Alkésztisz és Admétosz

A házasság Euripidész drámájában

Heidl György  esszé, 2013, 56. évfolyam, 3. szám, 272. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

 

A mítosz

 

 

Alkésztisz és Admétosz tör­té­ne­tét így fog­lal­ja ös­­sze egy an­tik mitográfus va­la­mi­kor a Kr. u. I–II. szá­zad­ban:

 

Admétosz Pherai ki­rá­lya lett, és ép­pen ná­la napszámoskodott Apol­lón, ami­kor Admétosz Alkésztisznek, Péliasz le­á­nyá­nak ke­zé­re pá­lyá­zott. Péliasz ki­hir­det­te, hogy an­nak ad­ja a le­á­nyát, aki igá­ba fog egy orosz­lánt és egy vad­disz­nót. Apol­lón be­fog­ta az ál­la­to­kat és át­ad­ta őket Admétosznak. Admétosz Péliasz elé ve­zet­te a fo­ga­tot, így ő nyer­te el Alkésztisz ke­zét. Az es­kü­vői ál­do­zat be­mu­ta­tá­sa­kor azon­ban meg­fe­led­ke­zett Ar­te­misz­ről, ezért ami­kor be­nyi­tott a há­ló­szo­bá­ba, az te­lis-te­le volt te­ker­gő­ző kí­gyók­kal. Apol­lón meg­hagy­ta ne­ki, hogy en­gesz­tel­je ki az is­ten­nőt, egy­ben ki­esz­kö­zöl­te a moiráktól, hogy Admétosznak ne kell­jen a vég­órá­ján meg­hal­nia, ha va­la­ki haj­lan­dó ön­ként meg­hal­ni he­lyet­te. Ami­kor el­ér­ke­zett ha­lá­lá­nak nap­ja, sem ap­ja, sem any­ja nem akar­tak meg­hal­ni he­lyet­te, egye­dül Alkésztisz vál­lal­ta he­lyet­te a ha­lált, a Ko­ré azon­ban vis­­sza­küld­te őt a föld­re. Má­sok sze­rint Hé­rak­lész hoz­ta vis­­sza Alkésztiszt Admétosznak, de előbb meg­küz­dött Ha­dés­­szal.1

 

A ki­rá­lyi há­zas­pár tör­té­ne­te ös­­sze­fo­nó­dik Apol­lón ka­land­ja­i­nak és Hé­rak­lész mun­ká­i­nak mi­to­ló­gi­ai el­be­szé­lé­se­i­vel. A ha­gyo­mány nem egy­sé­ges an­nak meg­in­do­ko­lá­sá­ban, mi­ért lett Apol­lón egy em­ber­nek – még ha ki­rály­nak is – a szol­gá­ja, nyá­ja­i­nak pász­to­ra. Ta­lán Delphüné sár­kány meg­gyil­ko­lá­sa mi­att, ta­lán a küklópszok vagy fi­a­ik meg­ölé­sé­ért ve­ze­kelt, ám az is le­het, hogy egy­sze­rű­en gyön­géd szá­lak fűz­ték Pherész fi­á­hoz, Admétoszhoz.2

      Akár­hogy volt is, se­gí­tett Admétosznak el­nyer­ni Alkésztisz ke­zét, s így me­nyeg­zői fo­ga­tuk olyan volt, mint Kadmosz és Harmonia nász­me­ne­té­nek ko­csi­ja: egyet­ér­tés­ben húz­ta azt két, más­kü­lön­ben bé­két­len fe­ne­vad, a vad­kan és az orosz­lán. Csak­hogy a nász gyász­ba for­dult. A fen­tebb idé­zett, Kerényi szerint3 ta­lán ősibb gyö­ke­rek­ből táp­lál­ko­zó el­be­szé­lés­ben Admétosz az es­kü­vő nap­ján vét­ke­zett az­zal, hogy nem mu­tat­ta be a proteleiát, az es­kü­vői ál­do­za­tot Ar­te­misz­nek, ho­lott a há­zas­ság­kö­tés­sel ép­pen az ő fenn­ha­tó­sá­ga alól ké­szült ki­von­ni Alkésztiszt, hi­szen Ar­te­misz sok egyéb mel­lett a szűz­lány­ok is­ten­nő­je is. Má­sok azon­ban, mint pél­dá­ul Eu­ri­pi­dész, né­hány év­vel az es­kü­vő után­ra te­szik az ese­ményt, ami­kor a ki­rá­lyi pár­nak már két gyer­me­ke szü­le­tett, egy kis­fiú és egy kis­lány.

      Ab­ban sincs tel­jes egyet­ér­tés, mi­ként tért vis­­sza a ha­lál­ból a ki­rály­né. Hé­rak­lész mun­ká­i­nak el­me­sé­lői meg­em­lí­tik, hogy ami­kor Eurüsztheusz ki­rály pa­ran­csá­ra a hős Thrákiába in­dult, hogy el­ra­bol­ja Diomédész em­ber­hú­son élő négy ször­nyű lo­vát, út­köz­ben be­tért ba­rát­já­hoz, Admétoszhoz. Alkésztisz ép­pen ezen a na­pon halt meg. Eu­ri­pi­dész fel­dol­go­zá­sá­ban Hé­rak­lészt ven­dég­ként fo­gad­ja a ki­rály, s amíg a ház­ban gyá­szol­nak, ő la­ko­má­zik, mir­tusz­ko­szo­rú­val a hom­lo­kán bort ve­del, és vi­dá­man da­lol (747–772.).4 Mi­u­tán ér­te­sül ar­ról, hogy az­nap ve­le együtt Thanatosz is e ház­ba lé­pett, há­lá­ból Admétosz ven­dég­ba­rát­sá­gá­ért, s en­gesz­te­lé­sül il­let­len vi­sel­ke­dé­se mi­att, Alkésztisz sír­já­nál meg­küzd a Ha­lál­lal. Győz­te­sen ke­rül ki az agónból, győ­zel­mé­nek ju­tal­ma pe­dig ma­ga a ki­rály­nő. Má­sok sze­rint Hé­rak­lész nem a sír­nál győz­te le a Ha­lált, ha­nem egé­szen az Al­vi­lág mé­lyé­re le­szállt Alkésztiszért, hogy Perszephoné és Plutón trón­ja mel­lől hoz­za vis­­sza az élők közé.5 Pla­tón vi­szont egy­ál­ta­lán nem em­lí­ti Hé­rak­lészt, az ő tol­má­cso­lá­sá­ban Alkésztiszt a tet­tét cso­dá­ló is­te­nek egy­sze­rű­en elengedték.6 Er­re a ha­gyo­mány­ra utal az idé­zett mitográfus is, aki sze­rint Perszephoné, a Ko­ré küld­te vis­­sza a föld­re.

 

 

A drá­ma

 

A Kr. e 438-ban be­mu­ta­tott Alkésztisz Eu­ri­pi­dész el­ső fenn­ma­radt drá­má­ja, ame­lyet so­kan sza­tír­já­ték­nak tar­ta­nak, má­sok sze­rint vi­szont a szer­ző a ha­gyo­má­nyos tragédia-komédia-szatírjáték sé­má­val sza­kít­va egé­szen új mű­fajt ho­zott létre.7 Két alap­ve­tő ok kész­tet ar­ra, hogy most ezt a drá­mát kö­ze­lebb­ről szem­ügy­re ve­gyem. Egy­részt az ön­fel­ál­do­zó hit­ve­si sze­re­lem egyik ős­mí­to­szát dol­goz­za fel, más­részt a mí­tosz eu­ri­pi­dé­szi meg­je­le­ní­té­se ké­sőb­bi ko­rok sze­re­lem- és há­zas­ság-fel­fo­gá­sá­nak ön­ki­fe­je­zé­sé­ben igen je­len­tős sze­re­pet ját­szott. E drá­ma is­me­re­té­ben idé­zi fel a tör­té­ne­tet Pla­tón a La­ko­má­ban (179b-e), és az an­tik és későantik szar­ko­fá­gok plasz­ti­ká­in, a te­met­ke­zé­si he­lyek fal­fest­mé­nye­in fel-fel­buk­ka­nó Alkésztisz-jelenetek egyes mo­tí­vu­mai szin­tén Eu­ri­pi­dész ha­tá­sá­ról ta­nús­kod­nak.

      Ami az el­ső szem­pon­tot il­le­ti, Eu­ri­pi­dész sa­já­to­san ala­kít­ja a drá­mai ese­mé­nye­ket, és meg­le­pő for­du­la­tok­kal oly­an­­nyi­ra el­bi­zony­ta­la­nít­ja a né­zőt ab­ban, amit eset­leg a tör­té­net­ről ad­dig gon­dolt, hogy ne­héz bár­mi­fé­le ál­ta­lá­nos er­köl­csi ta­nul­sá­got le­von­ni a drá­má­ból a há­zas­ság­ra néz­ve. Eu­ri­pi­dész is­me­rői jól tud­ják, hogy alig­ha ta­lá­lunk olyan ki­je­len­tést, olyan be­szé­det egy-egy drá­má­já­ban, amely­re nyu­god­tan rá­mu­tat­hat­nánk, hogy lám, ez Eu­ri­pi­dész véleménye.8 Ele­ve me­rész­ség vol­na hát ar­ról fag­gat­ni az Alkésztiszt, va­jon mit gon­dolt szer­ző­je a há­zas­ság­ról. Nem er­re és nem is a drá­ma elem­zé­sé­re vál­lal­ko­zom. Admétosz, Alkésztisz és Pherész dön­té­se­i­nek vizs­gá­la­tá­tól és a drá­mai alap­hely­zet tisz­tá­zá­sá­tól azt re­mé­lem, hogy a mí­tosz drá­mai fel­dol­go­zá­sa ér­dem­ben hoz­zá­já­rul­hat a há­zas­ság, va­la­mint hit­ve­si hű­ség és ön­fel­ál­do­zás je­len­sé­gé­nek mé­lyebb, fi­lo­zó­fi­ai meg­ér­té­sé­hez. Nem iro­dal­mi, nem szo­ci­o­ló­gi­ai vagy tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti ér­dek­lő­dés ve­zet te­hát, nem a há­zas­ság in­téz­mé­nyét és ér­té­ke­lé­sét ku­ta­tom a Kr. e. V. szá­za­di athé­ni de­mok­rá­ci­á­ban, ha­nem a há­zas­ság esz­mé­jét, sőt az esz­mé­nyi há­zas­ság mi­ben­lét­ét, amely füg­get­le­nül at­tól, hogy meg­va­ló­sult-e az adott tör­té­nel­mi és tár­sa­dal­mi hely­zet­ben, a mí­tosz­ból és an­nak sa­já­tos drá­mai fel­dol­go­zá­sá­ból eset­leg ki­ol­vas­ha­tó.

 

*

 

A drá­má­ban Alkésztisz tisz­te­li, nagy­ra be­csü­li és ked­ve­li fér­jét, gyer­me­kei ap­ját. Pon­to­san azt te­szi, ami il­lő, s amit egy jó­zan és eré­nyes hit­ves­nek ten­nie kell (615–616.). Aki nem azt te­szi, amit ten­nie kell: áru­ló. Alkésztisz sem a hit­ve­si ágyat, sem fér­jét nem árul­ja el (180–181.), meg­te­szi, ami­re Admétosz is ké­ri: „Emel­kedj föl, bol­dog­ta­lan te, el ne hagyj [vagy: el ne árulj]; s a nagy is­te­nek ir­gal­má­ért es­de­kelj.” (250–251.); „Ne hagyj el [ne árulj el], az ég­re s gyer­me­ke­id­re es­dek, ki­ket ár­vák­ká szo­mo­rítsz!” (275.)9

      Nem így Admétosz szü­lei, akik Alkésztisz sze­mé­ben gyer­me­kük áru­lói: „Apád s szü­lő­anyád el­árult, el­ha­gyott, bár né­kik il­lett vol­na ér­ted halniok di­cső­sé­ges ha­lál­lal, sar­juk ment­ve meg. Hisz egyfiuk vol­tál te, s nem volt már re­mény, hogy majd ha meg­halsz, még új sar­jat nemz­ze­nek.” (290–294.) Pherész, az apa, büsz­ke ar­ra, hogy ne­mes és sza­bad (678.), akit nem köt olyas­fé­le tör­vény (nomosz), amely sze­rint meg kel­le­ne hal­nia a fi­á­ért: „Nem­zet­te­lek s ne­vel­te­lek, hogy e ház ura légy, ám he­lyet­ted hal­ni épp nem tar­to­zom, ilyen tör­vényt örök­be nem kap­tam so­ha, apák­nak hal­ni fi­a­kért nem hel­lén szo­kás.” (681–684.)

      Mit tu­dunk meg Admétoszról? Si­rat­ja ked­ve­sét (philasz, 599.), és pa­nasz­ko­dik, hogy jobb lett vol­na, ha ő ma­ga is meg­hal, mert így „Hádész egy he­lyett egy­szer­re két, egy­más­hoz hű­sé­ges lel­ket ka­pott vol­na.” (900.) Ta­lán most ar­ra gon­do­lunk, amit ma­ga Admétosz is meg­fo­gal­maz, el­kép­zel­ve az őt gú­nyo­ló­kat: „A hal­ni gyá­vát nézd, a csú­fos éle­tűt, ki hit­ves­tár­sát ad­ta cse­ré­be, meg­fu­tott Hádésztól gyá­ván: és azt vé­li, fér­fiú. Szü­lő­it utál­ja, bár­ha ked­ve né­ki sem volt hal­ni.” (955–960.) Csak­ugyan! Hát nem ép­pen Admétosz gyá­va­sá­ga (apszükhia) az egyet­len aka­dá­lya an­nak, hogy a két hű­sé­ges lé­lek (pszükhé) a Hádészban új­ra egye­sül­hes­sen?

      Nem, a hely­zet nem ilyen egy­sze­rű. Kér­dés, hogy volt-e egy­ál­ta­lán vá­lasz­tá­sa Admétosznak, s ha igen, mi­ben állt? Leg­alább­is bi­zony­ta­lan, va­jon ba­rát­ja ké­ré­sé­re erő­sza­kol­ta-e ki Apol­lón „csel­lel a Moirák ígé­re­tét, hogy Admétosznak nem kell most meg­hal­nia, ha Hádésztól ma­gát más holt­tal vált­ja meg.” (13–14.)10 E fon­tos he­lyet ugyan­is for­dít­hat­juk így is: „a Moirák ígé­re­tét, hogy Admétosz el­me­ne­kül a je­len­lé­vő ha­lál elől, mert más ha­lot­tat kap­nak he­lyet­te az al­vi­lá­gi­ak” (allon diallakszanta toisz kató nekron).11

      A mí­tosz­ból is­mer­jük az előz­ményt: a kö­te­le­ző ál­do­zat el­mu­lasz­tá­sát ön­kén­tes ál­do­zat­tal kell jó­vá­ten­ni. A drá­ma azon­ban nem a mí­toszt ma­gya­ráz­za, sem Ar­te­misz meg­sér­té­sé­ről, sem Admétosz hübriszéről nem esik szó, és nincs je­le an­nak, hogy a ki­rály kér­te vol­na Apol­lón köz­ben­já­rá­sát. Eu­ri­pi­dész­nél nem az a kér­dés, hogy men­­nyi­ben be­fo­lyá­sol­ták vagy be­fo­lyá­sol­hat­ják az is­te­nek az em­be­rek vi­lá­gát, ha­nem az, hogy ha már meg­tet­ték, mi­lyen em­be­ri le­he­tő­sé­ge­ink van­nak ar­ra, hogy ki-ki he­lyes dön­té­se­ket hoz­zon. Adott te­hát egy élet­hely­zet, amely­nek ki­ala­ku­lá­sá­ban ugyan sze­re­pet ját­szot­tak is­te­ni bos­­szúk, al­kuk és cse­lek, de a nyo­muk­ban lét­re­jött dön­tés­hely­zet­ben az em­be­ri vá­lasz­tá­sok im­már csak­is az em­be­rek­től függ­nek.

      Eu­ri­pi­dész drá­má­já­ban Admétosz nem vét­kes a hely­zet ki­ala­ku­lá­sá­ban. Ha va­la­kit, ak­kor Apollónt ter­he­li fe­le­lős­ség. Az is­ten csak lát­szó­lag men­ti meg ba­rát­ját az­zal, hogy an­nak nem kell azon­nal meg­hal­nia, sőt, ké­ret­len mes­ter­ke­dé­sé­vel bajt hoz az egész ház­ra. Mi­ért ilyen kü­lö­nös az „aján­dé­ka”? A drá­ma és egy­ben Apol­lón leg­el­ső mon­da­ta so­kat el­árul: „Admétosz há­za, ben­ned et­tem a szol­ga­ság ke­nye­rét én, az is­ten, s még di­csér­tem is.” Ze­usz bün­tet­te szol­ga­ság­gal Apollónt, mert a kük­lop­szok meg­ölé­sé­vel bos­­szul­ta meg fia, Aszklépiosz ha­lá­lát, akit az Olüm­posz ura vil­lá­má­val ha­lál­ra súj­tott. Apol­lón ugyan „szent fér­fi­ú­nak” (hosziosz anér, 10.) ne­ve­zi Admétoszt és ap­ját, Pherészt, de mint­ha még­sem ma­rad­hat­na kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, ha egy is­ten áll az em­ber szol­gá­la­tá­ban. Admétosz há­zá­ban fe­le­más Apol­lón hely­ze­te, így hát fe­le­más az aján­dé­ka is.

      Mi tör­tént azu­tán, hogy Apol­lón és a Moirák meg­egyez­tek? Ami­kor Admétosz meg­tud­ta, hogy az is­te­ni al­ku­nak kö­szön­he­tő­en ő ma­ga egy­elő­re meg­me­ne­kült, ám­de va­la­ki­nek ön­ként vál­lal­nia kell he­lyet­te a ha­lált, „sor­ra jár­ta kér­le­lőn sze­ret­te­it, ki­vált az ap­ját, és ki szül­te, az agg any­ját, de as­­szo­nyán kí­vül se­hol se lelt olyant, ki ér­te hal­na, nap­fény­ről le­mon­da­na.” (15–18.) A sor­rend na­gyon fon­tos. Admétosz nem azért ke­re­si fel szü­le­it, hogy ne ne­ki kell­jen meg­hal­nia, ha­nem ar­ra akar­ja rá­ven­ni őket, hogy vál­lal­ják a ha­lált – mert így Alkésztisz meg­me­ne­kül­het! Pherész sze­mé­re ve­ti, hogy „fél­re­áll­tál, hagy­tad hal­ni őt, te vén, az if­jat” (634–635.), ami­ből ki­de­rül, hogy elő­ször ap­já­tól kért ön­fel­ál­do­zást. A Moirák ren­de­lé­sé­ből ugyan­is Admétoszt csak­is a kö­ze­li hoz­zá­tar­to­zók, a ro­ko­nok (philoi, 15.)12 kö­zül vált­hat­ta meg va­la­ki. Test­vé­re nincs, gyer­me­kei még egé­szen ki­csik (405.), dön­tés­kép­te­le­nek, nincs más le­he­tő­ség: va­la­me­lyik szü­lő­jé­nek vagy fe­le­sé­gé­nek kell meghalnia.13 Admétosz leg­kö­ze­leb­bi hoz­zá­tar­to­zói a szü­lei, akik azon­ban úgy dön­te­nek, hogy „fél­re­áll­nak”, s így szük­ség­kép­pen a kö­vet­ke­ző ro­kon­nak, az ide­gen (othneiosz), va­gyis a más csa­lád­ból szár­ma­zó fe­le­ség­nek kell vá­lasz­ta­nia. „Nem mer­tél meg­hal­ni te sa­ját fi­a­dért”, mond­ja Admétosz Pherésznek, „át­ad­tá­tok ezt ne­ki, ide­gen nő­nek, kit most mél­tán tisz­te­lek apá­mul és anyá­mul is he­lyet­te­tek” (644–647., vö. 532–533.). Admétosz te­hát nem volt ab­ban a hely­zet­ben, hogy meg­óv­ja Alkésztiszt a vá­lasz­tás­tól. Ezt csu­pán Pherész te­het­te vol­na meg, még­pe­dig egyet­len mó­don: úgy, hogy le­mond az éle­té­ről.

      Apol­lón és a Moirák al­ku­ja a ro­ko­no­kat ál­lí­tot­ta vá­lasz­tás elé, nem Admétoszt. Ő nem dönt­he­tett sa­ját ha­lá­lá­nak idő­pont­já­ról, hi­szen az is­te­nek már dön­töt­tek helyette.14 Úgy tű­nik, Admétosznak egyet­len vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­ge ma­radt, még­pe­dig az ön­gyil­kos­ság. Mi­ért nem kö­ve­ti a ha­lál­ba hit­ve­sét? Egy eset­le­ges ön­gyil­kos­ság – amely­nek még a le­he­tő­sé­ge sem me­rül fel a drá­má­ban – min­den­kép­pen vét­kes és fe­le­lőt­len tett len­ne. Nem csu­pán Apol­lón és a Moirák el­le­ni vé­tek len­ne, de el­árul­ná sa­ját há­zát és gyer­me­ke­it is, aki­ket így Alkésztisz ké­ré­se és aka­ra­ta el­le­né­re tel­jes ár­va­ság­ra jut­tat­na, meg­foszt­va őket at­tól a le­he­tő­ség­től, hogy „ott­ho­nuk gaz­dái” (304.) le­gye­nek.

      A szü­lői és csa­lád­fői fe­le­lős­ség a drá­ma egyik hang­sú­lyos mo­tí­vu­ma. Mi­vel Eu­ri­pi­dész sze­re­pel­te­ti a két gyer­me­ket is, bár csak a fi­úcs­ka, Eumélosz szó­lal meg a szín­pa­don, a szü­lői fe­le­lős­ség kér­dé­se nem­csak Admétosz és szü­lei kap­cso­la­tá­ban je­lent­ke­zik, ha­nem Admétosz és Alkésztisz sa­ját gyer­me­ke­ik irán­ti hű­sé­ge és sze­re­te­te (philia, vö. 302.) is mér­leg­re ke­rül. Alkésztisz sza­ba­don vál­lal­ta a ha­lált fér­je he­lyett, de gyer­me­ke­it nem ön­ként hagy­ja el: „Bi­zony most nem ön­ként (ou déth’ ekusza g’, 389.), de ég ve­le­tek, szü­löt­te­im.” Ön­kén­tes fel­aján­lá­sá­nak kény­sze­rű kö­vet­kez­mé­nye az el­sza­ka­dás a gyer­me­kek­től, aki­kért ha­lá­los ágyán is ag­gó­dik (299–319.). Az ő dön­té­sé­nek el­lent­mon­dá­sos­sá­ga ép­pen ab­ban rej­lik, hogy ami­kor fér­je éle­té­nek meg­men­té­sé­ért a ha­lált vá­lasz­tot­ta, el­hagy­ta gyer­me­ke­it, ho­lott az ő „éle­tük­nél sem­mi sem be­cse­sebb” (301.). Admétosz el­ve­szí­tet­te Alkésztiszt, vi­szont hű­sé­ges ma­radt az is­te­nek­hez és gyer­me­ke­i­hez. Pherész és Alkésztisz más-más mó­don, de min­den­kit el­ve­szí­tett: az előb­bi azért, mert az éle­tet vá­lasz­tot­ta, az utób­bi, mert hű­sé­ges volt fér­jé­hez.

 

 

Há­zas­ság és ha­lál

 

Há­zas­ság és ha­lál, alá­szál­lás és föl­emel­ke­dés a gö­rö­gök gon­dol­ko­dá­sá­ban szo­ro­san ösz­­sze­tar­to­zik, amit Eu­ri­pi­dész­nél is megfigyelhetünk.15 Mi­u­tán Admétosz fel­is­mer­te az al­vi­lág­ból vis­­sza­tért Alkésztiszt, Hé­rak­lész mint küriosz, vő­fély a me­nyeg­zői szer­tar­tás rí­tu­sá­val át­ad­ja őt fér­jé­nek, jobb­ju­kat ös­­sze­kap­csol­ja, és le­fá­tyo­loz­za az as­­szonyt (1112–1122.).16 Hé­rak­lész ek­kor mint­egy for­dí­tott Hümenaioszként je­le­nik meg. A há­zas­ság is­te­nét ugyan­is gyak­ran szo­mo­rú te­kin­tet­tel áb­rá­zol­ták, aki akár te­me­tés­sé vál­toz­tat­hat­ja az esküvőt,17 Hé­rak­lész vi­szont vi­dá­man, szin­te tré­fál­koz­va te­szi me­nyeg­ző­vé a te­me­té­si szer­tar­tást. Azért le­het­sé­ges ez, mert nász és gyász ri­tu­á­lé­ja egé­szen ha­son­ló, oly­kor azonos.18 Alkésztisz te­me­té­se­kor a fák­lyás gyász­me­net a fák­lyás me­nyeg­zői me­ne­tet idé­zi fel (910–925.), Hé­rak­lész la­ko­má­zá­sa pe­dig, amely bár nem szán­dé­ko­san, de meg­bot­rán­koz­ta­tó a gyász ide­jén, jel­ké­pe­sen meg­elő­le­ge­zi a me­nyeg­zői la­ko­mát. Az Al­vi­lág­ból vis­­sza­té­rő Alkésztisz ha­lot­ti fáty­lát a né­zők azo­no­sít­hat­ták meny­as­­szo­nyi fátylával.19 A le­fá­tyo­lo­zott Alkésztiszt Admétosz fi­a­tal­nak mond­ja, ami lát­szik ru­há­ján és ék­sze­re­in is (1049–1050.), az­az a meg­halt, ék­sze­re­i­vel együtt el­te­me­tett hit­ves föl­éke­sí­tett meny­as­­szony­ként tér vis­­sza Hádészból.

      Ha­lál és há­zas­ság egy­sé­gét Perszephoné tör­té­ne­te fe­je­zi ki legteljesebben.20 Démétér lá­nyát Ze­usz se­gít­sé­gé­vel el­ra­bol­ja, és fe­le­sé­gül ve­szi Plutón, az Al­vi­lág ural­ko­dó­ja. Démétér fák­lyák­kal ke­re­si éj­jel és nap­pal, s ami­kor meg­tud­ja, mi tör­tént, el­éri, hogy lá­nyát az év két­har­mad ré­szé­ben vis­­sza­en­ged­je Plutón az élők kö­zé.

      A lány szá­má­ra a há­zas­ság­kö­tés egy ha­tár­vo­nal át­lé­pé­se. Át­me­net, s ilyen ér­te­lem­ben le­zá­rá­sa és vé­ge va­la­mi­nek, hi­szen vis­­sza­for­dít­ha­tat­la­nul meg­szű­nik an­nak len­ni, aki és ami ko­ráb­ban volt. Démétér fák­lyá­i­nak kí­sé­re­té­ben va­ló­sá­go­san, és a me­nyeg­ző nap­ján ri­tu­á­li­san is el­hagy­ja az apai há­zat, és fér­je ott­ho­ná­ba költözik.21 A fér­fi, aki ál­ta­lá­ban tel­je­sen is­me­ret­len a lány szá­má­ra, el­ra­gad­ja, bir­tok­ba ve­szi őt, mint Plutón Perszephonét. A meny­as­­szony a nász­ágyon szűz­ként meg­hal, hogy as­­szony­ként új­já­szü­les­sen. Az ősi mí­tosz ezt a ha­lált és új­já­szü­le­tést, alá­szál­lást és föl­emel­ke­dést vi­lá­go­san ki­fe­jez­te az­zal, hogy Alkésztisz me­nyeg­ző­je nap­ján hal meg és tér vis­­sza az al­vi­lág­ból Perszephoné uta­sí­tá­sá­ra, de az eu­ri­pi­dé­szi fel­dol­go­zás­ból sem hi­á­nyoz­nak a há­zas­ság­kö­tés és a meg­ha­lás ha­son­ló­sá­gá­ra egy­ér­tel­mű­en uta­ló jel­zé­sek. A hal­dok­ló Alkésztisz sza­vai és tet­tei egy­aránt a há­zas­ság­ra va­ló fel­ké­szü­lést idé­zik. El­bú­csú­zik a nász­ágy­tól: „Te ágy, me­lyen meg­old­tam egy­kor szűz-övem e fér­fi­nak, ki­ért most, íme, meg­ha­lok, ég vé­led! Nem gyű­löl­lek: en­gem egy­ma­gam ölsz meg: hoz­zád s uram­hoz hűt­len nem le­szek, ezért ha­lok meg.” (177–179.). Ké­sőbb pe­dig meg­em­lé­ke­zik lány­sá­gá­ról, az atyai ház­ról és ot­ta­ni ágyá­ról, ame­lyet ak­kor ha­gyott el, ami­kor Admétosz hit­ve­se lett (248–249.).

 

 

A hit­ve­si sze­re­tet

 

Már az ed­di­gi­ek­ből is lát­hat­juk, hogy Alkésztisz nem azért vál­lal­ja a ha­lált fér­je he­lyett, mert sze­rel­mük fe­lül­múl min­den más sze­re­te­tet, s mert sen­ki más nem sze­ret úgy, mint az igaz fe­le­ség. A sze­re­lem Eu­ri­pi­dész drá­má­já­ban nem oka és vég­képp nem ma­gya­rá­za­ta a cselekedeteknek.22 Erósz oly­an­­nyi­ra nem ját­szik sze­re­pet a drá­má­ban, hogy még a nász­ágy is in­kább Thanatosz vi­lá­gá­hoz tar­to­zik, mint­sem a sze­re­lem és vágy is­te­né­hez. Alkésztiszt ugyan­is nem erósz, ha­nem ugyan­az a philia fű­zi Admétoszhoz, mint amely a szü­lő­ket gyer­me­ke­ik­hez. Ha ez így van, mi­ben kü­lön­bö­zik egy­ál­ta­lán a hit­ve­si sze­re­tet a szü­lői sze­re­tet­től?

      Alkésztisz ön­kén­tes ha­lá­la, mint a Szol­gá­ló mond­ja, a nagy­ra­be­csü­lés (protimeó, 155.) ta­nú­je­le. Olyan ön­fel­ál­do­zó sze­re­tet, amely a gyer­me­kek­ből és a férj­ből val­lá­sos tisz­te­le­tet vált ki (szebomesztha, 279.). Sa­ját be­val­lá­sa sze­rint Alkésztisz fér­je irán­ti tisz­te­let­ből (preszbeuousza, 282.) ál­doz­za fel az éle­tét. Admétoszt sem sze­re­lem fű­zi fe­le­sé­gé­hez, ha­nem a philia leg­ma­ga­sabb fo­ka, Alkésztisz nem egy­sze­rű­en ked­ves a szá­má­ra, ha­nem a leg­ked­ve­sebb as­­szony (ou philan alla philtatan günaika, 232.).

      A hit­ve­si philia esze­rint egy­részt in­ten­zi­tá­sá­ban tér el a szü­lői philiától, más­részt ab­ban a sa­já­tos tisz­te­let­ben, amely egye­dül a hit­ve­sek kö­zött le­het­sé­ges. Ez ta­lán nem je­lent töb­bet an­nál, mint hogy a fe­le­ség fe­le­ség­ként tisz­te­li fér­jét, gyer­me­kei ap­ját, a ház urát, Pherai ki­rá­lyát, a férj pe­dig férj­ként tisz­te­li hit­ve­sét, gyer­me­kei any­ját, Pherai ki­rály­nő­jét. A hit­ve­si philia va­ló­di mély­sé­ge ak­kor mu­tat­ko­zik meg, ami­kor Alkésztisz ha­tár­hely­zet­be ke­rül, és vá­lasz­ta­nia kell élet és ha­lál kö­zött. Ek­kor lesz egé­szen nyil­ván­va­ló­vá, hogy az iga­zi hit­ve­si sze­re­tet­hez a le­he­tő leg­szo­ro­sab­ban hoz­zá­tar­to­zik az ál­do­zat­ho­za­tal. Ez a gon­do­lat ere­den­dő­en ben­ne rej­lik a mí­tosz­ban, és még az ér­ték­rend­sze­rek vi­szony­la­gos­sá­gá­ra szí­ve­sen rá­mu­ta­tó Eu­ri­pi­dész drá­má­já­ból sem hi­ány­zik. Alkésztisz min­den­ről le­mond, hogy Admétosz él­hes­sen. Le­mond ar­ról, ami­től idős apó­sa és anyó­sa nem akar meg­vál­ni: az élet­ről, amely ugyan „rö­vid, de édes” (693.).

      Az­ál­tal, hogy Alkésztisz meg­hal a fér­jé­ért, ta­nú­sá­got tesz ar­ról is, hogy a hit­ve­si philia fe­lül­múl­ja a ha­lál ere­jét. A ha­lál csak idő­le­ge­sen tud­ja el­vá­lasz­ta­ni egy­más­tól a há­zas­tár­sa­kat, hi­szen az élet va­ló­ban rö­vid, „a len­ti idő pe­dig hos­­szú” (692–692.), és e hos­­szú idő­ben is­mét együtt lesz­nek az al­vi­lág­ban. Ez nem ér­zel­gős re­mény, ha­nem ha­tá­ro­zott ígé­ret. A ha­lál te­hát nem meg­szün­te­ti, ha­nem be­tel­je­sí­ti a hit­ve­si sze­re­te­tet, és nem vet vé­get a há­zas­ság­nak, ha­nem az idő­le­ges, em­be­ri in­téz­mény­ből örök kö­te­lé­ket hoz lét­re. A há­zas­ság­kö­tés, mint tud­juk, ele­ve a ha­lál ár­nyé­ká­ban megy vég­be. Admétosz pe­dig ar­ra ké­ri Alkésztiszt, hogy vár­ja őt a Hádészban, ké­szít­sen kö­zös szál­lást oda­lent, hogy egy­más ol­da­lán (pleura, 376.) nyu­god­ja­nak. „De várj re­ám ott lent, s fo­gadj, ha meg­ha­lok, ké­szítsd la­ká­sunk, mely­ben együtt ott la­kunk. S én meg­ha­gyom, hogy egy céd­rus le­gyen la­kunk, s hogy ott a keb­lem (pleura) majd keb­le­den le­gyen: mert a ha­lál­ban sem kivánok nél­kü­led ma­rad­ni, én egyet­len hivem, hit­ve­sem (374–378.).” Szó sze­rint: „ha­lá­lom­ban so­ha ne le­gyek nél­kü­led, aki egye­dül vagy hű hoz­zám (tész monész pisztész emoi).”

      Eu­ri­pi­dész per­sze úgy in­té­zi, hogy Admétosz sza­va­i­nak hi­te­les­sé­ge meg­kér­dő­je­le­ződ­jék, ami­kor vo­na­kod­va bár, de el­fo­gad­ja, s már-már há­zá­ba ve­ze­ti Hé­rak­lész aján­dé­kát, a le­fá­tyo­lo­zott nőt, no­ha még nem is­mer­te fel ben­ne a vis­­sza­tért Alkésztiszt (1112–1119.). Admétosz a drá­má­ban hűt­len­nek bi­zo­nyul, mert a cse­les ba­rá­ti rá­be­szé­lés ha­tá­sá­ra és sa­ját fo­gad­ko­zá­sai el­le­né­re meg­nő­sül­ne, egy má­sik „ol­dalt” (pleura) vá­laszt­va, hogy az Alkésztisz ha­lá­la árán meg­hos­­szab­bo­dott éle­té­ben se ma­rad­jon egye­dül.

      Admétosz hűt­len­sé­ge azon­ban nem le­rom­bol­ja, ha­nem erő­sí­ti azt a gon­do­la­tot, hogy az em­be­rek szá­má­ra le­het­sé­ges esz­mé­nyi há­zas­ság tel­jes­ség­gel mo­no­gám. Eu­ri­pi­dész úgy in­té­zi, hogy Admétoszt a hűt­len­sé­ge mi­att tart­suk gyen­gé­nek, és ép­pen ez­zel erő­sí­ti meg azt a gon­do­la­tot, hogy a hű­sé­ges mo­no­gá­mia az esz­mény. Nem azért ítél­jük el a drá­ma Admétoszát, mert nem akar meg­hal­ni, ha­nem mert vo­na­kod­va bár, de meg­nő­sül­ne, ho­lott erő­sen fo­gad­ko­zott Alkésztisznek, hogy örök­ké hű­sé­ges ma­rad hoz­zá.

      Egy má­sik ha­gyo­mány, amely­ben szin­tén a pleura a fér­fi és nő szo­ros ös­­sze­tar­to­zá­sá­nak a jel­ké­pe, azt ta­nít­ja, hogy mi­vel „nem jó az em­ber­nek egye­dül” (Ter 2,18) Is­ten asz­­szonyt for­mált ne­ki az ol­da­lá­ból (pleura vö. Ter 2,21-22). E nél­kül az ere­den­dő, ter­mé­sze­tes mo­no­gá­mia-esz­me nél­kül Alkésztisz gö­rög mí­to­sza és drá­má­ja is ér­dek­te­len vol­na. A mo­no­gám há­zas­ság te­hát nem­csak azt je­len­ti, hogy Admétosznak egy idő­ben csu­pán egy fe­le­sé­ge van, ha­nem azt is, hogy még hit­ve­se ha­lá­la után sem köt újabb há­zas­sá­got: „él­ted­ben is te vol­tál, és hol­tod­ban is min­dig te léssz a hit­ve­sem; he­lyed­ben más thesszál le­ány fér­jé­nek hív­ni nem fog már so­ha: nem él olyan nő, ap­ja bár­mi­lyen ne­mes, és bár­ki más as­­szony­nál szebb le­gyen ma­ga.” (328–333.) Admétosz sza­va­i­ból és ígé­re­te­i­ből, va­la­mint Alkésztisz tet­té­ből az kö­vet­ke­zik, hogy a há­zas­ság a monosz és a moné, az egye­dü­li fér­fi és az egye­dü­li nő hű­sé­ges, el­vá­laszt­ha­tat­lan, a sír után is tar­tó philiája. A há­zas­ság te­hát ab­ban az ér­te­lem­ben is meg­ha­lás, hogy az egész éle­tün­ket, az ál­ta­lunk nem is­mert jö­vőn­ket is oda­aján­dé­koz­zuk a má­sik­nak. Ezért te­hát lé­nye­gi­leg mo­no­gám, lé­nye­gi­leg hű­sé­ges, lé­nye­gi­leg ál­do­zat-jel­le­gű, és lé­nye­gi­leg örökkétartó. Túl­mu­tat a kor­lá­tolt, vé­ges em­be­ri lé­te­zé­sen, amen­­nyi­ben in­téz­mé­nye­sült for­má­ja egy má­sik, „ide­gen”, ha­lan­dó em­be­ri lény mel­let­ti tel­jes el­kö­te­le­ző­dés­nek, még­pe­dig úgy, hogy dön­té­sünk kö­vet­kez­mé­nye­it egy­ál­ta­lán nem lát­hat­juk elő­re. Nem tud­juk ugyan­is, mit ter­vel ki Apol­lón, és mit en­ged­nek meg a Moirák. A há­zas­ság­ban te­hát ere­den­dő­en van va­la­mi túl­vi­lá­gi, is­te­ni olyas­mi, amit a gö­rög hosziosznak ne­vez.

 

-----

1     Apollodórosz: Mi­to­ló­gia 1.9.15. Hor­váth Ju­dit for­dí­tá­sa. Eu­ró­pa Könyv­ki­adó, Bu­da­pest, 1977, 26–27.

2      Kerényi Kár­oly: Gö­rög mi­to­ló­gia. Gon­do­lat Ki­adó, 1977, 94., a for­rás-hi­vat­ko­zá­sok­kal.

3     Kerényi (1977) 284–285.

4     A kö­vet­ke­ző ki­adást hasz­ná­lom: Eu­ri­pi­dész: Alkésztisz. In: Eu­ri­pi­dész ös­­szes drá­mái. Eu­ró­pa Könyv­ki­adó, Bu­da­pest, 1984. Devecseri Gá­bor for­dí­tá­sát he­lyen­ként mó­do­sí­tot­tam.

5     Kerényi (1977), 284–285.

6     La­ko­ma 179c

7     Ld. Ritoók Zsig­mond: „Euripidés Alkéstisa: víg­já­ték vagy tra­gé­dia?” In: Uő. Vágy, köl­té­szet, meg­is­me­rés. Vá­lo­ga­tott ta­nul­má­nyok. Osiris Ki­adó, Bu­da­pest, 2009, 180–193; Karsai György: „Mi­ért nem sze­ret­jük Admétoszt?” Szín­ház 41/6 (2008 jú­ni­us), 37–38. D. Tóth Ju­dit: „A fe­le­ség hang­ja Eu­ri­pi­dész Alkésztiszében.” In: A Vö­rös Pos­ta­ko­csi 2009 (Tél), 8–18.

8     Buxton, R.G.A.: Persuasion in Greek Tragedy. Camb­rid­ge University Press, Camb­rid­ge, 1982, 150.

9     Devecseri a prodidómit ál­ta­lá­ban „elhagyni”-nak for­dít­ja, ami né­hány eset­ben fél­re­ve­ze­tő. Az áru­lás­ról és en­nek je­len­tő­sé­gé­ről Eu­ri­pi­dész Alkésztiszában ld. Ritoók Zsig­mond (2009), 185–186.

10    Aisz­khü­losz (Eumeniszek 728. sor) sze­rint Apol­lón bor­ral le­itat­ta az is­ten­nő­ket.

11    E par­ti­ci­pi­u­mos szer­ke­zet je­len­tő­sé­gé­re Karsai György hív­ta fel a fi­gyel­me­met. Ezért és a kéz­irat­tal kap­cso­la­tos egyéb, na­gyon hasz­nos meg­jegy­zé­se­i­ért kö­szö­net­tel tar­to­zom ne­ki.

12    Karsai György sze­rint Eu­ri­pi­dész drá­má­i­ban a philoi ki­fe­je­zet­ten a ro­ko­no­kat je­len­ti. Más szer­zők­nél a philoi tá­gabb kör, a ko­rai gö­rög köl­tők­nél pl. mind­azok „ked­ve­sek”, akik kap­cso­lat­ban áll­nak a köl­tő­vel és egy­más­sal, cím­zett­jei és köz­ve­tí­tői a köl­te­mé­nyek­ben meg­fo­gal­ma­zott üze­net­nek. Pla­tón­nál a philoi a ro­ko­no­kat és a ba­rá­to­kat egy­aránt je­len­ti (lásd pél­dá­ul Phaidrosz 233c-d, ahol fel­me­rül az a pla­tó­ni fi­lo­zó­fia szá­má­ra fon­tos kér­dés, hogy men­­nyi­ben szük­sé­ges erósz a ba­rát­ság­hoz.)

13    A drá­má­ban az anya sze­rep­lő­ként nem je­le­nik meg, ta­lán öko­nó­mi­ai meg­fon­to­lá­sok­ból, hi­szen Alkésztisz sze­mé­lyén ke­resz­tül az anya-gyer­mek kap­cso­lat tö­ké­le­te­sen meg­je­le­nít­he­tő.

14    Ha­son­ló­kép­pen gon­dol­ja Karsai György (2008) is. Ritoók Zsig­mond (2009, 118) ér­tel­me­zé­sé­ben Admétosz az éle­tet vá­lasz­tot­ta, hi­szen ar­ra kért má­so­kat, hogy meg­hal­ja­nak he­lyet­te. Hi­bá­zott, és ki­de­rült, hogy ros­­szul dön­tött, mert vé­gül „el­vesz­tet­te azo­kat az ér­té­ke­ket, me­lyek éle­té­nek ér­tel­met ad­hat­tak vol­na.” D. Tóth Ju­dit (2009) is úgy ér­tel­me­zi a drá­mát, hogy Admétosznak volt vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­ge, és ezért iro­ni­kus férj­kri­ti­ká­nak tart­ja a mű­vet.

15    Er­ről Foley, Helene, P.: Female acts in Greek Tragedy. Princeton University Press, Princeton, Ox­ford, 2001, 303–331.

16    Richard Buxton: „Le voile et le silence dans Alceste. Cahiers du G.I.T.A. 3. (1987) Actes du colloque international de Montpelliers: 167–178.; Foley, id. mű 2001, 310–312.

17    Richard Seaford: „The Tragic Wedding.” The Jo­ur­nal of Hellenic Studies 107 (1987), 106–130, kü­lö­nö­sen 113.

18    Kö­zös ele­mek a si­ra­tás, az ének­lés, ál­do­zat­be­mu­ta­tás, a haj le­vá­gá­sa, a meny­as­­szo­nyi ru­ha vi­se­lé­se, a ko­szo­rú, a fá­tyol, a kí­sé­rők, a fák­lyás me­net. Tel­jes azo­nos­ság a há­zas­ság­ra ké­szü­lő, de köz­ben el­hunyt nő vagy fér­fi te­me­té­si szer­tar­tá­sá­ban le­het­sé­ges. Er­ről ld. Seaford fent hi­vat­ko­zott, ala­pos ta­nul­má­nyát, amely el­ső­sor­ban a tra­gé­di­á­kat hasz­nál­ja for­rás­nak, de a mű­vé­sze­ti áb­rá­zo­lá­sok­ra is te­kin­tet­tel van. Az Alkésztiszt nem vizs­gál­ja.

19    A le­fá­tyo­lo­zás rí­tu­sá­ról a vá­za­ké­pek alap­ján jól ada­tolt elem­zést kö­zöl: Gaëlle Deschodt: „Images et mariage, une question de méthode: le geste d’anakalypsis”, Cahiers «Mondes anciens» [En ligne], 2 2011, mis en ligne le 20 juillet 2011, Consulté le 17 novembre 2012. URL : http://mondesanciens.revues.org/index370.html

20    Foley (2001), 305

21    Ld. Walter Burkert, Ho­mo necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. Walter de Gruyter, Ber­lin-New York, 1972, 74–75.

22    Az ez­zel kap­cso­la­tos kü­lön­fé­le ma­gya­rá­za­tok­ról ld. Ritoók (2009), 191. 45. j.