Az elbeszélő hitelvesztése

Tormay Cécile Bujdosó könyvének néhány narrációs problémájáról

Szolláth Dávid  tanulmány, 2013, 56. évfolyam, 2. szám, 176. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

A Buj­do­só könyv si­ke­re

 

Mi­ért volt si­ke­res mű a Buj­do­só könyv? Tud­juk, ele­in­te va­ló­ban az volt, nagy tö­me­gek ol­vas­ták, szá­mos ki­adást ért meg 1921-től, az el­ső kö­tet el­ső meg­je­le­né­sé­től a mű 1945-ös be­til­tá­sá­ig, és Szekfű Gyu­la Há­rom nem­ze­dé­ke, va­la­mint Sza­bó De­zső El­so­dort fa­lu­ja mel­lett so­kan ezt te­kin­tet­ték a Hor­thy­-kor­szak egyik alap­ve­tő mű­vé­nek. Eh­hez rög­tön hoz­zá­te­het­jük, hogy Szekfű tör­té­net­po­li­ti­kai es­­szé­jé­hez, Sza­bó vi­lág­né­ze­ti re­gé­nyé­hez ké­pest en­nek a mű­nek a be­fo­ga­dá­sa a leg­kön­­nyebb, ez hat leg­in­kább az ol­va­sók ér­zel­me­i­re, és ez igény­li a leg­ke­ve­sebb in­tel­lek­tu­á­lis erő­fe­szí­tést.

                A Buj­do­só könyv po­li­ti­kai vád­irat, amely na­gyon gyor­san re­a­gált a mo­dern ma­gyar tör­té­ne­lem egyik leg­ka­taszt­ro­fá­li­sabb ese­mé­nyé­re: ins­tant ma­gya­rá­za­tot adott a tri­a­no­ni or­szág­vesz­tés­re. Azért le­het­tek há­lá­sak az ol­va­sók tö­me­gei, mert ko­moly meg­győ­ző erő­vel nyúj­tott na­gyon egy­sze­rű vá­laszt. Esze­rint a tri­a­no­ni tra­gé­di­á­ért el­ső­sor­ban a zsi­dó faj és az áru­ló ma­gyar gróf, Kár­olyi Mi­hály a fe­le­lős, má­sod­sor­ban pe­dig a kis­an­tant ál­la­mok há­lát­lan, irigy né­pei. A ma­gyar po­li­ti­kai osz­tály­ról szin­te min­den fe­le­lős­sé­get el­há­rít, egye­dül azért ma­rasz­tal­ja el az or­szá­got ve­ze­tő ura­kat, mert kép­te­le­nek a meg­egye­zés­re, az ös­­sze­fo­gás­ra.

                Mind­ezt vég­le­te­kig le­egy­sze­rű­sí­tett, vad­ro­man­ti­kus ér­ték­struk­tú­ra sze­rint te­szi, ame­lyet ma leg­in­kább csak a tö­meg­kul­tú­ra si­ker­mű­ve­i­ben, hor­ror­fil­mek­ben, kép­re­gé­nyek­ben vagy fantasykben lát­ha­tunk vi­szont. A zsi­dók a könyv­ben af­fé­le zombik vagy orkok, för­tel­mes lé­tük egyet­len cél­ja a szé­pek és a jók el­pusz­tí­tá­sa. „Egy da­gadt sze­mű, pu­ha nagy va­rangy, egy szi­ma­to­ló dög­ke­se­lyű, egy kéj­gyil­kos, egy fe­ke­te hiéna…” so­rol­ja a zsi­dó nép­biz­to­so­kat, majd így jel­lem­zi őket: „vér­düh­ben fer­tő­zők, szadikus de­ge­ne­rál­tak, ha­tal­mi té­boly­tól püf­fedt ar­cok, […] szin­te ele­ve­nen fel­osz­ló ko­po­nyák.” (384.)1 A vo­na­ton he­ge­dü­lő „zsidócigányt”, e vi­szo­lyog­ta­tó ke­ve­rék­lényt így jel­lem­zi: „Ala­csony hom­lo­ká­ból fe­ke­te haj tört föl. A sze­me vé­res volt. Az egyik orr­cim­pá­ja hi­ány­zott, mint­ha va­la­mi ál­lat rág­ta vol­na ki. Tö­vi­ses kék ál­la alá nyom­ta a he­ge­dűt. A ször­nyű lu­e­szes arc mo­so­lyog­ni kez­dett és a he­ge­dűn las­sú rit­mus­sal ug­rált a vo­nó.” (265.) A ma­gyar ne­me­sek vi­szont me­se­be­li tün­dék vagy hé­ro­szok, akik­nek a ha­lan­dók vi­lá­ga fö­lött zaj­lik az éle­te, min­den moz­du­la­tuk­nak, sza­vuk­nak, de még a hall­ga­tá­suk­nak is tör­té­nel­mi je­len­tő­sé­ge van, a kö­zü­lük is leg­na­gyob­bak misz­ti­kus sors­kap­cso­lat­ban van­nak a ha­zá­val, Ti­sza Ist­vánt, Hor­thy Mik­lóst pe­dig krisz­tu­si alak­ká sti­li­zál­ja. (24., 79., 338.) A Kár­olyi-kor­mány, majd a Ta­nács­köz­tár­sa­ság bu­ká­sa után egy an­ti­sze­mi­ta mű egyéb­ként is si­ker­re szá­mít­ha­tott. Mi­vel e két rend­szer és fő­leg az utób­bi ve­ze­tői kö­zött nagy volt a zsi­dó szár­ma­zá­sú­ak ará­nya (más kér­dés, hogy az érin­tet­tek ho­gyan azo­no­sí­tot­ták ma­gu­kat), je­len­tő­sen fel­erő­sö­dött az an­ti­sze­mi­tiz­mus az or­szág­ban, ezt a Buj­do­só könyv egy­részt tük­röz­te, más­részt nagy nyel­vi in­ven­ci­ó­val to­vább ger­jesz­tet­te. Jo­gos­nak tű­nik Bán­ki Éva ész­re­vé­te­le, aki sze­rint a könyv fel­sza­ba­dí­tó­an hat­ha­tott az an­ti­sze­mi­ta be­széd­re, hi­szen zsi­dó­gyű­lö­le­te olyan meg­döb­ben­tő­en mér­ték­te­len, hogy eh­hez ké­pest sok sza­lon-an­ti­sze­mi­ta mér­sé­kelt­nek érez­het­te magát.2

                 A si­ker kul­csa te­hát ez: olyan mi­ti­kus narratívát – va­rázs­me­sét – kí­nál a Buj­do­só könyv a tör­té­nel­mi tra­u­má­ból épp csak ocsú­dó ma­gyar ol­va­sók­nak, amely­ben a ma­gya­rok szep­lő­te­le­nül tisz­ta hő­sök, akik tra­gi­ku­san el­buk­tak a rá­juk tip­ró go­no­szok vi­lág-ös­­sze­es­kü­vé­se mi­att. A könyv se­gít „csa­tor­náz­ni” vagy transz­fe­rál­ni a há­bo­rú, a vörösterror, Tri­a­non min­den fáj­dal­mát és ke­se­rű­sé­gét: a ha­ra­got Kár­olyi­ra és az őt (is) fel­hasz­ná­ló zsi­dó­ság­ra irá­nyít­ja.

                A mű si­ke­ré­nek kér­dé­sét te­kint­ve fon­tos té­nye­ző, hogy „női ol­vas­mány”-nak mu­tat­ja ma­gát. Hol ro­man­ti­kus, hol kon­zer­va­tív tra­dí­ci­ó­kat idéz ab­ban a te­kin­tet­ben, hogy mi­lyen­nek kell len­nie a női ol­vas­má­nyok­nak, és mi­lye­nek­nek kell len­ni­ük a nők­nek. A Buj­do­só könyv egy­részt a szen­ve­dé­lyek ára­dó köny­ve, más­részt a fő­sze­rep­lő klas­­szi­kus női eré­nye­i­ről, (áll­ha­ta­tos­ság, ki­tar­tás) és fér­fi­eré­nye­i­ről (szer­vez­ke­dés, har­ci­as­ság) szól. A szen­ve­dé­lyek ezért szi­go­rú­an a ha­za­fi­as­ság te­rü­le­té­re kor­lá­to­zód­nak, ma­gán­vá­gyak­nak harc ide­jén nincs he­lyük, az ér­zé­ki­ség pe­dig bu­ja­ság, ami a zsi­dók att­ri­bú­tu­ma. A mel­lék­alak­ok is több­sé­gük­ben nők, ál­do­za­tos, oda­adó és fedd­he­tet­len er­köl­csű as­­szo­nyok, akik­nek szö­vet­sé­gé­ből lét­re­jött a Tormay Cécile ve­zet­te Ma­gyar As­­szo­nyok Nem­ze­ti Szö­vet­sé­ge, az­az a szer­ve­zett pro­tes­táns höl­gyek egye­sü­lé­se a „ka­to­li­kus női ala­ku­la­tok­kal” (96.) (A fes­lett er­köl­csű nők ki­vé­tel nél­kül az el­len­ség tá­bo­rá­hoz tar­toz­nak, a „fe­mi­nis­ta” pe­dig szi­tok­szó Tormay szó­tá­rá­ban.) A szer­ve­zet egy idő­ben kö­zel egy­mil­li­ós tag­sá­gá­ra az­tán, mint a re­gény el­ső szá­mú cél­kö­zön­sé­gé­re szá­mít­ha­tott is Tormay.3

                Az ál­ta­la ve­ze­tett MANSZ ki­ter­jedt há­ló­za­ta, Tormay Cécile nem­zet­kö­zi is­mert­sé­ge, ko­ráb­bi írói nép­sze­rű­sé­ge, a Hor­thy­-kor­szak­ban be­töl­tött rep­re­zen­ta­tív sze­re­pe nyil­ván­va­ló­an nagy­ban hoz­zá­já­rult a Buj­do­só könyv di­a­da­lá­hoz. Ám hi­ba vol­na egye­dül a szer­ző po­li­ti­kai hely­ze­té­nek és a mű tör­té­nel­mi szi­tu­ált­sá­gá­nak be­tud­ni a si­kert, en­nek po­é­ti­kai, sti­lisz­ti­kai okai is van­nak. A Buj­do­só könyv ki­vá­ló ér­zék­kel al­kal­maz iro­da­lom­tör­té­ne­ti­leg már „be­vált”, „sza­va­tolt” nar­ra­tív min­tá­kat és kul­tu­rá­lis to­po­szo­kat. Ezek na­gyon kü­lön­bö­ző he­lyek­ről szár­maz­nak, még­is erő­sí­tik egy­más ha­tá­sát. A cím rög­tön fel­idé­zi a tö­rök hó­dolt­ság ko­rát, a ku­ruc buj­do­só­kat, amit ki­egé­szít a nem­zet­si­ra­tás ha­gyo­má­nya, mely­nek ős­min­tá­ja a Si­ral­mak köny­ve. A Buj­do­só könyv nem­csak po­li­ti­kai pamf­let, nem­csak sze­mé­lyes nap­ló, ha­nem je­re­mi­ád is, amely szak­rá­lis ere­de­tű nyel­ven si­rat­ja a ha­zát. Ám a kul­ti­kus nyelv és a fáj­da­lom pa­na­szo­lá­sa négy­száz­öt­ven ol­da­lon a leg­na­gyobb jó­in­du­lat­tal is unal­mas­sá vál­na. Ezt se­gít el­ke­rül­ni egy­részt a gyak­ran elő­ke­rü­lő mo­dern, he­lyen­ként exp­res­­szi­o­nis­ta nyelv, amely di­na­mi­zál­ja a kul­ti­kus-tra­gi­kus szó­la­mot, más­részt a lektűr-narratívák (ös­­sze­es­kü­vés-, nyo­mo­zás- és buj­do­sás-tör­té­ne­tek), ame­lyek ké­pe­sek hos­­szú tá­von fenn­tar­ta­ni az ol­va­sói ér­dek­lő­dést. A Buj­do­só könyv ne­he­zen ös­­sze­bé­kít­he­tő diszkurzusok kü­lön­le­ges ke­ve­ré­ke: kul­ti­kus, köz­éle­ti és po­pu­lá­ris nyel­vi ré­te­gek ta­lál­ko­zá­sa egy olyan mű­ben, amely egy­szer­re akar po­li­ti­kai vád­irat, kor­do­ku­men­tum és mo­dern lí­rai re­gény len­ni.

               

Nap­ló­for­ma és va­ló­sze­rű­ség

 

A má­sod­la­gos iro­da­lom a Buj­do­só könyv szá­mos csúsz­ta­tá­sát, kon­cep­ci­ó­zus tor­zí­tá­sát feltárta.4 Rég­óta nyil­ván­va­ló, hogy ál­nap­ló­ról van szó. A ma­gam ré­szé­ről nem tar­tom ele­ve ir­re­le­váns kér­dés­nek, hogy ho­gyan ítél­jük meg az ál­nap­lót eti­ka­i­lag. Ne­vez­zük tör­té­ne­lem­ha­mi­sí­tás­nak, mint­hogy nagy pél­dány­szám­ban ki­adott, te­kin­té­lyes po­li­ti­ku­sok ál­tal tá­mo­ga­tott, több nyelv­re le­for­dít­ta­tott pro­pa­gan­da­anyag­ról van szó, ahol egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy igaz-e, ami le van ír­va, az­az te­kint­sük a ha­mis ta­nú­zás egy­sze­rű jo­gi ese­té­nek? Vagy pe­dig fo­gad­juk el azt az ál­lás­pon­tot, mely sze­rint min­den nap­ló tor­zít, egyik sem mu­tat­ja a tör­té­nel­mi tényt a ma­ga ér­tel­me­zés nél­kü­li nyers va­ló­já­ban, in­do­ko­lat­lan te­hát ezt épp Tormay köny­vén szá­mon kér­ni. Kollarits Krisz­ti­na fo­gal­maz­za meg ezt a nyo­mós el­len­ér­vet. Egy­részt Philippe Lejeune An­na Frank nap­ló­elem­zé­sé­re hivatkozva5 el­mond­ja, hogy el­vég­re min­den ki­adás­ra szánt nap­lót utó­la­gos szer­kesz­tői mó­do­sí­tá­sok­nak vet­nek alá, más­részt a linguistic turnön át­esett tör­té­ne­lem­el­mé­let alap­té­te­lé­re hi­vat­ko­zik, mi­sze­rint nincs szö­veg, amely szín­ről szín­re lát­tat­ná az úgy­ne­ve­zett tör­té­nel­mi tényeket.6

                Az eti­kai el­len­ve­tés itt az le­het, hogy Tormay Cécile-től per­sze tá­vol áll a poszt­mo­dern is­me­ret­el­mé­le­ti szkep­szis, po­li­ti­kai cél­kö­zön­sé­ge sem ak­kor, sem ma nem Lejeune-től és nem Hayden White-tól ta­nul­ta a na­iv referencializmus ref­lek­tált meg­kér­dő­je­le­zé­sé­nek fi­nom ér­tel­me­ző­tech­ni­ká­it. Írá­sa meg­győ­ző­dé­ses igaz­ság­be­széd, Tormay Cécile-t sér­te­né leg­in­kább az olyan vé­de­lem, amely a fik­ci­ós be­széd­mód­ok­hoz kö­ze­lí­te­né és a fel­füg­gesz­tett referencialitás te­rü­le­té­re he­lyez­né mű­vét.

                A Buj­do­só könyv zsi­dó­el­le­nes vád­irat, el­sőd­le­ges funk­ci­ó­ja a po­li­ti­kai pro­pa­gan­da. A nap­ló­for­má­ra a nap­ló­ol­va­sá­si kon­ven­ci­ók, a sze­mé­lyes­ség „hi­te­le­sí­tő ere­je”, s a köz­vet­len kö­zel­ről meg­mu­ta­tott „min­den­na­pi­ság re­a­liz­mu­sa” mi­att van szük­sé­ge.

                A nap­ló­író el­vi­leg sok­kal ke­vés­bé tor­zít­ja az át­élt va­ló­sá­got, mint a me­mo­ár­író, hi­szen ő nap­ról nap­ra jegy­zi le a lá­tot­ta­kat, az anyag ezért valóságközeli, nincs utó­la­gos ren­de­zés, át­ér­tel­me­zés. Igaz, a nap­ló nem nyújt­hat át­fo­gó ké­pet, csak az ese­mé­nyek­ben részt­ve­vő sze­mély par­ci­á­lis né­ző­pont­já­ból ké­pes lát­tat­ni a vi­lá­got. Ezt a fo­gya­té­kos­sá­got a sze­mé­lyes­ség hi­te­le­sí­tő ere­je el­len­sú­lyoz­za. A le­ír­tak részt­ve­vő szem­ta­nú­tól szár­maz­nak, for­rás­ér­té­kű­ek. A Buj­do­só köny­vet a nap­ló­mű­faj­nak ez a ré­gi­mó­di, a lejeune-i vagy bár­mi­lyen más kri­ti­kai ana­lí­zis­től érin­tet­len fel­fo­gá­sa jel­lem­zi. A le­írá­sok, a rész­le­te­zé­sek va­ló­ság-ef­fek­tu­sa, a szem­ta­nú­ság for­rás-ere­je ké­pes hi­te­le­sí­te­ni az eb­ben a szö­veg­kör­nye­zet­ben el­he­lye­zett leg­va­dabb zsi­dó-rém­ké­pe­ket és ba­bo­ná­kat is a meg­fe­le­lő­en indoktrinált ol­va­sók szá­má­ra. A nap­ló­for­ma a po­li­ti­kai üze­net nar­ra­tív ki­ter­jesz­té­se, a pro­pa­gan­da­szö­veg egyik fő ar­gu­men­tá­ci­ós esz­kö­ze, eb­ből a szem­pont­ból má­sod­la­gos, hogy min­den bi­zon­­nyal va­ló­ban írt Tormay Cécile nap­lót, ame­lyet a Buj­do­só könyv írá­sa­kor felhasznált.7

                Az ef­fé­le szö­ve­gek­nek meg­fel­leb­bez­he­tet­len au­to­ri­tá­sa van az an­ti­sze­mi­ta ér­ve­lé­sek­ben. A köz­tisz­te­let­ben ál­ló nagy­as­­szony nap­ló­ja nem ha­zud­hat, hi­szen ő ott volt sze­mé­lye­sen, szem­től szem­ben lát­ta a zsi­dó gyil­ko­so­kat. A nap­ló­for­ma erő­tel­jes do­ku­men­tum-il­lú­zi­ó­ja mi­att is van, hogy az ef­fé­le ál­nap­ló – épp­úgy mint a zsi­dók vi­lág-ös­­sze­es­kü­vé­sé­ről szó­ló hír­hedt ko­hol­mány, a Cion böl­cse­i­nek jegy­ző­köny­ve – an­ti­sze­mi­ta be­szé­dek ge­ne­rá­ci­ó­i­nak vál­hat alap­szö­ve­gé­vé.

                Van­nak azon­ban olyan ön­le­lep­le­ző hi­bák a Buj­do­só könyv szö­ve­gé­ben, ame­lyek­re ér­de­mes oda­fi­gyel­ni. Ezek – mos­ta­ni, po­é­ti­kai szem­pont­ból – nem azért hi­bák, mert „le­lep­le­zik”, hogy a nap­ló nem szín­ről szín­re mu­tat­ja a va­ló­sá­got. Va­ló­ban na­i­vi­tás vol­na ezen fen­na­kad­ni. Ha­nem azért, mert sér­tik a va­ló­sze­rű­ség kí­vá­nal­mát, sér­tik a realista-dokumentarista for­ma­in­ten­ci­ót, a kon­ven­ci­o­ná­lis nap­ló­for­ma fel­kel­tet­te ol­va­sói el­vá­rást. A hi­bák ezért nem csak a kor­do­ku­men­tum tör­té­ne­ti hi­te­les­sé­gét, ha­nem a mű esz­té­ti­kai hi­te­lét veszélyeztetik.8 Ez pe­dig nem má­sod­la­gos szem­pont, hi­szen nagy­já­ból ezen mú­lik a mű ol­vas­ha­tó­sá­ga.

                Lás­sunk te­hát né­hány ön­le­lep­le­ző hi­bát. Gya­ko­ri­ak az idő­ren­di prob­lé­mák. Pél­dá­ul az 1918. no­vem­ber 13-ai be­jegy­zés­nél egy Bródy Sán­dor-cik­ket is­mer­tet az el­be­szé­lő, s rög­tön el­mond­ja, hogy e cikk mi­att til­ta­ko­zó le­ve­lek ez­rei ér­kez­tek Az Est szer­kesz­tő­sé­gé­be, és „te­mér­dek elő­fi­ze­tő vis­­sza­küld­te a la­pot”. (100.) Az ol­va­só­ban azon­nal fel­me­rül a kér­dés, va­jon ho­gyan sze­rez­he­tett a nap­ló­író még az­nap tu­do­mást a sok ol­va­sói pa­nasz­ról? Ti­sza ha­lá­la­kor „meg­jó­sol­ja”, hol fog áll­ni a szob­ra (56.), 1919. áp­ri­lis 11-én, Eöt­vös Ló­ránd ha­lá­la­kor pe­dig fáj­lal­ja, hogy a nagy tu­dós mi­ért nem ka­pott leg­alább né­hány hó­na­pot a sors­tól, „hogy lás­sa fel­emel­ked­ni meg­csú­folt fa­ját”, mint­ha tud­ná, tud­hat­ná, hogy a Ta­nács­köz­tár­sa­ság au­gusz­tus­ra meg fog buk­ni. (295.) Az ef­fé­le meg­jegy­zé­se­ken lát­szik, hogy utó­lag il­lesz­tet­ték az adott dá­tum­hoz, de nem „dol­goz­ták el” a be­tol­dá­so­kat – szer­kesz­tői gon­dat­lan­ság, férc­mun­ka. Más­kor föld­raj­zi kép­te­len­sé­gek­be bot­lunk. Az­na­pi par­la­men­ti be­szé­de­ket is­mer­tet Ba­las­sa­gyar­ma­ton kel­te­zett nap­ló­be­jegy­zés­ében új­ság­cikk alap­ján, de olya­nok­ra is ki­tér, ame­lyek­ről el­mond­ja, eze­ket a „fe­nye­ge­tő és vé­reng­ző be­szé­de­ket a kül­föld­re va­ló te­kin­tet­tel nem kö­zöl­ték a la­pok.” (386.) Hon­nan ve­szi, mit be­szél Kár­olyi ott­hon, szűk csa­lá­di kör­ben? (92.) Hon­nan tud­ja Ba­las­sa­gyar­ma­ton, hogy Kunszentmiklóson Sza­mu­ely mi­lyen pár­be­szé­det foly­ta­tott egyik ter­ror­le­gé­nyé­vel? (402.)

                Jel­lem­ző az is, hogy részt­ve­vő el­be­szé­lő­ként ír le olyan hely­ze­te­ket, ame­lyek­ről nyil­ván­va­ló­an nem le­het köz­vet­len ta­pasz­ta­la­ta, hi­szen kép­te­len­ség, hogy va­la­ki egy nap alatt an­­nyi he­lyen ott le­gyen sze­mé­lye­sen, mint amen­­nyit Tormay egy-egy na­pi jegy­ze­té­ben szem­ta­nú­ként le­ír. 1918. no­vem­ber 6-án pél­dá­ul, ami­kor el­be­szé­lőnk ott­hon fek­szik ki­fi­ca­mo­dott bo­ká­val (mert elő­ző nap egy ar­ro­gáns zsi­dó­ké­pű fi­a­tal­em­ber le­ta­szí­tot­ta a vil­la­nyos­ról), úgy is­mer­tet új­ság­cik­ket, mint­ha ma­ga is ott ül­ne a Par­la­ment­ben, szem- és fül­ta­nú­ja vol­na az ese­mé­nyek­nek. „Tíz óra volt. A par­la­ment épü­le­té­ben ülés­re csen­get­tek.” (109.) No­vem­ber 11-én egy kor­mány­ülést ír le „hely­szí­ni je­len­tés” stí­lus­ban, rész-letgazdagon. „Kár­olyi ele­in­te fel­tű­nő­en iz­ga­tott volt, el­nyúj­tot­ta hos­­szú láb­szá­rát, nad­rág­zse­bé­be sül­­lyesz­tet­te két ke­zét és elő­re­ló­gó fej­jel, rész­vét­le­nül né­zett a szeg­let felé…” stb. (91.) Tu­dó­sí­tá­so­kat, hí­re­ket és plety­ká­kat ír meg rö­vid­tör­té­net- vagy tár­ca­no­vel­la-sze­rű­en, el­hagy­va a re­a­lis­ta po­zí­ci­ót. Egy is­me­ret­len „vi­dé­ki úr”-tól tud­ja meg, hogy Kár­olyi gróf­né or­gi­áz­ni szo­kott a zsi­dó nép­biz­tos­ok­kal a szov­jet­ház­ban. A plety­ka be­in­dít­ja az írói fan­tá­zi­át, és ki­bon­ta­ko­zik egy „bot­rá­nyos je­le­net” a rom­ba dön­tött or­szág kö­ze­pén ti­vor­nyá­zó tár­sa­ság­ról. Sza­mu­ely pezs­gőt tölt Károlyinénak „ugyan­az­zal a kéz­zel, amely­­lyel a kö­te­let iga­zít­ja ál­do­za­tai nya­ká­ba. […] Az­tán one steppet tán­col­nak, egy­más kö­zel­sé­gét ke­res­ve ke­rin­ge­nek, mint az öröm­ta­nyá­kon.” (407.) Az er­köl­csi fel­há­bo­ro­dás más­kor is kön­­nyen el­tá­vo­lít­ja a va­ló­sze­rű­ség­től a Buj­do­só könyv el­be­szé­lő­jét. Pél­dá­ul ami­kor ar­ról szá­mol be, hogy két kis­lány de facto meg­őrült, ami­kor az el­tö­rölt hit­tan­óra he­lyett zsi­dó me­di­ku­sok sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sí­tást tar­tot­tak az is­ko­lá­ban. (233.) Az ef­fé­le bu­dai plety­ká­kon iro­ni­zál az Édes An­na el­ső je­le­ne­te, a kin­csek­kel meg­pa­kolt, ae­rop­lá­non vi­gyo­rog­va tá­vo­zó Kun Bé­la ka­ri­ka­tú­rá­já­val. A Buj­do­só könyv vi­szont a hi­e­del­mek­ből és fé­lel­mek­ből té­nye­ket pró­bál ko­vá­csol­ni.

                Mond­hat­nánk ta­lán, hogy ki­csi­nyes­ség ilyes­mit szá­mon kér­ni, ám az ön­le­lep­le­ző hi­bák és az álrealista trük­kök olyan gya­ko­ri­ak, hogy az már ha­tás­sal van a be­fo­ga­dás­ra, az ol­va­só­nak ugyan­is ál­lan­dó­an az a ké­nyel­met­len ér­zé­se van, hogy őt itt na­gyon os­to­bá­nak né­zik.

                Em­lí­tet­tem már, hogy rop­pant egy­sze­rű a Buj­do­só könyv ér­ték­szer­ke­ze­te. Az em­be­re­ket „po­li­ti­kai né­ze­te­ik és tár­sa­dal­mi osz­tá­lyuk sze­rint ru­ház­ta föl ked­ve­zőt­len vagy von­zó vonásokkal”.9 Min­den, ami rossz, az a zsi­dók­tól szár­ma­zik, min­den ami jó, az ma­gyar. Ha a ma­gyar nem­zet­jel­lem­nek van va­la­mi gyen­ge­sé­ge, mint pél­dá­ul az, hogy ne­he­zen ké­pes a meg­egye­zés­re, haj­la­mos a szét­hú­zás­ra, ak­kor ar­ról is ki­de­rül, hogy vol­ta­kép­pen egy erény vis­­szá­já­ról, egy erény ká­ros mel­lék­ha­tá­sá­ról van szó: túl­sá­go­san egye­nes, őszin­te, igaz­ság­sze­re­tő ez a faj, ezért ne­he­zeb­ben tud szö­vet­kez­ni, mint a min­den­re el­szánt zsi­dók, cse­hek vagy ro­má­nok. El­ma­rasz­ta­lás­nak ál­cá­zott büsz­ke­ség­gel jegy­zi meg: „rossz ös­­sze­es­kü­vők va­gyunk, mi ma­gya­rok.” (183.)

                E két­pó­lu­sú vi­lág­rend egyet­len ano­má­li­á­ja az áru­ló ma­gyar gróf, Kár­olyi Mi­hály – ér­de­mes alak­já­nak meg­for­má­lá­sá­ra rö­vi­den ki­tér­ni. A Buj­do­só könyv áb­rá­zo­lá­sá­ban Kár­olyi „vér­ro­kon­ok­nak korcs fia”, far­kas­to­rok­kal és nyúl­száj­jal szü­le­tett. A Gond­vi­se­lés böl­csen né­má­nak te­rem­tet­te, de meg­mű­töt­ték, hogy „fa­já­nak és nem­ze­té­nek vesz­té­re be­szél­ni meg­ta­nul­jon.” Ám hi­á­ba tet­tek „ezüst száj­pad­lást” a szá­já­ba, kör­nye­ze­te sok­szor így sem ér­tet­te „ál­la­ti hang­zá­sú da­do­gá­sát”, ilyen­kor „va­ló­sá­gos düh­ro­ham­ok lep­ték meg.” Bu­ta­sá­ga mi­att az is­ko­la sem ment ne­ki, de agyon­di­csér­ték, el­ké­nyez­tet­ték, et­től gő­gös lett. Ké­sőbb azért sod­ró­dott a szél­ső­bal­ol­dal­ra, mert az úri po­li­ti­ká­ban leg­fel­jebb csak má­sod­vo­na­lig jut­ha­tott vol­na Ti­sza Ist­ván mö­gött. Kár­olyi min­den te­kin­tet­ben el­len­té­te Ti­szá­nak, az erős, ha­tal­mas, ne­mes, hajt­ha­tat­lan szál­fa-ma­gyar­nak. Egy­szer Ti­sza meg­aláz­ta a fel­fu­val­ko­dott Kár­olyit, a torz­szü­lött ek­kor meg­fo­gad­ta, hogy min­den­áron bos­­szút áll Ti­szán, még ha ös­­sze­dől is az or­szág. (262–264.)

                Ti­sza és Kár­olyi a kor­tár­sak szá­má­ra szim­bo­li­kus fi­gu­rák­ká, szem­ben­ál­ló tá­bo­rok jel­ké­pe­i­vé vál­tak. Az vi­szont ta­lán a Buj­do­só könyv in­ven­ci­ó­ja, hogy a vi­lág­iro­da­lom leg­ádá­zabb go­no­szá­nak alak­já­ra for­mál­ja-nö­ve­li Kár­olyit. III. Ri­chár­dot csi­nál be­lő­le, újabb pél­dát nyújt­va ar­ra, mi­lyen kre­a­ti­vi­tás­sal hasz­nál fel köz­ke­le­tű iro­dal­mi to­po­szo­kat, sé­má­kat és min­tá­kat. (Egy igen elő­ke­lő ház­ból va­ló, de tes­ti fo­gya­té­kos­sá­gok­kal súj­tott, torz fi­a­tal­em­ber fél­té­keny szép és erős báty­já­ra, aki­nek ural­ma alatt bé­ke van és „York nap­sü­té­se”, ezért ha­ta­lom­vágy­tól hajt­va el­ha­tá­roz­za, hogy gaz­em­ber lesz … stb.)

                Kár­olyit nem szá­mít­va, ez a me­se­sze­rű­en kétosztatú ér­ték­szer­ke­zet nem sé­rül, prob­lé­mát okoz azon­ban, hogy nap­ló for­má­já­ban je­le­nik meg a Buj­do­só könyv­ben. Az ol­va­só­nak ugyan­is azt kel­le­ne el­fo­gad­nia, hogy a vi­lág ilyen, en­­nyi­re egy­sze­rű, en­­nyi­re fe­ke­te-fe­hér, hi­szen mind­ezt egy ri­por­ter­sze­rű szem­ta­nú tár­ja elénk re­a­lis­ta közelnézetben. A po­é­ti­kai ne­héz­ség itt az, hogy a nap­lók­tól nem ezt szok­tuk meg. A nap­lók csa­pon­gók, ér­de­kes és ér­dek­te­len ese­mé­nyek spon­tán, élet­sze­rű ren­de­zet­len­sé­ge jel­lem­zi őket, nem a po­li­ti­kai na­pi­lap­ok ve­zér­cik­ke­i­nek ide­o­ló­gi­ai jólformáltsága.

                Eb­ben a fik­tív nap­ló­ban azon­ban min­den le­írt ese­mény cél­ren­de­zett. Alig akad olyan na­pi tör­té­nés, amely­nek ne vol­na mas­­szív po­li­ti­kai je­len­té­se. Úgy tű­nik, mint­ha a hő­sünk a nap hu­szon­négy órá­já­ban csak a tit­kos szer­ve­zés­nek él­ne. Épp e nagy­fo­kú cél­ren­de­zett­ség mi­att nem tű­nik hi­te­les­nek, ami­kor még­is spon­tán, po­li­ti­ka­i­lag sem­le­ges te­vé­keny­sé­gek­ről tu­dó­sít: gya­nak­szik az ol­va­só, mert ezek­ről gyak­ran ki­de­rül, hogy mö­göt­tes je­len­té­sük vagy dra­ma­tur­gi­ai funk­ci­ó­juk van, amen­­nyi­ben újabb adat­hoz se­gí­tik az el­be­szé­lőt.

                Az 1918. no­vem­ber 25-ei be­jegy­zés­ben pél­dá­ul az el­be­szé­lő vi­szo­lyog­va kel át a Dob ut­ca és Ki­rály ut­ca kör­nyé­kén. Ér­zék­le­tes le­írást ka­punk a „get­tó”-ról, a szö­veg tob­zó­dik az an­ti­sze­mi­ta szte­re­o­tí­pi­ák­ban. Mint­ha a Bors­szem Jan­kó vagy a Herkó Pá­ter szá­zad­vé­gi ka­ri­ka­tú­rái ele­ve­ned­né­nek meg. Há­rom zsi­dó sus­mog az ut­ca­sar­kon: „Az egyik né­ger ar­cú volt. A má­sik ne­héz, há­jas ké­pű. A har­ma­dik egé­szen ki­csi, a szem­hé­ja vö­rös, a pil­lái fe­hé­rek. […] Szem­közt két kaf­tá­nos jött. Pré­mes ka­lap a fe­jü­kön. Pisz­kos ke­zük he­ve­sen moz­gott a vál­luk ma­gas­sá­gá­ban.” A get­tó­sza­gú Ki­rály ut­ca „hem­zse­gett” kö­rü­löt­te. „Az ut­ca­szeg­le­ten fü­gét árult egy kaf­tá­nos, gör­be lá­bú kis rém, és dül­ledt sze­mé­vel fel­pis­lo­gott a to­lon­gó em­be­rek­re. Egy vö­rös sza­kál­lú meg­állt mel­let­te. Se­be­sen be­szél­tek és köz­ben úgy moz­gat­ták a szá­ju­kat, mint­ha for­ró ételt for­gat­ná­nak ben­ne.” (130.) Az el­be­szé­lő vi­szo­lyog a zsi­dó fer­tő­től, de ahe­lyett, hogy dol­ga vé­gez­té­vel si­et­ne ha­za, be­megy egy fö­löt­te gya­nús ré­gi­ség­ke­res­ke­dés­be, a ki­ra­kat­ban lá­tott óra iránt ér­dek­lőd­ni. Ne fe­led­jük: há­bo­rús ká­osz van Pes­ten, bor­zasz­tók az élet­kö­rül­mé­nyek, nin­csen tü­ze­lő, a nap­ló­író pe­dig épp ül­dö­zöt­té vált az ide­ge­nek ál­tal meg­szállt ha­zá­já­ban. Még­is azt kí­ván­ja az ol­va­só­tól, hogy el­hig­­gye, ő e kö­rül­mé­nyek kö­zött most épp egy an­tik óra árá­ra kí­ván­csi, azért megy be egy zsi­dó bolt­ba a gyű­lölt get­tó kel­lős kö­ze­pén.

                Nem túl ügyes dra­ma­tur­gi­ai fo­gás. Az el­be­szé­lő­nek azért kell be­jut­nia az el­len­ség vo­na­lai mö­gé, hogy ab­ban a vi­lág­ban is szem­ta­nú­ként tűn­hes­sen fel, amely­ről lát­ha­tó­an vaj­mi ke­ve­set tud (hi­szen hon­nan is is­mer­né), az­az a szem­ta­nú­nak fá­jó­an hi­á­nyos a va­ló­ság­is­me­re­te, ezért van itt a je­le­net. A zsi­dó ré­gi­ség­ke­res­ke­dés­ben az­tán ci­o­nis­ta jel­le­gű ös­­sze­es­kü­vés­re gyü­le­ke­ző ala­ko­kat vesz ész­re, akik a bolt hát­só fer­tá­lyá­ban szö­vö­ge­tik tit­kos ter­ve­i­ket. (133.) A je­le­net kri­mik köz­ke­le­tű meg­ol­dá­sa­i­ra em­lé­kez­tet. Az ide­gen vi­lág­ba „ke­ve­re­dett” nyo­mo­zó ap­ró je­lek­ből is fel­is­me­ri és le­lep­le­zi a sö­tét csel­szö­vényt. Ha­son­ló­an eről­te­tett meg­ol­dás­sal lesz szem­ta­nú­ja egy asz­tal­lap­nyi orosz ru­bel – nyil­ván a ha­za­áru­lás dí­ja, bol­se­vik zsold – át­adá­sá­nak, ami­kor egy bü­dös fogadóba ke­ve­red­ve „vé­let­le­nül” rá­nyit­ja az aj­tót az or­szá­got épp ak­kor és épp ott el­adó zsi­dók­ra. (100.) Ah­hoz az in­for­má­ci­ó­hoz is „vé­let­le­nül” ju­tott hoz­zá, hogy Kár­olyit 1914-ben ki­mon­dot­tan az or­szág el­ve­szej­té­sé­nek cél­já­val küld­ték ha­za a fran­ci­ák, ő ak­kor rög­tön sze­mé­lye­sen szólt Ti­szá­nak, hogy vi­gyáz­zon ve­le, de nem hall­ga­tott rá. (40.) Tormay hol sze­ren­csés titkos-ügynöknek, hol Cassandrának sti­li­zál­ja ma­gát ál­nap­ló­já­ban, ahogy a hely­zet épp kí­ván­ja.

               

 

Egy­sze­rű em­be­rek

 

A va­ló­sze­rű­ség ak­kor is sé­rül, ami­kor a Buj­do­só könyv ön­ma­guk­ra val­ló „egy­sze­rű em­be­reket” sze­re­pel­tet. Kollarits ír­ja, hogy Tormay Cécile-nek úgy­szól­ván sem­mi­lyen kap­cso­la­ta nem volt az arisz­tok­rá­ci­án és a nagy­pol­gár­sá­gon kí­vül, csak a sze­mély­zet­tel érint-kezett.10 Un­do­rod­va kom­men­tál­ja a kom­mün nép­jó­lé­ti in­téz­ke­dé­se­it, a pro­le­tár­gye­re­kek „fér­ge­ket és jár­vá­nyo­kat hur­col­nak be a tisz­tán­tar­tott ott­ho­nok­ba.” (279.) A rész­ben né­met pol­gá­ri csa­lád­ból szár­ma­zó, a pes­ti né­met pol­gár­ság as­­szi­mi­lá­ci­ó­já­ról re­gényt író (A ré­gi ház) Tormay Buj­do­só köny­vé­ben oly mér­ték­ben fon­tos a tár­sa­dal­mi rang, hogy még Kár­olyi gró­fi cí­me sem bi­zo­nyul elég ré­gi­nek, mert csak két­száz éves. (92.) A Buj­do­só könyv el­be­szé­lő­je ren­di ka­te­gó­ri­ák­ban gon­dol­ko­dik, áhí­tat­tal néz fel a fe­let­te lé­vők­re, de el­kü­lö­nül azok­tól, akik alat­ta van­nak. A pa­raszt így ga­zsu­lál ne­ki: „Akár­ho­gyan is van, az urak most is töb­bet tud­nak, mint mi, mert az eszük­ből tud­ják. Az észt pe­dig nem le­het meg­ta­nul­ni.” (358.) Majd tá­tott száj­jal cso­dál­ko­zik Tormay fél­szó­val oda­ve­tett igaz­sá­gán. Egy­sze­rű re­to­ri­kai esz­kö­zök ezek: nagy­as­­szo­nyi ön­sti­li­zá­lás.

      Ri­por­te­ri mi­nő­sé­gé­ben vi­szont adat­köz­lők­re van szük­sé­ge. Jel­lem­ző, hogy az ut­cán kí­vül nincs olyan tér, amely­ben ő az úgy­ne­ve­zett nép­pel ta­lál­koz­hat­na. Ha­son­ló hi­te­les­ség-prob­lé­mák adód­nak te­hát a „ma­gyar nép” áb­rá­zo­lá­sa­kor, mint ami­kor az el­len­sé­ges, ide­gen zsi­dó­kat kel­lett sa­ját ta­pasz­ta­lat alap­ján be­mu­tat­ni. Rend­sze­rint az­zal a kép­te­len hely­zet­tel ta­lál­ko­zunk, hogy pro­vo­ka­tív kér­dé­se­ket tesz fel az ut­cán le­szó­lí­tott nem­te­len át­lag­em­be­rek­nek, akik meg­ha­jol­va úri fel­sőbb­ren­dű­sé­ge előtt, haj­bó­kol­nak és tö­re­del­me­sen be­vall­ják po­li­ti­kai meg­té­vesz­tett­sé­gü­ket. Az még ta­lán hi­he­tő, hogy a pa­raszt el­is­me­ri, meg­té­vesz­tet­ték a zsi­dók, és azt mond­ja, hogy bez­zeg ha vis­­sza­jön­né­nek az urak, mi­lyen jó len­ne. (174.) Az vi­szont már meg­le­pő, ami­kor a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr vall­ja be egy vad­ide­gen nő előtt szé­gyen­kez­ve, hogy „Fél­re­ve­ze­tett egy pár meg­vesz­te­ge­tett gaz­em­ber. Nem tud­tuk, instállom, hogy mit te­szünk.” (179.) Vagy ami­kor a párt­jel­vé­nyes, fegy­ve­res vö­rös ka­to­na só­haj­to­zik az ut­cán az ele­gáns dá­má­nak. „De hát mi­ért is nem tesz­nek már vég­re va­la­mit az urak…” (228.)

      A sor hos­­szan foly­tat­ha­tó vol­na, de en­­nyi­ből is lát­szik, hogy ezek az úri sza­lon­ban el­kép­zelt „egy­sze­rű em­be­rek” a ré­gi úri vi­lág irán­ti nosz­tal­gia nép­szín­mű­ves prob­lé­mát­lan­ság­gal meg­raj­zolt vágy­alak­jai. Kép­te­len­ség ef­fé­le bá­bok­kal hi­te­le­sen be­mu­tat­ni a nyil­ván­va­ló­an ta­pint­ha­tó tár­sa­dal­mi elé­ge­det­len­sé­get. Gyer­me­ki­ek, oda­for­dul­nak a fi­nom urak­hoz mint gyá­mo­lí­tó­ik­hoz, és el­mond­ják ma­guk­ról, hogy meg­té­vesz­tet­ték őket. Olyan na­iv didaxis van eb­ben, mint ami­kor a kö­zép­ko­ri vá­sá­ri já­té­kok alak­jai el­pa­na­szol­ják a bó­lo­ga­tó kö­zön­ség­nek, hogy rossz vol­tam, meg­té­ved­tem, ezért most el­visz az ör­dög, vagy ami­kor a Szom­szé­dok egy-egy epi­zód­já­nak vé­gén a sze­rep­lők szem­be­for­dul­nak a ka­me­rá­val, és el­mond­ják az adott epi­zód mo­rál­ját, no­ha az e nél­kül is fe­let­te kön­­nyen meg­fejt­he­tő.

      Ezek­ből a pél­dák­ból te­hát nem­csak az lát­szik, hogy a Buj­do­só könyv ál­nap­ló, ha­nem az, hogy gyen­ge ál­nap­ló. Foly­to­no­san le­lep­le­zi ön­ma­gát, ál­lan­dó­an hi­tel­te­le­ní­ti el­be­szé­lé­sét. Ez nem­csak a tör­té­nel­mi hi­te­les­ség szem­pont­já­ból, ha­nem a mű be­fo­ga­dá­sa szem­pont­já­ból is prob­le­ma­ti­kus. El­be­szé­lőnk ál­lan­dó­an meg­sér­ti a nap­ló­mű­faj­jal együtt já­ró va­ló­sze­rű­ség és őszin­te­ség kö­ve­tel­mé­nye­it. Ám nor­ma­sze­gé­sei nem ter­mé­ke­nyek esz­té­ti­ka­i­lag, nem a sze­rep­ját­szó, ol­va­só­val játékos-dialogikus vi­szony­ba lé­pő tör­té­net­mon­dó­nak, a Wayne C. Booth-féle „unreliable narrator”-nak tün­te­tik fel az el­be­szé­lőt. A Buj­do­só könyv nar­rá­to­ra nem eb­ben az ér­te­lem­ben „meg­bíz­ha­tat­lan”. Nor­ma­sze­gé­sei két­ség­beesett rá­gal­ma­zó­nak mu­tat­ják, hi­tel­te­len, ügyet­len di­let­táns­nak, aki ké­pes a nap­ló in­tim, bi­zal­mas lég­kör­ét ál­lan­dó csúsz­ta­tá­sok­kal, nyil­ván­va­ló fik­ci­ók­kal, pro­pa­gan­da­trük­kök­kel ron­ta­ni, aki­nek ezért jo­gos pa­na­sza­i­ra, ért­he­tő fel­há­bo­ro­dá­sá­ra, vesz­te­sé­ge­i­re és fáj­dal­má­ra sem tu­dunk már fo­gé­ko­nyak len­ni.

      A Buj­do­só könyv mind­ezen hi­bái el­le­né­re nyil­ván­va­ló­an eré­nyek­kel is ren­del­ke­zik, ezért is nyug­ta­la­ní­tó könyv és na­gyon ör­ven­de­tes, hogy szak­mai, tu­do­má­nyos vi­ta bon­tako­zott ki kö­rü­löt­te az el­múlt év­ti­zed­ben. Az utób­bi idő­ben ala­po­san tár­gyalt gender-szempontok, po­li­ti­kai és mű­fa­ji kér­dé­sek mel­lett leg­fő­képp sti­lisz­ti­kai szem­pont­ból vol­na ér­de­mes az elem­zés­re – ám er­re az elő­adás je­len­le­gi írott vál­to­za­tá­ban már nem vál­lal­koz­ha­tom.

 

-----

1      Tormay Cécile: Buj­do­só könyv. Lazi Könyv­ki­adó, Sze­ged, 2009. A to­váb­bi­ak­ban is er­re a ki­adás­ra uta­lok.

2     Bán­ki Éva: Lo­bo­gó sö­tét­ség (Tormay Cécile: Buj­do­só könyv). Múl­tunk, 2008/2, 91–104. 100.

3     Mind­er­ről bő­veb­ben lásd Kollarits Krisz­ti­na Tormayt re­ha­bi­li­tá­ló mo­nog­rá­fi­á­já­nak vo­nat­ko­zó ré­sze­it: Egy buj­do­só író­nő – Tormay Cécile. Ma­gyar Nyu­gat Könyv­ki­adó, Vasszilvágy, 2010. A Tormayval kri­ti­kus Ká­dár Ju­dit ta­nul­má­nyát: Az an­ti­sze­mi­tiz­mus ju­tal­ma. Tormay Cécile és a Hor­thy­-kor­szak. Kri­ti­ka, 2003/márc., 9–12. Il­let­ve Pe­tő And­rea nő­tör­té­ne­ti mun­ká­it, pl. „A kon­zer­va­tív női po­li­ti­zá­lás tör­té­ne­te Ma­gyar­or­szá­gon” In: uő.: Nap­as­­szo­nyok és hold­kis­as­­szony­ok. A mai ma­gyar kon­zer­va­tív női po­li­ti­zá­lás alak­ta­na. Ba­las­si Ki­adó, Budapest, 2003.

4     Lásd pl. Ká­dár: i. m. 9.

5     Philippe Lejeune: A nap­ló­ját új­ra­író An­na Frank. (Bár­dos Zsu­zsan­na for­dí­tá­sa) In: Lejeune: Ön­élet­írás, élet­tör­té­net, nap­ló. (szerk.: Z. Var­ga Zol­tán) L’Harmattan, Bu­da­pest, 2003. 179–209.

6     Kollarits Krisz­ti­na: Egy „buj­do­só író­nő”, Tormay Cécile In: Var­ga Vi­rág és Zsá­vo­lya Zol­tán (szerk.): Nő, tü­kör, írás. Ér­tel­me­zé­sek a 20. szá­zad el­ső fe­lé­nek női iro­dal­má­ról. Budapest, Rá­ció Ki­adó, 248-263. 256-7. és Kollarits Krisz­ti­na Egy buj­do­só író­nő – Tormay Cécile. Ma­gyar Nyu­gat Könyv­ki­adó, Vasszilvágy, 2010, 101–105.

7     Kollarits: Egy buj­do­só író­nő. (2010) 103.

8      A Buj­do­só könyv sem­mi­fé­le mű­fa­ji „pro­vo­ká­ci­ó­ra” nem vál­lal­ko­zik, az­az sem­mi­fé­le po­é­ti­kai ki­hí­vást nem in­téz a kon­ven­ci­o­ná­lis nap­ló­for­ma fe­lé, a műegész for­mai in­teg­ri­tá­sá­nak meg­győ­ző ere­jé­be ve­tett bi­za­lom jel­lem­zi. Ezért be­szél­he­tünk „esz­té­ti­kai hi­tel”-ről ese­té­ben, és ezért vet­het­jük el azt a le­he­tő­sé­get is, hogy a hi­bák eset­leg nem is hi­bák, ha­nem iro­ni­kus vagy já­té­kos ki­ját­szá­sai vol­ná­nak a nap­ló­for­má­nak.

9     Ká­dár: i. m., 10.

10    Kollarits: Egy „buj­do­só író­nő”. (2009), 258–259. Kollarits: Egy buj­do­só író­nő. (2010), 88.