel­ke­dés­mó­dot je­lölt, ad­dig a te­le­pe­sek­re, akik­nek a je­len­lé­té­vel tar­tó­san szá­mol­ni kel­lett a he­lyi tár­sa­dal­mak­ban, egy­re in­kább etnoszként, nép­ként te­kin­tet­tek. A ci­gány­kép fo­ko­za­tos etnicizálódása a ren­di tár­sa­da­lom ke­re­tei kö­zött ment vég­be, pár­hu­za­mo­san az­zal, aho­gyan az ere­det­kö­zös­sé­gi narratívák egy­re na­gyobb sze­rep­hez ju­tot­tak a „ma­gyar” je­len­té­se­i­nek meg­kép­zés­ben is. Sa­já­tos mó­don ez­zel a je­len­ség­gel függ ös­­sze a ci­gány kul­tú­ra mód­sze­res fel­tá­rá­sá­ra vo­nat­ko­zó ér­dek­lő­dés meg­je­le­né­se is. Az el­ső ilyen mun­ka Enessey György­től szár­ma­zik 1797-ből, A Tzigány Nem­zet­nek iga­zi Ere­de­te, Nyel­ve, Tör­té­ne­te. Enessey mun­ká­ját a 19. szá­zad­ban vi­szony­lag ke­ve­sen kö­vet­ték. A tu­do­má­nyos ér­dek­lő­dés lé­nye­gé­ben két té­má­ra össz­pon­to­sult, a ci­gány nyel­v ele­me­i­nek, nyelv­ta­ná­nak leírására,30 és Liszt Fe­renc nyo­mán a ci­gány ze­né­re, pon­to­sab­ban ar­ra, amit a kor­szak­ban an­nak véltek.31

      Szű­kebb té­mánk el­ső tu­do­má­nyos­nak szánt fel­dol­go­zá­si kí­sér­le­te, Fleischmann Gyu­lá­nak a kor­szak vé­gén, 1912-ben író­dott A ci­gány a ma­gyar iro­da­lom­ban cí­mű ér­te­ke­zé­se ek­képp fo­gal­maz: „A ci­gány a kul­tú­ra egy fo­kán áll még ma is. Élet­mód­ja foly­tán rab­ja a ter­mé­szet­nek. Az ér­ze­lem ural­ko­dik egész lé­nye fö­lött, az ösz­tön ve­ze­ti a min­den­na­pi élet­ben, s a ter­mé­sze­ti rop­pant nagy ha­tás­sal van­nak rá. (…) Az iga­zi ősi ci­gány jel­lem­vo­ná­so­kat, ame­lyek a faj lé­nye­ges sa­ját­sá­ga­it ké­pe­zik, a ván­dor­ci­gány­ban ta­lál­juk meg. Büsz­ke­ség, az in­dus faj­ra em­lé­kez­te­tő melancholia, az ide­gen­nel szem­ben va­ló nagy zárkozottság, a kó­bor élet irán­ti von­za­lom, a ter­mé­sze­tért va­ló ra­jon­gás, – mind­ezen tu­laj­don­sá­gok ma már csak a vándorcigányokban ta­lál­ha­tók meg (…). A ván­dor­ci­gány le is né­zi el­kor­cso­sult, el­al­ja­so­dott test­vé­re­it a le­te­le­pe­dett ci­gá­nyo­kat, és csak rab­szol­ga sors­ra ju­tott pá­ri­á­kat lát bennök, akik mél­tat­la­nok a nagy ci­gány nem­zet ne­vé­re. Alá­za­tos­ság, kol­dus ter­mé­szet, ön­ma­gá­nak és fa­já­nak le­ala­cso­nyí­tá­sa, a sors­ba va­ló be­le­tö­rő­dés, az egyé­ni­ség, jel­lem tel­jes hi­á­nya jel­lem­zi a le­te­le­pe­dett ci­gá­nyo­kat. Já­ték­sze­re, szol­gá­ja az úr­nak, bo­hó­ca a nép­nek – ez a te­le­pes cigány.”32

      Nyil­ván­va­ló, hogy Fleischmann azt ol­vas­ta a „te­le­pes ci­gány­ra” tu­laj­don­ság­ként, ami­lyen po­zí­ci­ó­ba a ren­di, majd a pol­gá­ri tár­sa­da­lom he­lyez­te ezt a cso­por­tot: az úr-szol­ga vi­szony­ba ágya­zott ki­lá­tás­ta­lan nyo­mo­rát. Mi­kép­pen a modernitás ko­rá­ban a „zsi­dó”, úgy a „ci­gány” is a rá irá­nyu­ló te­kin­tet tár­gyá­vá vá­lik, ez a te­kin­tet hoz­za lét­re. Így a „ci­gány­nak” te­kin­tett sze­mély iden­ti­fi­ká­ci­ó­ját is meg­elő­zik azok a tár­sa­dal­mi szer­ke­ze­tek és szte­re­o­tí­pi­ák, ame­lyek a rá irá­nyu­ló te­kin­tet­nek lá­tást köl­csö­nöz­nek. Az iden­ti­fi­ká­ció eb­ben az eset­ben min­dig pro­jekt­ív ter­mé­sze­tű, ezért a „ci­gány” is olyan ket­tős tü­kör­nek bi­zo­nyul, amely­ben az is a pro­jek­ció te­ré­ben kény­te­len szín­re vin­ni ma­gát, akit „ci­gány­nak” te­kin­te­nek, és az is, aki egy má­sik em­ber­ben meg­pil­lant­ja a „ci­gányt”. Eb­ben az ér­te­lem­ben a „ci­gány” nar­ra­tív iden­ti­fi­ká­ci­ó­ja nem hogy nem füg­get­len ese­tünk­ben a „ma­gyar” nar­ra­tív iden­ti­fi­ká­ci­ó­já­tól, de egye­ne­sen tük­rei egy­más­nak. A „ci­gány” szimbolizációja pro­duk­tív erő­vel bír a „ma­gyar” szimbolizációjára néz­ve, és ez a vi­szony a 20. szá­zad tár­sa­dal­mi fo­lya­ma­tai kö­ze­pet­te még in­kább el­mé­lyült. A 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom „ci­gány­ra” vo­nat­ko­zó szte­re­o­tí­pi­á­i­nak be­mu­ta­tá­sá­ra a Psyché kon­tex­tu­sa ter­mé­sze­te­sen nem al­kal­mas. Még­is eb­ben az ös­­sze­füg­gés­ben is ki­tű­nik, hogy ezt a vi­szonyt a 19. szá­zad fo­lya­mán két ki­emel­ke­dő­en je­len­tős mű, Vö­rös­mar­ty A vén ci­gá­nya és Arany A nagyidai ci­gá­nyok cí­mű víg­epo­sza tu­da­to­sí­tot­ta. Az utób­bi Psyché szem­pont­já­ból is ki­tün­te­tet­ten fon­tos vo­ná­so­kat tar­tal­maz. Itt csu­pán azt eme­lem ki, hogy a mű El­ső éne­ke Gerendi ma­gyar­ja­it és Csóri vaj­da bum­for­di, hu­mo­ro­san áb­rá­zolt ci­gá­nya­it szem­be­ál­lít­va az el­árul­ta­tás kö­ze­pet­te az utób­bi­ak­ra ru­ház­za a ma­gyar identitásnarratívák alap­ér­té­ke­it, a ma­gya­rok vá­gyott eré­nye­it (hű­ség, ve­szély­ben va­ló ki­ál­lás, har­ci bá­tor­ság). Csóri vaj­da beszéde,33 amely­ben a vár vé­dő­i­hez szólt, nyil­ván­va­ló intertextuális vi­szony­ba lép a Nem­ze­ti dal­lal, ami, ha fi­gye­lem­be ves­­szük, hogy a mű két év­vel a vi­lá­go­si fegy­ver­le­té­tel után író­dott, meg­le­he­tő­sen pro­vo­ka­tív el­já­rás­nak tet­szik. Az epo­szi ha­gyo­mány tra­vesz­ti­á­já­nak alap­gesz­tu­sa ab­ban fe­je­ző­dik ki, hogy Arany a „ma­gyar” he­lyé­re ál­lít­ja a „ci­gányt”, olyan hő­si po­zí­ci­ó­ba, ami­lyen­re a re­á­lis tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­ben so­ha nem te­he­tett szert. A nagyidai ci­gá­nyok ilyenfor­mán a ma­gyar nem­zet­esz­me epo­szi mű­vek­be fog­lalt, va­gyis mű­fa­ji sza­bá­lyok ál­tal per­for­mált rep­re­zen­tá­ci­ó­já­nak pa­ró­di­á­ja­ként is ér­tel­mez­het­jük, és eb­ben a vo­nat­ko­zás­ban a Psyché köz­vet­len előz­mé­nyé­nek te­kint­he­tő.

      A parodisztikus vo­ná­sok ér­zé­ke­lé­sé­hez nem a hi­te­le­sí­tő el­já­rá­sok, ha­nem a re­á­li­ák te­rü­le­tén mu­tat­ko­zó öt­le­tes anak­ro­niz­mu­sok szám­ba­vé­te­le szük­sé­ges. En­nél is fon­to­sabb, hogy Weöres sze­rep­lő­ként és kri­ti­kus­ként fel­lép­te­ti mű­vé­ben Toldy Fe­ren­cet is, a nem­ze­ti iro­da­lom kon­cep­ci­ó­já­nak el­ső ki­dol­go­zó­ját. Mi­ként fo­gad­ta vol­na a fi­a­tal Toldy Psyché köl­té­sze­tét, ha a va­ló­ság­ban meg­szü­le­tik? Az 1829 ja­nu­ár­já­ra da­tált fik­tív le­vél­ben ez ol­vas­ha­tó: „Ha lét­re hoz­ná a ta­len­tu­má­hoz mél­tó mű­ve­it, ör­ven­dez­nék, ha köz kéz­re én bocsájthatnám. Azt, ami ed­dig ké­szült – bi­zon­­nyal meg­ér­ti Ngs. Bár­óné – nem kö­zöl­he­tem, ha nem aka­rok ros­­szat Ön­nek és ma­gam­nak; ha a tör­vén­­nyel, a temp­lom­mal, az ál­la­da­lom­mal szem­be szegűlni nem lát­juk sem le­he­tő­sé­gét, sem értelmét.”34 Ez azt je­len­ti, hogy ami­kor Toldy a köl­té­szet ká­non­ját meg­al­kot­ja (1827–28-ban ad­ta ki a Handbuch der Ungarischen Poesie két kö­te­tét), vagy ami­kor iro­da­lom­tör­té­ne­tet ír, az egy­ház és az ál­lam, egy­szó­val a ha­ta­lom szem­pont­ja­it is nyo­ma­té­ko­san ér­vé­nye­sí­ti, ami meg­gon­dol­kod­ta­tó, és hos­­szú ár­nyé­kot ve­tít a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net-írás egé­szé­re.

      Weöres mű­ve nem kap­cso­ló­dik a ci­gány­áb­rá­zo­lás­nak ah­hoz a kon­tex­tu­sá­hoz, ame­lyet a 20. szá­zad 70-es, 80-as éve­i­ben pél­dá­ul La­ka­tos Meny­hért mun­kái kép­vi­sel­het­nek. Amint lát­tuk, an­nak a 19. szá­za­di szö­veg­vi­lág­nak, amely­hez a Psychét erős szá­lak kö­tik, a ter­mé­szet és ci­vi­li­zá­ció kul­tu­rá­lis fe­szült­sé­ge az egyik leg­fon­to­sabb ref­le­xi­ós tar­tal­ma. A prob­lé­ma leg­köz­is­mer­tebb ki­fej­té­sét és ér­tel­me­zé­sét alig­ha­nem Schil­ler nyúj­tot­ta A na­iv és szen­ti­men­tá­lis köl­té­szet­ről cí­mű es­­szé­jé­ben. Nyil­ván­va­ló­nak lát­szik, hogy Weöres Psyché egész iden­ti­tás­min­tá­za­tát en­nek a fe­szült­ség­nek a je­gyé­ben bon­ta­koz­tat­ta ki, le­gyen szó akár nyi­la­do­zó bak­fis­ról, a fi­nom dá­má­ról, a ci­gány ri­má­ról, a Ka­zin­czy kör­nye­ze­té­hez tar­to­zó köl­tő­nő­ről vagy a szi­lé­zi­ai bá­ró fe­le­sé­gé­ről. Azok a tu­laj­don­sá­gok, ame­lyek Psyché nő­i­sé­gét fi­a­tal­sá­gá­ban jel­lem­zik, a ki­hí­vó, kez­de­mé­nye­ző sze­xu­a­li­tás, a za­bo­lát­lan­ság, a tár­sa­dal­mi nor­mák el­ve­té­se, va­gyis ame­lyek mind Ineke Molenkamp-Wiltink, mind Hor­váth Györ­gyi gya­nak­vó ros­­szal­lá­sát ki­vál­tot­ták, a fér­fi kép­ze­let vágy­ké­pe­it sejt­vén ben­nük, nem­csak a „nő­i­hez” köt­he­tők, ha­nem ta­lán an­nál is erő­tel­jes­eb­ben a „ci­gány­hoz”. Psychéről szól­ván Achátz Már­ton is el­ső­ként a ter­mé­sze­tes sza­bad­ság kép­ze­te­it idé­zi meg, ami­kor er­köl­csét a ma­da­ra­ké­hoz hasonlítja,35 a ra­jon­gó Csernuss Marianna36 pe­dig, akit vél­he­tő­en Pe­tő­fi is­mer­te­tett meg Psyché köl­té­sze­té­vel, nem­csak „nő­ként”, azo­no­sít­ja őt, ha­nem hang­sú­lyo­san „ci­gány­ként” is, még­pe­dig az utób­bi­hoz tar­to­zó kép­ze­tek do­mi­nan­ci­á­já­val, a nor­ma­sze­gő sza­bad­ság, a ter­mé­sze­tes tisz­ta­ság, a ki­ta­szí­tott­ság és a gyer­me­ki­ség je­gyé­ben: „Nem­tőm, ku­ruzs­ló czigánylány te! sok alak­ban vál­to­zó, még­is eggyetlen iga­zul as­­szo­nyi, se­gíts! Ki ma­gad­ban hordozád rö­vid él­ted­ben ne­münk ki­mon­dott s csak rej­tett és sej­tett tit­ka­it, ki­nek lel­ke olly sza­bad volt, mint szár­nya­ló ma­dá­ré s olly igen csak ka­lit­ban vé­ge­zed fog­lyul, se­gíts! ki­nek csen­gő gyer­me­ki kaczagása mind­nyá­junk is­mert örö­me, paj­zán ala­kos­ko­dá­sai if­jú éve­ink rej­tett tit­kai hor­do­zó­ja, ki olly ár­va s ki­ta­szí­tott valál, hogy ál­ma­id ág-bo­gá­ban véléd anyád el­tűnt sze­re­tett lé­nyét fel­ta­lál­ni. Kit if­jan meg­gya­láz­tak s még­is olly cso­dál­ko­zón gyer­me­ki ma­rad­tál s olly tisz­ta, ki egyet hívél leg­fon­to­sabb­nak a vi­lág­ban, hol ez vala leg­ke­vés­bé fon­tos: az as­­szony­nak mél­tó szabadságát.”37

      Fon­tos ész­re­ven­nünk, hogy a szö­veg­rész­let ki­zá­ró­lag a ci­gány­hoz tar­to­zó po­zi­tív szte­re­o­tí­pi­á­kat moz­gó­sít­ja. A ne­ga­tí­va­kat Psyché ese­té­ben nem is vol­na in­do­kolt em­le­get­nie, hi­szen azo­kat Lónyay Er­zsé­bet iden­ti­tá­sá­nak má­sik ol­da­la, a ran­gos dá­máé és a bá­ró­nőé, ki­zár­ja sze­mé­lyi­sé­gé­nek kö­ré­ből. A két ol­dal meg­fe­lel­tet­he­tő a ter­mé­sze­ti és a ci­vi­li­zált el­len­té­té­nek, ame­lyet a fik­tív élet­rajz át­hi­dal, és egy­szer­smind ki is élez az­zal, hogy Psychét be­ve­ze­ti az iro­dal­mi elit és a ko­ra­be­li tár­sa­sá­gi élet leg­elő­ke­lőbb kö­re­i­be, aho­vá ci­gány­ként, plá­ne ci­gány nő­ként a va­ló­ság­ban so­ha nem jut­ha­tott vol­na el. Így te­hát azt, ami a mo­dern női szub­jek­tum­ban el­foj­tott, fel­sza­ba­dí­tás­ra vár, Weöres mű­ve a „ci­gán­­nyal” azo­no­sít­ja. És ami­kor ezt fel­is­mer­jük, azt a be­lá­tást sem vét­het­jük szem elől, hogy a „női” és a „ci­gány” Weöres mű­vé­ben olyan fe­lü­le­tek, ame­lyek tü­kör­ként is funk­ci­o­nál­nak. A fik­ció ref­le­xi­ós ere­je olyan ös­­sze­tett­ség­ben ér­vé­nye­sül, ami­lyen ös­­sze­tett­ség sem a 19. szá­zad el­ső har­ma­dá­ban, sem ké­sőbb nem volt jel­lem­ző a ma­gyar kul­tú­rá­ra. A schil­le­ri imp­li­ká­ci­ók je­gyé­ben a mo­dern­ség egé­szé­nek szem­lé­le­té­ről van itt szó, amen­­nyi­ben a mo­dern­ség­nek nem a ci­vi­li­zá­ci­ós fok eme­lé­se, ha­nem az esz­té­ti­kai ne­ve­lé­sen ke­resz­tül az ál­ta­la ki­ter­melt el­foj­tá­sok, ural­mi vi­szo­nyok és ki­zá­rá­sok fo­lya­ma­tos pro­vo­ká­ci­ó­ja, fel­sza­ba­dí­tá­sa és kor­rek­ci­ó­ja ad ér­tel­met.

 

-----

1        Ld. Pomázi Adél, Hol­nap hét­fő, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2011.

2        Mik­lós Pál, Weöres Sán­dor Psychéje, Literatura 1974. 4. 125–137.; Ke­nye­res Zol­tán, Tün­dér­síp, Szép­iro­dal­mi Ki­adó, Bp., 1983. 535-541.; Kul­csár Sza­bó Er­nő, A ma­gyar iro­da­lom tör­té­ne­te, 1945–1991, Ar­gu­men­tum, 1993. 68.

3        Szil­ágyi Ákos, Az or­na­men­tá­lis sze­mé­lyi­ség he­lye Weöres Sán­dor élet­mű­vé­ben, in: Uő., Nem va­gyok kritikus!, Mag­ve­tő, Bp., 1984.

4        Hor­váth Györ­gyi, Ta­pasz­ta­lás, hi­te­les­ség, referencialitás. A Psychét és a Cso­ko­nai Li­lit ért kri­ti­kák­ról, Literatura, 1998. 4. 417.

5        Hor­váth Györ­gyi, i. m., 418.

6                „A fér­fi­nak ki­csit as­­szon­­nyá, a nő­nek fér­fi­vá kell vál­nia – hogy mű­vész le­hes­sen. Úgy lát­szik, a vi­lág­ról szó­ló vég­ső tu­dás an­nak ada­tik, aki mint Teiressziász, oly sze­ren­csés ka­taszt­ró­fán esett át, hogy egy­szer nő­vé is vál­ha­tott. S mint ahogy leg­főbb tu­dá­sunk for­rá­sa a sze­re­lem pil­la­na­ta, ami­kor ki­csit az­zá is vá­lunk, akit sze­re­tünk.” Som­lyó György, Fiú-e vagy lány?, Új Írás 1972. 8. 101.

7        Weöres Sán­dor, Psyché, in: Uő., Egy­be­gyűj­tött írá­sok III., Mag­ve­tő, Bp., 1986. 134–140.

8        Ke­nye­res Zol­tán, i. m., 339.

9        „A fér­fi­nak vi­téz szivet és egé­szet, / S tu­do­má­nyos el­mét adott a ter­mé­szet. / De nem rak illyeket sze­gény as­­szo­nyok­ra, / Ha­nem báj szép­sé­get té­ko­zol azok­ra. / Paizsunk és dár­dánk az egy szép­ség né­künk / S ez­zel va­sat tü­zet eggyaránt le­győ­zünk.” Weöres Sán­dor, Há­rom ve­réb hat szem­mel, Mag­ve­tő, 1982. Bp., 339.

10       Weöres Sán­dor, Psyché. Egy haj­da­ni köl­tő­nő ver­sei, Híd 1967. 6. 498.

11       Weöres Sán­dor, Egy­be­gyűj­tött írá­sok, Bp., Mag­ve­tő, 1970. 562.

12       „A fen­ti köl­tő­esz­mény struk­tú­rá­ját lát­szik meg­is­mé­tel­ni az a post scriptum, mely az 1972-es Psyché-kötet utó­sza­vá­nak vé­gé­ről (ahol is a ver­sek fel­fe­de­ző­je és köz­re­a­dó­ja, Weöres Sán­dor szól hoz­zánk) már le­ma­radt, el­len­ben a Psyché-versek el­ső, va­la­mint a ké­sőb­bi, az Egy­be­gyűj­tött írá­sok­ban tör­té­nő meg­je­le­né­se­kor még meg­volt (…).” Hor­váth Györ­gyi, i. m., 422.

13       „A köl­tői én épp­úgy vál­to­zik, mint a for­ma, a szó­ké­pek, a mon­da­ni­va­ló, te­hát (…) min­den vers mö­gött egy má­sik köl­tő áll és en­nek min­dig kü­lön élet­raj­za, sor­sa, stí­lu­sa, ars po­e­ti­cá­ja van” Bá­nyai Já­nos, Kor­tár­sunk, Psyché. Jegy­ze­tek a köl­tői én­ről, in: Uő., Könyv és kri­ti­ka I. Fo­rum Ki­adó, Új­vi­dék, 1973, 119.

14       Hor­váth Györ­gyi, i. m., 422.

15       Hor­váth Györ­gyi, i. m., 423.

16       Hock Be­á­ta, „ma­kacs és zavarbaejtő tör­té­nel­mi új­ra­kez­dés”. A Psyché és a Ti­zen­hét hat­­tyúk (újabb) le­het­sé­ges fe­mi­nis­ta ol­va­sa­tai, Palimpszeszt, 2002. dec. (19. szám), http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/19_szam/03.html

17       Hock Be­á­ta, i. m.

18       Weöres Sán­dor, Egy­be­gyűj­tött írá­sok, Mag­ve­tő, Bp., 1986. 104.

19       Weöres Sán­dor, i. m., 83.

20       Sze­gő Lász­ló, Utó­szó, in: Csi­kó­ink ké­nye­sek, szerk. Uő., Eu­ró­pa Ki­adó, Bp., 285–286.

21       Weöres Sán­dor, i. m., 201.

22       Sze­gő Lász­ló, i. m., 276.

23       Sze­gő Lász­ló, i. m., 277.

24       Sze­gő Lász­ló, i. m., 288.

25       ld. S. Var­ga Pál, A nem­ze­ti köl­té­szet csar­no­kai, Ba­las­si, Bp., 233–265.

26       A Csi­kó­ink ké­nye­sek cí­mű 1977-ben ki­adott an­to­ló­gi­á­hoz, amely bő vá­lo­ga­tást nyúj­tott a ma­gyar­or­szá­gi ci­gány nép­köl­té­szet anya­gá­ból, for­dí­tá­sa­i­val Weöres Sán­dor is hoz­zá­já­rult.

27       Philip Landon, Nature, Nationalism and „Gypsies” in Nineteenth Century European Literature, in: „Gypsies” in European Literature and Culture, ed. Va­len­ti­na Glajar, Domnica Radulescu, Palgrave Macmillan, New York, 2008. 45.

28       Prosper Mérimée, Car­men, La­rousse, Pa­ris, 2004. 126.

29       Kül­lős Imo­la, A ci­gá­nyok áb­rá­zo­lá­sa a 17-18. szá­za­di kéz­ira­tos köz­köl­té­szet­ben, in: Ci­gány Nép­raj­zi Ta­nul­má­nyok 1, Mik­száth Ki­adó, Sal­gó­tar­ján, 1993. 132–150.

30       Bor­ne­mi­sza Já­nos 1852. má­jus 15-én és jú­ni­us 10-én tar­tott elő­adást a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án A czigány nyelv’ ele­mei cím­mel; Ihuátko György: Czigány nyelv­tan. Losoncz, 1877; Gustav Heinrich: Eine Grammatik der Zigeunersprache, Ma­ga­zin für die Literatur des Auslandes, 1877.

31       Brassai Sá­mu­el, Ma­gyar- vagy Czigány-Zene? El­me­fut­ta­tás Liszt Ferencz »Czigányokról« írt köny­ve fe­lett, Ko­lozs­vár, 1860; Liszt Ferencz: A czigányokról és a czigány ze­né­ről Ma­gyar­or­szá­gon, Pest, 1861; Bartalus Ist­ván, A czigány és vi­szo­nya zenénkhez, Bu­da­pes­ti Szem­le, 1865–66. III. 107–119., 290–308. IV. 35–73.

32       Fleischmann Gyu­la, A ci­gány a ma­gyar iro­da­lom­ban, Bp., 1912. 6–7.

33       „Hagy­juk-e, tűr­jük-e, vé­re­im, ci­gá­nyok, / Hogy erőt ve­gye­nek ezek a zsi­vá­nyok? / El­tö­röl­jék a föld szí­né­ről fa­jun­kat, / Kordovány bő­rün­ket, fe­ke­te ha­jun­kat? // Van-e a vi­lá­gon vi­téz­ség­re pá­runk? / Lett vón’ al­ka­lom csak egy­szer meg­pró­bál­nunk! / Az­tán meg, nagy átok e szép iva­dé­kon, / Hogy az egyet­ér­tés köz­te igen vé­kony. // „Tart­sunk ös­­sze, urak! most, urak, vagy so­ha! / Itt a jó al­ka­lom; hí a nem­zet ja­va. – / S mi­u­tán ez a vár ne­künk esett in­gyen: / Ne­ve is ezentul Csórivára lé­gyen.”

34       Weöres Sán­dor, i. m., 220.

35       Weöres Sán­dor, i. m., 197.

36       Ne­ve egy be­tű el­té­rés­sel meg­egye­zik Csernus Ma­ri­an­né­val, aki 1972 és 1975 kö­zött önál­ló es­ten ad­ta elő a Psychét.

37       Weöres Sán­dor, i. m., 195.