"Mögöttünk forrt a múlt"

(Az utazás tematikája Balla Zsófia költészetében)

Demény Péter  tanulmány, 2009, 52. évfolyam, 10. szám, 1055. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

„Mögöttünk forrt a múlt"

Az utazás tematikája Balla Zsófia költészetében

 

A következőkben arra keresem a választ, hol és hogyan furakodik be az irónia Balla Zsófia költészetébe. Az irónia nem „rontóeleme" ennek a lírának, tehát meglátásom szerint nem lehet a „posztmodern irónia" szintagmával jellemezni, amennyiben ezen azt értjük, hogy a szövegben minden „általánosan relatív", s hogy egyetlen kijelentést és képet sem lehet helyesen érteni, ha nem fogadjuk el ab ovo az irónia folyamatos jelenlétét.

„Az önreflexiót említeném, az ironikus önreflexiót; a humort és az iróniát nem keverve egyébként össze. Sok mindent el lehetne erről a másfajta szellemi irányultságról és magatartásról mondani. Egyrészt kiábrándultabb, de kiábrándultságában játékosabb is, könnyedebb is. Sokkal többféle nyitást tesz lehetővé." És még egy fontos állítás ugyanabban a válaszban: „Az individuum megnövekedett szerepe meghatározó a létünkben (…) Nem a mindennek alárendelő kollektivitás (…) rendkívül korán kiábrándultunk a kollektivizmus utópiájából. Mi egy másfajta utópiát hajszoltunk; azt hiszem, távolabbra vetettük a tekintetünket: (…) a lehető legnagyobb emberi szabadságra."1 Az idézet azért fontos, mert Balla Zsófia öndefiníciói közé tartozik: Martos Gábor kérdése arra vonatkozik, miképpen határozná meg a költő a harmadik Forrás-nemzedéket, melynek tagja, és miben látja annak a másodiktól megkülönböztető vonásait. Látjuk, milyen hangsúlyos szerepe van az önreflexiónak és az iróniának, s ezzel összefüggésben a kollektivitástól való elhatárolódásnak. Nyilvánvaló, hogy az az alkotó, aki elfogadja „a kollektivizmus utópiáját", a referencialitástól sem határolódik el olyan határozottan, hiszen annak létezését önnön létezése legfőbb zálogának érzi – gondolhatunk például az erdélyi magyar irodalom egyik emblematikus mûvére, Sütő András Anyám könnyû álmot ígér címû opusára, amelyben minden a referencialitástól függ, azon múlik és az által „üzen".

Vizsgáljuk meg először is Balla Zsófia PaterNoster címû versének két változatát. Ez a vers úgy jeleníti meg a pálya két szakaszát, hogy első változata a referencialitást mozgósítja, míg a második az areferencialitás, s ilyenképpen az általános befogadhatóság irányába tér el. „Géza ezt úgy írná: »Egek! / azt gondoltam, délután átmegyek / Bretter Gyurihoz« / át is mentem / egy lefele fordított sírkerten / s rátaláltam. Felöltőben, fa alatt / kuporgott, körülötte egy csapat / varjú, tanítvány, kolduló barát, / mind egyetlen s igaz. Gyurin a kabát / olyan bő volt, hogy sírni kellett. / Gazsi most ott állt Guszti mellett, / hátrább haragos Sándorok." Ez az „eredeti" szöveg, amely 1980-ban jelent meg a Második személy címû kötetében (Kriterion, Bukarest). Az élmény közelsége miatt (Bretter György kolozsvári filozófus, többek szeretve tisztelt mestere 1977-ben halt meg) a vers rendkívül személyes, és a személynevek emlegetése okán meglehetősen belterjes is. Némi filológiai kutakodással meg lehet állapítani, kikről is van szó (Molnár Gusztáv, Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós stb. nevét sorolhatnánk), ám a mû tere ennek ellenére szûken családias. „Valaki úgy írná: »Egek! / azt gondoltam, délután átmegyek / Bretter Gyurihoz!«, / át is mentem / egy lefele fordított sírkerten / s rátaláltam. Felöltőben, fa alatt / kuporgott, körülötte egy csapat / varjú, tanítvány, kolduló barát, / mind egyetlen s igaz. Gyurin a kabát / olyan bő volt, hogy sírni kellett. / A vetélytársak most egymás mellett / álltak s egyéb haragosok. / S a Házsongárdban sátorok, / gyors-győzők, laci-konyhák körbe, / körhinták vártak a népre, / ószövetségi vigasság. (…) Arrébb sült már a mititej." Az Ahogyan élsz címû kötetben (Jelenkor, Pécs, 1995) megjelent változat feloldja az előbbi belterjességét, „Géza" helyett „valaki" említődik a versben, s a többiek is kikerülnek belőle. Marad „Bretter Gyuri", akinek a haláláról szól a szöveg, s akit ugyanakkor nem lehet sem kivenni, sem behelyettesíteni, és megmarad a Házsongárd, amely viszont egyszerûen a kolozsvári temető neve. A sírkerté, amely már az első versváltozatban „lefelé fordított", tehát inkább egy képeslap jelentésmezejét tárja fel, mint egy földrajzi helyét. A név nélküli „tanítványok" biblikussá és fenségessé, a „képeslaposság" viszont személyessé és humorossá teszi a történetet, anélkül, hogy az túlságosan személyes lenne. Ha még egy pillanatra visszaidézzük az említett kollektivitást, az abban élő és abban hívő alkotóban mindig mûködik annyi dac, hogy úgy érezze: a szövegét érti, akinek értenie kell, aki pedig nem tudja értelmezni, az hiába is igyekszik, tehát kár lenne bármit is megváltoztatni.

Az átírás valószínûleg összefügg az 1989-es romániai eseményekkel. Az „új világban" rádöbbenhetett a költő, hogy Bretter György neve egyre szûkebb körben jelenti majd azt, amit a diktatúra zárt levegőjében, bár az is elképzelhető, hogy csupán az idő múlása és Balla Zsófia átírási gyakorlata teremtette meg a későbbi variánst.

Akárhogy is történt, a referencialitás a személyes areferencialitásnak vagy inkább egy ravasz referencialitásnak adta át a helyét, egy olyan történetnek, amely bár éppen a beszélővel esett meg, valójában akárkivel megtörténhetett volna, s ebben az olvasói benyomásban a nevek kihúzása jelentős szerepet játszott.

Ennek a törekvésnek egy másik irányát figyelhetjük meg a Mi volt jó Pécsen? címû versben.2 „Az új időknek könnyû mámora, / az együtt töltött, nagy szilveszterek…" – indul a szöveg kevéssé konkrét, inkább „általános" helyzeteket megidézve. A harmadik sortól azonban elkezdődik mindaz, ami individuális, ami csupán a beszélő élménye lehet: Tettye, Koszta Gabi, a karamellás sütemény, „rémálmom délután", „Marci kandúr", papírtrombita. A kollektív identitás megszokott, sodró, mindenkire érvényes referencialitása helyére olyan referencialitás lép, amely személyes vagy még inkább intim. A beszélő a saját emlékei által minden olvasójában a saját emlékeit hívja elő: mindenkinek van Tettyéje, Koszta Gabija, karamellás süteménye és a többije, épp csak nem ez a nevük. A vers érdekes teret alakít ki magának: az első két sor és még néhány („Mögöttünk forrt a múlt: előre / elnyert büntetésem, a katlan", a rakovszkys zárlat: „Az is létezik, amit még nem tudunk") tágas és elvont; a később megnevezett alakok, terek, események azonban olyan egyénítések, amelyek az olvasó saját egyénítéseit szólítják meg. Balla Zsófia költészetének egyik titka, hogy ide-oda villódzik a két minőség között, és a saját „kis" történeteit az olvasó kis történetei segítségével mondja el, érezteti meg; a legjobb versekben nem bomlik meg ez a kényes egyensúly, a mérleg hol erre, hol arra billen, de sohasem zavaróan.

Az irónia tehát olyan jellegû, mint ahogy Paul de Man próbálta definiálni: „…az úgynevezett felsőbbrendûség pusztán azt a távolságot jelöli, amely minden reflektív tevékenység alkotó eleme. Így a felsőbbrendûség és alsóbbrendûség puszta térbeli metaforává változik, mely az önmagára ismerő szubjektum szintjeinek diszkontinuitását és pluralitását jelzi, amikor az egyre határozottabban különbözteti meg magát valamitől, ami nem ő."3 Sok helyen a „térbeli metafora" inkább elvontan értelmezhető, Balla Zsófia költészetében viszont a lehető legkonkrétabban, s esetében a jelzőre esik a hangsúly. A síkváltás, melyet Hankiss Elemér elemzett szép tanulmányában,4 ebben a költészetben az irónia mozgását tükrözi. Mielőtt az iróniáról beszélnénk bővebben, ismertessük röviden ezt az írást. Szerzője abból indul ki, hogy a nem irodalmi, illetve az irodalmi jelsor közötti legfőbb különbség linearitás és periodicitás különbsége. „Nem az egymásutániság vagy nemcsak az egymásutániság, hanem az ismétlődés is alapvető viszonya a jeleknek. A dekódolásnál az olvasó tudata nem egyszerûen csak végigsiklik folyamatosan a jelsoron, hanem miközben halad az első jeltől az utolsó felé, bizonyos jelek, jelcsoportok arra késztetik, hogy sorrendben korábbi jelekre, jelcsoportokra visszaugorjék, megismételje s csak azután haladjon tovább."5 A következő fontos állítás, hogy a „nyelvi anyag" a retorizálás révén válik irodalmivá. A továbbiakban Hankiss bőséges példákkal élve azt fejtegeti, hogyan mûködik az a dekódolási játék, amelyet ő síkváltásnak nevez. Először József Attila híres sorait idézi: „s szívében néha elidőz / a tigris és a szelid őz" – s elmagyarázza, ezek megfejtésekor a befogadó tudatának egyrészt horizontálisan kell oszcillálnia, hogy az akusztikai azonosságot és a szemantikai különbözőséget megállapíthassa, másrészt vertikálisan, hiszen ez utóbbi különbségtételhez ki kell lépnie a jelsorból. További példák után, melyeket a mû- és népköltészetből, a regény és a drámairodalomból vesz, a szerző arra a következtetésre jut: „az esztétikumnak magának elidegeníthetetlen lényege ez a kettősség, az ellentétes pólusok közötti állandó ide-oda villanás. Maga az esztétikum vibrál az elvont és a konkrét, a rész és az egész, a személyes és a személytelen, a külső és a belső világ ellentétes pólusai között – illetve pontosabban: akkor s csak akkor jön létre bennünk esztétikai-irodalmi élmény, ha a mûalkotás hatására tudatunk elkezd vibrálni a valóság különböző síkjai, ellentétes fogalmai, kategóriái között. E vibrálást fejezi azután ki fogalmilag egy-egy ellentétpárral, önellentmondással, paradoxonszerû definícióval az esztétika és az irodalomtudomány."6

Fentebb láttuk már, hogy az iróniához, legalábbis annak a Paul de Man definiálta változatához, fogalmak jól megkülönböztethető párjaira, a valóság két jól elkülöníthető szintjére van szükség, ő-re és nem-ő-re, egy pontra, ahol a beszélő áll, és egy másikra, ahonnan szemléli önmagát. Innen is adódik a következtetés: ez nem a korinthoszi irónia, amely nemcsak hogy nem tapasztal különbséget a valóság különböző szintjei között, de nem is vágyik erre a különbségre. Az az irónia, amely Balla Zsófia költészetére jellemző, nem folyamatos szétszaggatás, nem a Parti Nagy Lajosra jellemző „fujvást elhibban a rend".7 Inkább egy ellentmondás vagy tehetetlenség feltárása: miközben a szöveg rendre törekszik, rendben reménykedik, minduntalan abba a felismerésbe ütközik, hogy a rend nem létezik, vagy nem vonható be minden egyetlen rendbe; csak rendek léteznek, s a remény, hogy ezek a rendek mégiscsak megoszthatók valamiképpen. A személyes, intim, „kis" emlékek, élmények, tapasztalatok utalhatnak ugyan történésekre, amelyeket mindenki megélt, de nem tekinthetünk el attól, hogy mindenki másként élte meg őket.

A szilveszter, a költészet, a szülőföld, az irodalom nagy történetek, amelyekhez mindannyiunknak van köze, amelynek ’miként’-je különböző.

Fentebb Rakovszky Zsuzsát emlegettem, úgy vélem ugyanis, hogy Balla Zsófia költészete rokonságot mutat az övével, ami a filozofikusságot, az általánosítás vágyát illeti. Amíg azonban Rakovszky mindig a személyestől az általánosság irányába mozdul, a személyes által mindig valami egyetemes érvényût próbál közvetíteni (gondoljunk csak a babitsi ihletésû idő-ciklusra!), addig Balla Zsófia lírájában az egyetemes a személyes felé halad, relativizálódik. Ám e relativizálódás nem a töredékek, a párhuzamos változatok vagy a különböző identitások formájában jelenik meg, mint Kovács András Ferencnél, Parti Nagynál vagy Szőcs Gézánál, hanem melankolikus relativizálásban, amely ragaszkodna az egységhez, az egyértelmûhöz, de belátja, hogy nem érheti el problémátlanul. Ha a Martos-interjú részletéből indulunk ki, meg kell állapítanunk: a kétely nélküli egység nem létezik vagy nem hiteles, ami pedig hiteles lehetne, az éppen azért nem elegendő, mert nem fogadhat be mindenkit. Többeket igen, mindenkit nem. Az emlék, az élmény, a tapasztalat olyan főnevekként érvényesek, amelyeknek a jelentését minden olvasónak magának kell kialakítania a szöveg utalásai segítségével.

A síkváltás másik lehetősége vagy leírásának másik módja a kint–bent irányra, útra és visszaútra vonatkozik. A PaterNoster mindkét változatában tanúi lehetünk annak, hogy a „lefelé fordított sírkert" miképp teremti meg hirtelen a „bent" hangulatát, s e soron túl mintha minden egyszerre zajlana kint és bent – természetesen ez is óvja a verset a pátosztól, s ez is a „ravasz referencialitás" felé mozgatja, amelyről már beszéltem. Most a benti tér, a benti intimitás, a zártság formáira és költői megteremtésére irányítanám a figyelmet.

A Mi volt jó Pécsen? e tekintetben is jó példa. Az első szakasz után, a „nagy szilvesztereket" és Tettyét követően azonnal visszahúzódik a szöveg, „Koszta Gabiékhoz", a karamellás süteményhez, a délutáni rémálomhoz és a negyedik szakasz erős indításához: „Jó volt felébredni idegen ágyon / délutáni homályban s inni egy kis vizet." Erősnek nevezem, mert idegen ágyon általában nem jó felébredni, nem szólva arról, hogy a jelző nem kíméli sem a beszélőt, sem a környezetet (lehetne például „baráti ágy" is). Aztán ismét „Széchenyi-tér", petárdák, palackok, papírtrombitálás és megint markáns váltás: „Mintha nem is az idő váltaná mezét, / hanem egy lidérces gőzfürdőből köszöntene / ránk a feltámadás." A hatodik szakaszban pedig a város levedli „az ó, fekete szőrt"; innen már csak egy lépés Marci kandúr, a „kövér üstökös, / öt méterről vágódott az ölembe, – / karma nyomát még évekig viseltem." A nevetés „leütés nélküli labdajáték", és megül a gyomorban, mint a gipsz. A vers filozofikus zárását már idéztem.

Oximoronszerû tehát a jó; olyan képek mesélik el, amelyek a főnevek révén a pozitív, a jelzők miatt azonban a negatív tengelyen helyezhetők el. A szöveg kétértelmû, a hatodik szakasz második részének kezdete viszont ismét a címre utal, most kijelentő mondatban: „Szóval, ez volt jó Pécsen." Mintha inkább arról lenne szó, a beszélő hogyan próbálta jól érezni magát, mint arról, hogy ez valóban jó volt.

Egy másik vers, amely beszédes abból a szempontból, hogyan éli meg e költészet beszélője a kivételesnek számító élményeket, Az ünnep előérzete.8 Ez a darab is a ’kint’-tel kezdődik („Egy hónap, másfél hónap / derengő idő…"), ám a harmadik és a negyedik sor már ebből a derengő időből fakad: „szomjas várakozás és / vízfoltos cipő." Ugyanazt figyelhetjük meg, mint az előbb elemzett mûben: a hónap semleges terét a várakozás, a hajnal, a gyermekkor, a bizonyság, a győzelem, a mécs, a láng pozitívvá tenné, ha nem lenne a várakozás szomjas, a hajnal sötét és freccsenő, a gyermekkor keszeg s ha a mécs nem kútlánggal égne. Ilyen ambivalenciák teremtik meg a szakasznyi kérdés lehetőségét: „De mondd, miféle ünnep ez, / e szûrt fény, szúrt sebből szivárgott / szikra, mely sistereg, neszez / s szertezáporoz száz szilánkot?" Aztán ismét szív, karácsony, Hold, nő, győzelem küszöbe, gyertya, csillagok – másfelől viszont a szív hangtalan, a karácsony a „kopácsol"-ra rímel, a hold alatt „gyász zuhog", a nők úgy szülnek, mint a gyász, a győzelem küszöbén „halomra lőtt varjak" hevernek, a gyertyák a csillagok helyett égnek. A befejezés pedig érdekes inverziót teremt, ahol a jelző pozitív, a főnév negatív jelentésû: „Naptárában vakító szünnap. / Bársonyos hiány itt az ünnep." (Kiemelés tőlem – D. P.)

Úgy is mondhatnánk: a vers egyetlen villódzó síkváltás. A „közkörnyezetkiskörnyezet" és a kint–bent közötti már elemzett ingázást az alliterációk is segítik; elég talán, ha a fentebbi négysoros idézetre figyelünk, ahol a sziszegő sz-ek valósággal szétfûrészelik a „tartalmat", s még inkább hozzájárulnak a karácsony kétértelmûségéhez.

De vissza még a kint–bent dichotómiájához. Nádas Péterről szóló egyik szép esszéjében Balassa Péter a következőket mondja: „Nádas, úgy hiszem, alapvetően konzervatív ízlésû és vonzalmú, ha egyáltalán használható még félreértés és rosszhiszemûség nélkül, esztétikai értelemben a konzervatív jelző. Ha ugyanis elnézzük, elképzeljük barna, sárgás, mélyszínû, derengő intérieurjeit, színeit, egészen eredeti térképzését, akkor egy ilyen formában sosem volt, dísztelen szecesszió (…), illetve egy sosem volt, világpolgár-biedermeyer metszet vagy életkép tûnik fel előttünk. Igazán szépen és konzervatívan berendezett és rendezett intérieurökben lehet igazán nagyokat szenvedni, széthullani, megvilágosodni és egyéb nagyokat mûvelni…"9

Tekintsünk most el attól, mennyire és milyen érvekkel lehet ma, 2009 tavaszán konzervatívnak nevezni Nádast, és tekintsünk el a jól hallható („egyéb nagyokat mûvelni…") iróniától is. Állapítsuk meg inkább, hogy Balla Zsófia elemzett verseiben is láthatók enteriőrök, megjelennek metszetek, s ezek ugyanolyan „derengők", mint a Nádaséi. Tehát miközben a kinti, a nagy környezetet is leírja, a költő szövege is visszahúzódik a ’bent’-be, Pécs ünneplő városából az idegen ágyra, a „derengő időből" (!) a vízfoltos cipőhöz. Ezek a mûvek minden bizonnyal a költészetnek a prózától eltérő, elliptikusabb jellege s az erre a költészetre jellemző jegyek miatt nem drámaiak, nem keltik a széthullás, a megvilágosodás „és egyéb nagyok" hangulatát. A Balla-féle líra, mint mondottuk is már, melankolikus inkább, visszafogottan szenvedő és elsősorban a beszélőre vonatkoztatott. Az irónia éppen ebben a személyességben rejlik, amely szinte kínosan vigyáz arra, ne tegyen általánosító, mindenkire érvényes kijelentéseket. A lehető legnagyobb emberi szabadság csak a lehető legszigorúbb személyes iróniával érhető el.

Ennek a szigorú személyes iróniának talán a referencialitáshoz is lehet köze, ahhoz az életrajzi tényhez, hogy Balla Zsófia 1993-ig Kolozsváron élt, 1989-ig egy olyan diktatúrában tehát, amely nem engedte utazgatni állampolgárait. Általában nem vagyok a referencialitás híve, nem rajongok az olyan elemzésekért, amelyek minden ok nélkül az író lexikonadataihoz fordulnak, és ezek alapján magyarázzák a mûvet. Ez a referencialitás azonban, amelyet most vontam be az értelmezésbe, véleményem szerint nem üres, közömbös, hanem telített, aktív, hiszen nemcsak nyoma, hanem jelentése is van az életmûben. Pontosan az 1993-as Egy pohár fû címû kötetig kell várni, hogy más helynevek is bekerüljenek a versekbe, mint az erdélyiek vagy a magyar irodalom „hely nélküli" helynevei (például Rodostó az Epilógusban). A Vörös csík, vékony vérfonál címû vers egy „igazi" utazásról szól.

Kérdés természetesen, mit jelent ebben a lírában az „igazi utazás"? Balla Zsófiánál referencialitás és areferencialitás egyensúlya az utóbbi javára borul fel: ahogy Pécsett az volt jó, ami személyes, ami sajátos, ami csak a beszélőre tartozik, ugyanúgy mindenütt az lesz a jó vagy inkább a jelentős, és verssé a verset az a feszültség teszi, ahogy a szereplő folyamatosan a belső világ felé mozdítja a külső világ sajátosságait, vonatkozásait, élményeit. Az igazi utazást ebben a költészetben kizárólag a belső utazás jelenti.


1

Martos Gábor: Marsallbot a hátizsákban. A Forrás harmadik nemzedéke, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1994. 19 és 20.

2

A harmadik történet, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2002. 23.

3

Paul de Man: „A temporalitás retorikája", in: Az irodalom elméletei I., Thomka Beáta (szerk.), Janus Pannonius Tudományegyetem–Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996. 39.

4

Hankiss Elemér: „A népdaltól az abszurd drámáig. Az irodalmi mû egy alapvető strukturális mozzanatáról", in: uő.: A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok, Magvető Kiadó, Budapest, 1969. 41–83.

5

I. m., 45.

6

I. m., 81.

7

Parti Nagy Lajos: Szódalovaglás. Mintamondatok nulla, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1990. Fülszöveg.

8

A harmadik történet, 29.

9

Balassa Péter: „Hangfekvések. Nádas Péter mûvészetéről", in: uő.: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról 1978–1984, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. Mûelemzések kiskönyvtára. 231.