Res publica - res privata

Vedrana Rudan: Fül, gége, kés

Medve A. Zoltán  kritika, 2006, 49. évfolyam, 11. szám, 1175. oldal
Lapszám letöltése
PDF-ben

Vedrana Rudan Fül, gége, kés című regényének magyar olvasója könnyebb helyzetben van, mint a JAK világirodalmi sorozatának előző horvát könyve, Robert Perišić Köpd le, aki rólunk kérdez című novelláskötete esetében volt.1 Rudan regénye nem követeli meg, hogy feltétlen elhelyezzük a kortárs horvát irodalom kontextusában; sokkal inkább önmagára, s ezen keresztül a szerző személyére irányítja a figyelmet. Megjelenésének évében (2002) a Fül, gége, kés mindenekelőtt szabadszájúságával keltett meglehetősen nagy feltűnést Horvátországban, illetve azzal, hogy a szerb-horvát fegyveres konfliktus kapcsán nem állt minden körülmények között a horvát fél pártjára. Ennek, valamint a szerző önreklámozásának és visszafogottnak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető nyilatkozatainak köszönhetően a könyv híre viszonylag gyorsan átlépte az ország határait. Magyar nyelvű fordításán kívül már megjelent angolul, lengyelül, szerbül, szlovénül és macedón nyelven; állítólag készül – ha még nem készült el – a német és a francia fordítása is. A volt jugoszláv köztársaságok közül Szerbiában a kritika szinte egyértelmű lelkesedéssel fogadta a regényt, Szlovéniában például Aleš Debeljak nyilatkozott elismerően a kötetről. Dramatizált változatát horvátországi és szerbiai színházak tűzték műsorukra, s ha hihetünk a szerzőnek, Lengyelorszában is előadták. Mindent összevetve úgy tűnik, hogy Rudan regénye népszerűbb külföldön, mint hazájában.

A Fül, gége, kés a horvát irodalom korpuszához nem esztétikai vagy művészetfilozófiai, hanem sokkal inkább tematikus pontokon kapcsolódik. A magát fehér hollónak nevező szerző első regénye két pilléren nyugszik: a későbbi írásai alapján is a könyveinek állandó keretet adni látszó úgynevezett női irodalmon (žensko pismo),2 valamint a horvát irodalomban külön és többé-kevésbé nemzetspecifikus műfajként számon tartott, bár az utóbbi időben egyre többször a világirodalom háborús tematikájú írásaival párhuzamba állított háborús irodalmon (ratno pismo). A végzettségét tekintve horvát és szerb szakos tanárnő – aki dolgozott a szakmájában, de volt fagylaltárus, idegenvezető, külső munkatárs különféle újságoknál, szerkesztő a Horvát Rádióban, s aki jelenleg szabadúszó – interjúiban és nyilatkozataiban megfellebbezhetetlenül ítélkezik a horvát társadalom, politika és gazdaság, az egyház, az amerikai életforma és a globalizáció felett, de határozott és megmásíthatatlan véleménye van a férfiak dominanciáját és a nők kiszolgáltatottságát illetően is. Ugyanakkor egy ideig súlyosnak gondolt betegsége következtében – legalábbis így nyilatkozott – visszahúzódik a magánszférába, és a boldogságát a “női örömökben”: a tenger nézésében, szép csizmák vásárlásában és a főzőcskézésben találja meg, mondván, a világ olyan, amilyen, megváltoztatni nem tudja, egyetlen lehetősége, hogy átértékelje a hozzá való viszonyát. “Jelenleg a pokolból egy még pokolibb állapot felé tartunk” – mondta néhány éve egy beszélgetés során az akkori horvátországi helyzetről. A Fül, gége, kés után megjelent könyveiben (Ljubav na posljednji pogled [Szerelem utolsó látásra]; Ja, nevjernica [Én, a hitetlen]; Crnci u Firenci [Feketék Firenzében]) is – amelyek ismertetői kivétel nélkül nagyjából a “Rudan eddigi legkeményebb könyve” mondattal kezdődnek – kitart korábbi véleménye mellett. A Buzzati képes poémájával megegyező című Szerelem utolsó látásra szintén egy női monológ: egy feleség – aki hosszú házasévek után megöli a férjét – védő- és egyúttal a társadalom elleni vádbeszéde. Az Én, a hitetlen című könyve a Ferald Tribune-ben és a Nacionalban megjelent publicisztikáiból válogat; a Feketék Firenzében pedig egy rijekai család drámáját írja le: a háborúban önkéntesként szerepet vállaló apa most a háború okozta traumától szenved; az anya Olaszországban végez házimunkát egy családnál,3 és egyúttal a háziúr szeretője, hogy a fiuknak – aki otthagyva feléségét és gyerekét hazaköltözik, mert nem bírja a horvát naplemente nélkül – az amerikai iskoláztatását fizetni tudják; a lányuk terhes, és éppen az abortuszon gondolkodik…

Slobodan Prosperov Novak – aki maga sem egyértelműen a feltétlen tolerancia szószólója – irodalomtörténetében Vedrana Rudan avagy a gyűlölet irodalmiasítása fejezetcím alatt tárgyalja a szerzőt és első két művét: szűkös lexikával és nyomorúságos szintaktikával jellemezhető gyűlöletbeszédnek tartja Rudan könyveit. Motiválatlan sértegetések, vagdalkozások, irodalmilag indokolatlan, teljes mértékben öncélú vulgarizmusok sora, a polgári hagyományokkal szembeni legkisebb toleranciát is nélkülöző politikai pornográfia – írja. A Szerelem utolsó látásra című regényében és a Fül, gége, késben Novak szerint a szerző “úgy üvölt, mint egy középkori boszorkány, aki alatt éppen meggyújtják a máglyát”.4 Helena Sablić Tomić – aki Horvátországban Andrea Zlatar mellett talán a legintenzívebben foglalkozik a (horvát) női irodalommal – egy kicsit megengedőbb: kritikájában azt emeli ki, hogy első könyvében Rudan – a női irodalmon belül – energikus, provokatív, a mai kánontól eltérő szemlélet- és írásmóddal jelentkezik. A szerző későbbi, egyre gyakoribb és egyre agresszívabb nyilvános szereplései és publicisztikái ugyanakkor, legalábbis irodalomesztétikai szempontból, Sablić Tomić szerint nem sok jóra engednek következtetni.5 Bár mindketten autentikusabbak egy magyar recenzensnél (tapasztalatból ismerik a háborút, Sablić Tomić valószínűleg másként érti saját nemét), a nem horvát olvasó számára a helyzet talán mégsem ennyire elkeserítő: vannak a regénynek elvitathatatlan erényei. Ahogy például Szerbhorváth György írja a könyv utószavában: “S mégis, mi ez? Elnyújtott monológ? Női próza? Háborús irodalom? Valóságirodalom? Pikareszk regény? Önéletrajzi ihletésű ömlengés? Színtiszta káromkodás, semmi más? Utazás a koponyán belül? A már-már animális szex fenomenológiája? Egyik sem és mindegyik. Ez benne a jó, a meghatározhatatlanság, a többrétegűség.” (162)

A négy részre osztott regény tulajdonképpen egy elidegenítő effektusokkal tarkított, keretbe foglalt monológ. Magát a regényt két “személytelen” rész keretezi: az elsőben (Prológus) Rudan egyrészt felvillantja a regény műfaji allúzióit: egyetlen szobában játszódik, egy megélhetési gondokkal nem küszködő szereplővel6 – elképzelhető színházi előadásként, rádiójátékként vagy akár tévéshowként is –, másrészt elbizonytalanítja az olvasót a narrátor és a szerző személyének kapcsolatát illetően, amit, jellemző módon, majd egy formálisan a regény főszereplője (Tonka Babić) jegyezte öninterjúban próbál meg – nem teljes sikerrel – tisztázni:

 

“TONKA: Én – te vagyok?

RUDAN: Nem.

TONKA: Kicsit bővebben?

RUDAN: Te egy boldogtalan emberi lény vagy… aki egy kicsi, szerencsétlen, szomorú országban él.

TONKA: Te pedig egy boldog emberi lény vagy… aki

EGYÜTT: …egy kicsi, szerencsétlen, szomorú országban él.”7

 

A regény utólagos magyarázataként és dokumentálásaként is felfogható Belégzés című, különállását és fontosságát tipográfiailag is hangsúlyozó, kurzívval szedett záró rész szintén monológ: egy tájszólással beszélő – a könyv világába kívülről érkező, s ezáltal a regényben elmesélt háborús események hitelességét mintegy igazoló – asszony meséli el a televízióban8 meglehetősen objektíven és rezignáltan a háború ideje alatti pokoljárásának stációit. A regény főszövege a “mi” (Kezdünk) és a “ti” (Lazuljatok) személyes névmások köré csoportosul – mintegy jelezve az egész könyvön végighúzódó alapvető bipolaritást (társadalom és egyén, nők és férfiak, horvátok és szerbek stb.).

A regény “női szálának” szexualitása a kortárs irodalomban – a másik nem szemével nézve, tehát minden bizonnyal elnagyoltan – valahol Erica Jong kommersz, és az obszcenitás határait súróló, valamint Elfriede Jelinek érzéki és nagyobb ívű könyveinek világát idézi. Szó sincs a regényben arról, amire a női szerzők kapcsán Virginia Woolf mint erényre hívja fel figyelmünket: “…rendelkezett némely előnyökkel, melyeknek még fél évszazada is híjával voltak a sokkal tehetségesebb nők. Számára a férfiak már nem jelentettek »konok és kemény ellenfelet«; nem kényszerült arra pocsékolni az idejét, hogy panaszkodjék ellenük.” Nem kellett – mint a regénybeli Tonkának a szeretőjére – várnia és vágyakozia: “a félelem úgyszólván eltűnt belőle”.9 A fordítót az eredeti cím (Uho, grlo, nož) választás elé állította: a horvátban az inkább “torok” jelentésben használt “grlo” szó “gégével” való fordítása egyértelműen a háború véres, fizikális oldalának konnotációja mellett voksolt a női fecsegés, a Novak által említett – s egy ilyen kontextusban érthető – ordítás helyett. Az eredeti cím pattogása és szavainak száma több mindenre asszociál: a ritmusa többek közt A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című Ugrešić-könyvből is ismert egyszótagú, háborút idéző szavakra (krv, rat, nož, strah: vér, háború, kés, félelem); ugyanakkor az angol nyelv három híres “négybetűs szavára” is (a nemi aktust és genitáliákat: fuck, prick, cunt), s ennek horvát megfelelőjére: az úgynevezett KPJ-nyelvre (kurac, pièka, jebanje) – Rudan a két keret-fejezet kivételével regényében ez utóbbi szociolektust használja: “Horvátországban olyan az élet, hogy az átlagember vagy káromkodik, vagy golyót ereszt a fejébe” – indokolja nyelvhasználatát egy interjúban.10 A kemény, trágár, vulgáris, “férfias” beszédmóddal – legalábbis látszólag – hárít, távolságot tart: a háború eseményei, a társadalmi berendezkedés ellen fellépő egyén és a férfihegemónia ellen küzdő nő talán kissé túldimenzionált tehetetlensége így nem kap melodramatikus színezetet. A túlhajtott szabadszájúság a főszereplő–narrátor öngerjesztő, szemantikailag egyértelműen női beszédmódjával és sajátos logikájával párosul. Az olvasó figyelmét legtöbbször a vég nélkül egymásba fonódó kitérő szálak követésével, a késleltetéssel, azzal (a női trükkel) tudja ébren tartani, hogy mindenből megmutat egy kicsit, majd hirtelen másra tér át, hogy tíz-húsz oldallal később visszakanyarodjon a félbehagyott eseményekhez. Andrea Zlatar a Tekst, tijelo, trauma (Szöveg, test, trauma) című, női irodalmat vizsgáló tanulmánykötetében írja, hogy az úgynevezett “női szövegekben” általában az elbeszélés konstituálja az eseményeket; az elbeszélő egyfajta privát nyelvet hoz létre, hogy azon keresztül meséljen magáról és a körülötte zajló eseményekről, s ezen – a leginkább önmagával folytatott beszélgetésen – keresztül fogadja el az életét és a sorsát. Ugyanakkor a múltról való beszéd nem a történtek összegzése, hanem a múltba való beavatkozás.11 Slavenka Drakulić a délszláv háborúról szóló Balkán Expressz című kötetének egyik írásában ezt azzal egészíti ki, hogy a dokumentaritás eltorzítja az eseményeket; a háborúk dokumentálásából könnyen a halál perverziója, pornográfiája lesz (vö. a Rudan-regény Tonkája által kedvelt “doksik”, a tévécsatornák háttérben villódzó képei, és a legtöbbször emlegetett közhely: “mindannyian a saját filmünkben játszunk”).

“Semminek nincs itt köze semmihez. Tényeket közlök veletek” – kezdi monológját (8) Tonka –, s a regényt végigolvasva természetesen az derül ki, hogy mindennek és mindenkinek köze van mindenhez és mindenkihez, s a tények – vagy legalábbis a tényeknek láttatottak – nem biztos, hogy megfelelnek a valós tényeknek: “nem kell az én szememmel látnotok a világot. Én agresszív vagyok” – mondja a főszereplő saját magáról (62). A “Valakinek lenni”-től az “azzá lenni, aki nem vagyok” általános vágyán kívül identitásával leginkább a származása miatt gyötrődik: anyja horvát, apja, akit nem ismer, a “mozgalom” egy szerb akivistája – ő maga eltökélten horvát szeretne lenni. Babićnak hívják, ami ugyanúgy lehet horvát, mint szerb név, csak a horvátországi szerbek hozzáteszik, hogy Korèuláról – s pontosan ebből tudni, hogy szerbek.12 A délszláv háborúról szólva – s a könyvnek talán ez a legnagyobb érdeme – Rudan mindvégig tartózkodik a direkt ítéletektől. Az eseményekről beszámol, de például a háború kitörésének körülményeiről, okairól és az első lövést leadó személy nemzeti hovatartozásáról nem szól: “Mikor kezdődött a háború? (…) Amikor eldördült az első puska egy aprócska, parányi, Rudo nevű faluban.” (78) Sőt, a háború kitörése eltörpül életének egyik jellemző eseménye és a női regények “kelléktárának” ma már szinte kötelező eleme13 mellett: “Amikor az utolsó abortuszomra mentem, épp valami gáz volt a plitvicei tavak körül. Nagy gáz! Azért emlékszem rá! Talán pont akkor kezdődött ez a háború?!” (108) Az eseményekről nem csak az egyik fél nézőpontjából számol be; a háború egy-egy részletének leírása leginkább szenvtelen, de legalábbis annak tettetett: “Egy szoba. A szobában kályha. (…) Ég a tűz. (…) Az ágyon egy nő hever. (…) Körötte katonák. (…) Meztelen férfit vezetnek a szobába. Szerbet. A szerbnek fel kell másznia az ágyra és berakni a nőnek. (…) És akkor lőni kezdik a katonák. (…) Kiszabadítja magát a nő a kásává lőtt, véres szerb alól, és meztelenül elszalad a sötét, fagyos, októberi éjszakába. (…) A háború az háború.” (136–137) Hasonlóképpen viszonyul a nemzetiségi hovatortozás kérdéséhez is: amikor például az egyik szereplővel kapcsolatban megemlíti, hogy szerb, azonnal hozzáfűzi, hogy “ez nem fontos. (…) Ez csak egy információ. Nem üzenet.” (82) Máskor cinikus, vagy cinikusnak láttatja magát: “A háború valami olyasmi, amiben minden normális ember otthon érzi magát. (…) A háborúk azért törnek ki, hogy problémákat oldjanak meg velük. Hogy a háborúk csak átmenetiek, amíg a zűrt meg nem oldják. A zűr pedig abból fakad, hogy megtámadnak minket a szerbek, és meg akarnak ölni. Mi csak védekezni szeretnénk. Hogy megmaradjunk. De amikor mi gyilkolunk szerbeket a horvát városokban, amikor kicibáljuk őket a lakásaikból, le a pincébe vagy a mezőre, és golyót eresztünk a tarkójukba, az már önvédelmi háború. (…) Háború, erőszak, öldöklés, nyakvagdosás, szemkivájás… Ez a normális emberi viselkedés. Orrfújás papírzsbkendőbe, nemdohányzás az autóbuszon, nemköpködés a földre, a szomszéd nyakához a kés nemszegezése, mindez kényszerű cselekedet.” (62–64)

Rudan azzal, hogy a háborút – ami nem vagy csak nagyon feltélesen választható el Tonka határozott és megmásíthatatlan ítéletekkel teletűzdelt történetétől – igyekszik nem csak feketén vagy fehéren láttatni, a horvát háborús irodalom kis számú kivételei közé tatozik; rajta kívül csak talán Nedjeljko Fabrio és Stjepan Tomaš könyvei – amelyek a szerb oldalt is valamilyen módon “megszólítják” – látnak és láttatnak egy kicsit kevésbé sarkítottan. Fabrio Smrt Vronskog (Vronszkij halála) című regényében Tolsztoj Anna Karenináját írja tovább: Vronszkij, Anna öngyilkosságát követően, s azután, hogy a “pravoszláv testvéreket” támogatja a törökök ellen vívott csatájukban, kap még egy életet Fabriótól: a Vukovár ellen induló szerb csapatokhoz csatlakozik, hogy a regény végén (elhibázott lépése miatt) egy usztasák által aláaknázott mezőn lelje önként választott halálát. Tomaš Srpski Bog Marš (A szerb Mars-isten) című kisregénye a háború eseményeit a szerb oldal nézőpontjából írja le; iróniája ellenére sem igen tudja elkerülni az egyoldalúságot, nem sokkal több, mint a szerb ideológia és mentalitás kikarikírozása.14 A nyilvánosság előtti állásfoglalás kényszerének csapdáját – aki a háborút megélte, bármennyire is akar, nem tud elfogulatlanul tekinteni a vérontásra – Rudan regénye Tonka élet-monológjával többé-kevésbé elkerüli. A magánélet vélt vagy valós sérelmei a mai társadalom visszásságaival, a szociális berendezkedés deformáltsága elleni tehetlenségérzéssel, és, ha a záró rész nem volna ennyire hangsúlyos – a regény befejező mondatai: “Magam sem tuttam. Meddig húzom. Hova legyek” –, majdnem a háború valódi retteneteivel kerülnek azonos szintre.

Az alapvetően kettősségekre – a szerkezet; a vulgáris nyelvhasználattal lefedett női irodalom (női “kompetencia” és férfias “performancia”); a férfi–nő, a társadalom–egyén, a háború–magánélet általános, valamint a horvát–szerb nagyon is konkrét kettősségeire – épülő regény szálai szétbogozhatatlanul összefonódnak. Olvashatjuk úgy a könyvet, hogy egy többrétegű, sokféle értelmezési mezőt felkínáló művet tartunk a kezünkben, de van még egy legalább ennyire érvényes másik olvasata is: a Fül, gége, kés okosan, körültekintően, szakmailag jól megcsinált vállalkozás (közép-európai változat: 8 Kuna eladott példányonként), egy olyan társadalmi-lélektani – ahogy Tonka mondaná – doksi-thriller, amelyet a szerző a jelenkor igényeihez, és, amennyire ez egyáltalán lehetséges, a volt Jugoszlávia területén élő nemzetek elvárásainak közös szeletéhez igazított.

(Fordította Halmos Ádám. JAK Világirodalmi sorozat, L'Harmattan - JAK, Bp., 2006, 168 oldal, 1800 Ft)

 

Jegyzetek

1 Rudan szerint a szarajevói születésű, a világ dolgairól meglehetősen kategorikus nézetekkel rendelkező Miljenko Jergović és a leginkább humora miatt kedvelt Ante Tomić mellett az írásaiban az utca nyelvét használó Perišić a harmadik említésre méltó kortárs horvát férfi író.

2 Rudan szerint a horvát irodalomtörténet legjobb írói nők: Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Ivana Brlić-Mažuranić és Marija Jurić Zagorka. Dubravka Ugrešić (1949) és Slavenka Drakulić (1949) a háború utáni tárasadalmi és politikai berendezkedést bíráló írásai miatt váltott ki bizonyos horvát körökben erős ellenérzést – jelenleg mindketten külföldön élnek. Ivana Brlić-Mažuranić (1874–1938), a “horvát Andersen” (magán)életét a családjának szentelve visszavonultan töltötte, ugyanakkor Strossmayer püspök kitüntette a magyarbarát horvátok elleni fellépéséért; Marija Jurić Zagorka (1873–1957) többek közt az első igazi horvát detektívtörténet szerzője, valamint az első női folyóirat, a Ženski list elindítója és szerkesztője.

3 A címben szereplő “crnci” utalhat a feketén végzett munkára is, tehát a cím magyarul Feketén Firenzében is lehet.

4 Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti, Svezak IV., Marjan Tisak, 2004, 215.

5 Vö. Helena Sablić Tomić: Gola u snu, Znanje, 2005, 192–194. – Egyébként igen erős médiahatás érezhető már a Fül, gége, késben is: például az egész monológ alatt folyamatosan működő televízió, a “trade mark”-ok és az ugyan iróniával kezelt, de mégis lépten-nyomon hivatkozott női lapok hangsúlyos szerepeltetése.

6 Egy saját szobára és évi ötszáz fontnyi jövedelemre van szüksége egy nőnek ahhoz, hogy történeteket vagy költeményeket tudjon írni – írja több helyen is Virginia Woolf a Saját szobában.

7 http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20020810/tjedan01.asp

8 Erre utal a főszereplő monológjának utolsó, a monológgal szinkron időre vonatkozó, egyetlen nem nem-cselekvést jelentő performatív mondata: “Bekapcsolom a hangot.”

9 Viginia Woolf: Saját szoba, Európa, 1986, 130.

10 http://www.omnibus.ba/omnibook/interviews/rudan.php

11 Lásd Andrea Zlatar: Tekst, tijelo, trauma, Naklada Ljevak, 2004, 26–27.

12 Az épp hogy elkezdődő, de a magánéletbe azonnal befurakodó háború első döbbenetes jelei közt említi Dubravka Ugrešić is, hogy “egyesek megrémültek a tulajdon neveiktől, mások meg, úgymond, végre nem féltek tőlük”. (A feltétel nélküli kapituláció múzeuma, Európa, 2000, 31.) De a kérdés előkerül – többek közt – a Papok és papagájok című esszé-novellájában (Magyar Lettre Internationale, 1993/ősz, 14–17.), a Kultura laži és a Ministarstvo boli című könyveiben is.

13 “Nem jó! (…) Sehol sem látszik a női sors! Hol a nőgyógyász, a fordulat az abortusszal, a házasságon kívül született gyerek…!” (D. Ugrešić: Štefica Cvek az élet sűrűjében, JAK, 2004, 88.)

14 Vö. Krešimir Nemec: Povijest hrvatskog romana, Školska knjiga, 2003, 400.