Ez mind mind mi leszünk egykor

Takács Zsuzsa: A test imádása - India

Szűcs Teri  recenzió, 2010, 53. évfolyam, 12. szám, 1372. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Extázistól extázisig tart Takács Zsuzsa legújabb kötetének íve, imádattól imádatig. A ciklusokra, alciklusokra osztott szerkezet aprólékos kidolgozottsága mintha megerősítené a versekben beszélő hang igyekezetét: a megszólalás, a líra vigyen rendet a testi (élet)tapasztalat káoszába. De a test minduntalan kibújik a róla való beszéd rendjéből – öröme, magánya, leromlása, pusztulása, feléledése megőrzi különállását.

Takács Zsuzsa versnyelvének különlegessége éppen a kettősség – szenzualitásán, a részletek iránti érzékenységén keresztül a testiség közvetlensége hatja át a szövegeket; mondatainak tagoltsága, a precízen megszerkesztett dikció pedig már a tudat erőfeszítését és ezzel együtt a leírhatóság problémáját közvetíti. A vers Takács Zsuzsánál tehát egyszerre a közvetlenség és a közvetítés (közvetettség) helye. Feszes, feszült líra ez, ezért monologikussága is mélységesen drámai: a versbeli hang annak a felismerésnek a világosságában (vagy: annak a belátásnak a súlya alatt) szólal meg, hogy egyetlen eszköze a test történetének megértésére, megértetésére és átadására a költészet (lenne). A vers morálon túli ethosza ez. „Ez az egyre emelkedő költészet nem adja fel az egyedül a nyelv által lehetséges megértés vágyát”, írja Takács Zsuzsa kötetéről Borbély Szilárd Élet és irodalom-béli reflexiójában (Verstest megszólító módban). Ám a legsajátabb, ugyanakkor a leigázhatatlanul idegen – a test – mégis visszatartja magát a rá irányuló figyelem, megértés igyekezetétől. Takács Zsuzsa köteteinek egyik visszatérő, szorongató kérdése, hogy az én részt tud-e venni a világban, az életben, ami körülötte zajlik – A test imádása szerint az is kérdéses, hogy részt vehet-e a saját teste vagy a szorosan hozzá tartozó másik test életében. A szexuális aktus résztvevőjeként valóban részese-e az együttlétnek; lecsupaszodik és leromlik-e saját testével együtt; elkíséri-e szerettei testét a halálos betegségben; részt vehet-e a Másik agóniájában, új erőre kap-e, fel tud-e tápászkodni, fel tud-e éledni az újrakezdés kegyelmi pillanatában. Azért e részletes felsorolás, mert olvasatomban így tagolja a kötet az élettörténet-narratíva logikája szerint a testi lét egyébként összefolyó káoszát – így következnek egymásra a Maszk I-II., a Kimozdulások, a Gazdánk távolléte, a Nyelvtan, haladóknak című ciklusok fő mozzanatai. Olyan narratíva ez, amely reméli, hogy a lezárulás után is nyílhat távlat – a magányos hang e reményét mindig a teljes közösség számára ajánlja fel, és ilyenkor Takács Zsuzsa verseiben az egyes szám finom és törékeny, ugyanakkor senkiről le nem mondó többessé alakul.

A logika azonban a lezáró nagy egységben, a kötethez utólag kapcsolt India-ciklusban megtörik. A líra önmagát írja itt felül. A személyes tapasztalaton keresztül a létezők közösségét megszólító, szinte személytelenné csupaszodó figyelem egy egészen új, egészen más hangnak engedi át a megszólalást, és otthonára lel a szerepvers alázatában. Az India-ciklus szabad szonettjeiben elmesélt történet Teréz Anyáé – a dőlt betűs mondatok, mondattöredékek a Vigilia által 2008-ban kiadott Jöjj, légy világosságom! című kötetből származnak (de van itt más, sajáttá tett, s a kurziválás által mégis idegenként, vendégként szerepeltetett szöveg-test is, József Attilától, Kertész Imrétől). A kommentárokkal kiegészített dokumentumkötet olyan bizalmas leveleket és más személyes írásokat tartalmaz, melyek Kalkuttai Teréz több mint öt évtizeden át tartó súlyos depressziójáról tanúskodnak. Az India-ciklus ezt a mélységesen ellentmondásos test-történetet írja újra. A kiüresedés, a szeretet és a hit képességének elvesztése, a teljes lelki sötétség az egzisztencia egészét magába rántó állapot – nem marad az emberben semmi, ami kivezethetné belőle. A depresszióban a test válik a totalitássá, ami diktál – a lerombolódásnak ebben az állapotában Teréz Anya mégis létrehozta hatalmas életművét; és a hit érzés- és élményszerűségétől megfosztva mégis megmaradt a Másik iránti vágyakozásban, a Másik megszólításában, nem adta fel az Isten-viszonyt, ami a sötétség és belső izoláció évtizedei alatt, mondhatni, a legbensőségesebb ürességgé alakult (ám nem szeretném retorikai ügyeskedéssel megfoghatóvá tenni a racionalizálhatatlant). Takács Zsuzsa szonettjeinek nyelve feszültség nélkül illeszkedik Kalkuttai Teréz mondataihoz; sőt – az összhangon túl annak a szabadságát teszi érzékletessé, amikor a figyelem egy nem-saját történetben lel önmagára. Az önátadás úgy határozza meg e versbeszédet, ahogyan az élet felajánlása, átadása válik az újraírt Teréz-történet legfontosabb mozzanatává, alapjává. (A másolás, újraírás alázata mint lírai gesztus a 2010-ben megjelent másik kiemelkedő fontosságú test-kötetben is jelen van. Borbély Szilárd még Takács Zsuzsánál is radikálisabb módon, minimális változtatásokkal használ fel személyes vallomásokat A Testhez prózaverseiben – ilyen A Vonaton című lírai monológ Teréz Anya mondattöredékeiből.)

Lépjünk közelebb a versekhez. A Maszk című ciklus a szeretkezés extázisával foglalkozik, és visszavezet a fogalom eredeti jelentéséhez: ex-stasis – kilépni önmagunkból. A tudat – ahogy a kötetkezdő, címadó vers jelzi – kívül kerülve, az elragadtatott, élvező test megfigyelőjeként fűzi kommentárját a látványhoz:

Mikor már búcsúzóul szeretkeztek,

és nyitott szemmel figyelte a látványt,

kéjesen meg-megvonaglott, eltorzult

az arca, szinte sikoltozott az aktus

gyönyörétől, a pusztítás és a pusztulás,

a rongálás, a hidak fölégetésének

örömétől […]

A hasadás a kilépő, a másikkal egyesülő test és az izolációjába bezáruló lélek közt abban a feszültségteli pillanatban történik meg, amikor elkülönül egymástól a szeretkezés és a szeretet, és az elragadtatás összemosódottságából mégis különválik öröm és sírás, örömszerzés és büntetés:

…Sírt örömében testükből

a szeretet sóhajtásszerű távozása miatt,

sírt, mert úgy vélte, az felel, akit most

büntetnek, a hónapok óta érzett,

alattomosan terjedő fájdalomért, a lélek.

Vajon mi, ki „rongál” itt? A lírai figyelem tagolja darabkáira azt, ami összetartozik? Vagy éppen az összetartozás illúziója lepleződik le? Vajon a szeretet csak távoztában ragadható meg a tudat számára? Avagy az analizáló figyelem roncsolja szét, az ego, ami nem tud közösséget vállalni a Másikkal? Távolságtartása természetes létmódja? Vagy önvédelem, hisz a Másik ugyanazokat a játszmákat játssza, mint ő? Vádjaiban nem saját agresszióját vetíti-e ki? Ezeket a kérdéseket veti fel a Maszk című vers ellentét-játéka is:

Egy-egy tökéletes arc, amelynek

rabszolgája lennél. Csak el ne árulja

magát! A porcelán maszk mögött ne legyen

ragadozó száj. Képzeld, a megközelíthetetlen

szépséget látod. Adj Istennek hálát, hogy van.

Kérd, hogy megismerned most még ne kelljen,

holnap erősebb leszel, reméled. Ha majd

megadja magát, cinkelt kártyáit kirakja, és

tarolni akar, fölkelhetsz az asztaltól bátran,

hivatkozhatsz az óramutatók derékszög

állására, egy fagyoskodó árnyékra az utcasarkon.

De ma még nagyon is védtelen vagy.

Maga a Maszk ciklus is kettéhasad, az újabb versek után az 1992-es Viszonyok könnye című kötetből beválogatott szövegek következnek. A régi és új versek összetartozása nyilvánvaló – ugyanaz a szívós élni- és élvezni-akarás hatja át őket, az öröm merész keresése, és az éppolyan merész (vagy annak látszó?) kivonulás, különállás, idegenség. Merészen, leplezetlenül őszinte az 1992-es kötet címadó verse; és mintha a szabad szerelem forradalmi lendülete hatná át a Várakozást, miközben forradalmi időről van benne szó („Év vége. Boldog ünnepet neked! / A feltámadás fekete zászlói zúgnak: / ezerkilenszáznyolcvankilenc, december”) – de a forradalmiság kollektivizmusát az arisztokratikus tudat iróniája lehűti. E rész lezárása az Anima című vers, a testi romlástól, halandóságtól gyötört, ám a testet a végsőkig imádó lélek nagymonológja.

A következő két nagy egység, a Kimozdulások és a Gazdánk távolléte mintha a hasadás rövidtörténeteinek gyűjteménye lenne; szinte kafkai hangon szólalnak meg ezek a zárt struktúrájú, paradox szövegek. Az önnön hétköznapi létezésétől elidegenedett reflexió („Élni? Szolgám majd elvégzi helyettem.”Szolgám) egyre inkább felnyílik arra a kérdésre, hogy ha az egzisztencia ilyen gyökeresen meghasonlott és abszurd, akkor miképpen létezhet a fizikán túli. Takács Zsuzsa lírai teodíceája következetes és radikális – az Isten létére vonatkozó kérdést olykor a groteszk, sőt, kegyetlen Isten-arc versbeli megalkotásával teszi föl. A kötetnek ezt a részét a metafizikai kiszolgáltatottság három parabolája zárja – a teremtmény kiszolgáltatottságáé a Gazdával, a Kísérletezővel, a Nagymesterrel szemben. De ez már nem csak egy magányos hang szólama: a veszteségnek, időnek, romlásnak való kitettség létrehozza a kérdezők közösségét. A Nyelvtan, haladóknak című ciklust ezek után a megoszthatatlan tapasztalathoz, a Másik szenvedéséhez való odatartozás foglalkoztatja. A háromrészes nagy sorozat, a Tizenkét kísérletFolytatásMélypont és remény olyan szerepversként szólal meg, mely a halálos betegség, majd pedig a felépülés stációiban lépne a Másik helyébe. Minden strófa egy-egy imádságszerű megszólalás, a búcsúzónak és visszatérőnek egy-egy szava a maradókhoz, övéihez, és ahhoz – vagy annak hiányához –, akitől léte függ. A líra felajánlása (maga a ciklus is az Ajánlás című szöveggel kezdődik): válhasson a Másik imádságává (olykor ellen-imájává is), ha az már nem tud beszélni; lehessen a Másik megmentője. (A „megmentés” szót Borbély Szilárd használja Takács Zsuzsa költészetével kapcsolatban. A kérdésfelvetés hátterében a magyar irodalom leggrandiózusabb költői megmentés-kísérlete áll, Pilinszky Jánosé. Pilinszkynél szinte teljességgel öniróniától mentes a költői áldozathozatal, Takács Zsuzsánál, Borbély Szilárdnál ez már a saját abszurditását pontosan és élesen látó gesztus.) „A másikként megmutatkozó test értelmezésére tett kísérlet a másikként megmutatkozó lélekhez való hozzáférkőzés egyetlen számunkra, emberek számára adott lehetősége” – írja Borbély. De ez a lehetőség megvalósulhat-e? E világi lehetőségünk-e ez egyáltalán? A szerepvers különös fikciós struktúrája, az artisztikus-látomásos képvilág pontosan jelzi, hogy az én nem válhat eggyé a szereppel, a Másikért és a Másiknak felkínált könyörgés nem ér célba. Újra sorolhatjuk a vers által felkeltett kérdéseinket. Miért nem adathat meg ez az egymás helyébe állás, az egymásért és egymás által való szólás? Szorongásunkon, sőt rettegésünkön bukik el? Vajon a vers nem éppen e végső igyekezet nyoma, mementója? A költészet szava nem a legtöbb-e, ameddig a szeretet magányos szólama eljuthat? A líra: a kudarc merészsége? Mérhetetlen merészséggel vall kudarcot az Azonosítás című háromrészes szöveg is, mely fájdalmas abszurditással egy öngyilkos szavaként kínálkozik fel. Az én ki akar törni önmagából, a Másikhoz, a Másikért, hogy megszabaduljon és fölszabaduljon (a „fölszabadult” A kivezető úton című vers hangsúlyosan József Attilától kölcsönzött szava). De ha nem juthatunk el az akár fizikai, akár metafizikai Másikig, kicsoda szabadít föl/meg (e halálnak testéből)? Végül A test imádása című, eltervezett, ám meg nem valósult kötet záróversében (A fölázott föld előtt) elérkezik az enyhület:

Mi ez a csönd? Befellegzett nekem? Igen

és nem, de hiszen mindegy, éjszaka van,

ahogyan Rosztov is egy helyben vágtatott

és állt a csatatéren a földhöz cövekelve,

Egy helyben forgolódom sebesülten én is.

Nehéz a szívem, mintha kétpudos súlyt

akasztottak volna rá. Már célba vettek

engem a franciák, tudom, de utoljára

összeszedem minden erőmet, és elhúzok

a sebesülések, nyögések, méltatlankodó

kiáltások terét szegélyező erdőig. Térdre

esem a bokrok, a fű, a fölázott föld előtt.

Honnan lehet „utoljára összeszedni az erőt” – a vers ezt nem mondja meg, mint ahogyan az sem tudható, mi az enyhület, a feléledés, a visszatérő öröm, a gyógyulás forrása. A Tolsztoj-újraírás abban is végtelenül precíz, hogy sem az összeomlást, sem a lábra állást nem engedi ki a testi tapasztalat köréből. És testi esemény az az egész teremtett világ iránti szeretet- és hála-érzés is, amely e saját, apró feltámadást kíséri: aki lábra áll, végül térdre esik.

A test imádása című kötet azért nem valósult meg, mert a végére beírta magát az India-ciklus (szó szerint, erről Takács Zsuzsa a Literának készített netnaplójában beszél). Itt is testek intenzív találkozásáról olvasunk; a ragyogó szépségű nő és férfi helyett itt egy depressziótól, munkától, öregségtől meggyötört test találkozik a szennyes, haldokló, leprás, elhagyott, rothadó testtel – és azzal, akit maga a megszólítás tesz testté: Krisztussal. Itt is van extázis, kilépés az énből – a versnyelv, ahogy a sajáttól az idegen szövegbe hajlik át, ugyanazt a lehetetlennek tűnő mozdulatot ismétli, amivel a főszereplő, Kalkuttai Teréz lép ki megszólítottjaihoz az önmagába való végzetes bezártságból. Ki a depresszió forrása, és ki az enyhületé, megint csak nem tudjuk meg. Van-e forrása az örömnek, vagy „leromlott szervezetem kémiája volna”, kérdezi a zárószonett, a vágyva vágyott „boldogsághormonhoz” címzett Endorphin.

[…] Honnan ez a vendégség-érzés

bennem, a tekintetek világos feketéje?

Hogy aki azt mondta, ne gyertek, nincs

mondanivalóm, és jegesen koccantak 

fogai, ha beszélni kényszerült, most

táncol és énekel. – Mozdulni sem merek.

Mint a mozdulatlan tánc, olyan a felszabadultság extázisa; noha néhány stációval, néhány szonettel azelőtt a legsúlyosabb ítéletben épp az ellenkezője mondatott ki: „Szenvedésem nem vezet extázisra” (A darjeelingi vonaton).

Az imádott testtel való találkozással és a szeretet távoztával kezdődött a kötet; majd a szeretet és az imádás az ironikus teodíceai kétely szólamában tért vissza („…futkározzunk kedves / ketrecünkben, szeressük egymást, / önmagunkat, és imádjuk Őt!”Kérdés és válasz), végül pedig az India-ciklusban csak hiánya által, vendégszövegként jelent meg („…Téged, akit szeretnék / szeretni”), sőt a vendégszöveg vendégeként („Nincs bennem… / szeretet”). Mégis úgy tűnik, hogy az a versbeszéd, amely lemond a saját nyelvről és a maga töredékes mondatait a Másik nyelvének töredékeihez igazítja hozzá, éppen a szeretetlenség állításával jut el a szeretet esélyéhez. (Az Űzz ki című szonettben megidézett Kertész Imre-szöveg, a Jegyzőkönyv kitüntetett pontja, a „Nincs bennem szeretet”-mondat az utólagos átértelmezésben mintha épp önmaga ellentétévé alakulna.) A test imádása – India mindazonáltal nem tanmese az „igaz szeretetről”. Éppen az e kettős, mellérendelő kötetstruktúra legnagyobb adománya, hogy nem helyezi hierarchikus viszonyba egységeit; vagyis a fizikai test imádását, a szexualitást nem játssza ki a misztikus imádattal, a szolgálat odaszántságával szemben; a vágy, sőt a megcsalás történeteit nem becsüli le és a „szent szerelmet” nem becsüli föl – nem ítélkezik.

A saját nyelvét feladó vers az azonosítható identitástól eloldozódva minden test jeleként adja magát az olvasónak, az olvasók közösségének. Borbély Szilárd új kötetében is így válik közös testünkké a magzatát elvető és sirató, meggyötört, megerőszakolt női test. A vers általi részesedés egymás történeteiben a líra archaikus potenciálját éleszti fel: a terapikus, rehabilitáló költészetét (amely e különös funkcióját nem váteszként veszi magára, hanem elszenvedi és történni engedi). „Kalkuttai Teréz az Istentől és a nyelvtől egyaránt elhagyott szent példázatát mutatja fel, aki Indiában, a teljes szegénység megrendültségében mégis aktív és cselekszik. Megrendítő versekben szól a nyelv elégtelenségéről ez a ciklus, és a jövő felé mutat” – írja Borbély Szilárd Takács Zsuzsa kötetének záróciklusáról. A jövő felé mutat A test imádása – India című kötet egésze, amely a test útjának, lehetőségeinek teljességét kívánja végigjárni – ez mind én voltam, te voltál, mi voltunk, vagyunk, lehetünk és leszünk egykor.